Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
ASUD OD JARA DO ZIMY
říjen - Učitelská společnost v Ostravě

Říjen
NÁVŠTĚVA PŘEDSEDKYNĚ UČITELSKÉ SPOLEČNOSTI V OSTRAVĚ V PRAZE

Koncem října se v Praze sešly předsedkyně USVO a ASUD, aby pohovořily o možné spolupráci. ASUD dostal od ostravských kolegů darem knížku s historickými fotografiemi Ostravy a zajímavý videofilm pořízený učiteli k výuce o historii Ostravy a jejího okolí. Požádali jsme předsedkyni USVO Mgr. Janu Jeřábkovou, aby nám článkem pro IL 10 blíže představila činnost ostravského Klubu historiků (KH).

UČITELSKÁ SPOLEČNOST V OSTRAVĚ MÁ SVŮJ KLUB HISTORIKŮ

Učitelé dějepisu na ostravských školách byli po sametové revoluci první, kteří začali bez ohledu na stupeň školy, na níž působí, pracovat na programu svého dalšího vzdělávání. Při vzniku Učitelské společnosti v Ostravě v roce 1991 vstoupil Klub historiků (dále KH) do řad této organizace a k dnešnímu dni má 86 řádných a 40 čestných členů. Akce, které klub organizuje, se však zúčastňují i další zájemci z řad pedagogické veřejnosti.

V čele KH stojí rada, která připravuje a koordinuje všechny akce. V současné době má USVO na vzdělávací akce Klubu historiků akreditaci MŠMT ČR.

Činnost Klubu je rozdělena do pěti hlavních složek:

  1. Vzdělávací akce zaměřené na odborné přednášky a školení
  2. Exkurze se zaměřením na ostravský region
  3. Zájezdová činnost
  4. Publicistickou a propagační činnost
  5. Navazování kontaktů

1. Vzdělávací akce probíhaly od vzniku Klubu historiků ve znamení předem plánovaných témat.

Rok 1993 byl označen rokem "Biblické výchovy", v jehož rámci proběhla témata: "Bible v literatuře" - (PhDr. Karel Kovalčík) a "Bible v umění" (PhDr. Petr Holý). Cyklus byl zahájen přednáškou Josefa Hrdličky, olomouckého biskupa - "Jak chápat Bibli".

V roce 1994 byl zahájen přednáškový cyklus "Nejnovější poznatky z dějin husitství" (přednášející doc. PhDr. Tomáš Pavlica CSc., doc. PhDr. Vlastimila Čechová, Csc.) V dubnu 1994 historici Ostravy mezi sebe pozvali PhDr. Jiřího Spěváčka, DrSc. a vyslechli přednášku na téma "Jan Lucemburský".

Rok 1995 se stal rokem 50. výročí osvobození ČSR od fašismu. Přednášky zaměřené k tématům "Okupace", "Mnichov", "Mohli jsme se bránit" vyvrcholily 22. března vědeckou konferencí, jíž se účastnilo 200 učitelů historie z Ostravska, Opavska a Karvinska. Pozvání na akci pořádanou Klubem přijali PhDr. Jaroslav Hrbek a PhDr. Eduard Čejka CS., pracovníci Historického ústavu AČR, stejně jako představitelé katedry historie FF OU v čele s profesorem Milanem Myškou Dr.Sc., a představitelem Svazu bojovníků za svobodu.

Rok 1996 byl rokem nového pohledu na židovskou tematiku. Přednáškový cyklus zahájila doc. PhDr. V. Čechová, Csc. přednáškou "Vznik křesťanských obcí". Následovaly přednášky "Židé a diaspora", "Židé a jejich působení na Ostravsku" v podání PhDr. Blaženy Gracové Csc. Cyklus zakončil výjezd historiků do polského Krakowa s přednáškami "O působení židovských obcí ve Slezsku" a "Židovská kultura a její prorůstání do slezské průmyslové aglomerace".

Rok 1997 se dotýkal témat slezského regionu: "Osoblažsko ve světle historie" (PhDr. V. Čechová, Csc.), " Tradice archeologických výzkumů (PhDr. Kouřil), "Historická a zeměpisná mapa" (PhDr. Z. Hawrlant), "Památky Ostravy - archeologický výzkum" (Mgr. N. Ptáková), "Dobývání zlata a historie Zlatých Hor" (PhDr. Kouřilová).

Rok 1998 je zaměřen na téma "Mezníky v českých novodobých dějinách". Uskutečněné přednášky: "TGM a vznik ČSR (PhDr. T. Pavlica Csc.OU), "Rok 1938 a jeho důsledky pro Československo" (PhDr. Stehlík, Csc., HÚ Praha), "Rok 1948 ve světle nejnovějších dějin" (ing. V. Fiedler, HÚ AČR Praha), "Mohli jsme se bránit?" ( Mgr. J. Kladiva OU), "Rok 1968" (Mgr. J. Stískal, OU), "Česko-německá otázka" (PhDr. T. Pavlica, Csc., OU, ppl.P. Petružela, Luděk Eliáš, Svaz bojovníků za svobodu).

2. Exkurze se zaměřením na region.
Od roku 1990 uskutečnil KH akce pod názvem "Toulky regionem":
1990 - 93 - byly zaměřeny na lokality: Landek, archeologické výzkumy kostela sv. Václava, ostravská divadla, Ostravské muzeum,
1994 - 98 - na Osoblažsko, návštěvu synagogy - historii Židů, dobývání zlata Zlaté Hory.
3. Zájezdová činnost
Členové Klubu historiků USVO se rádi zříkají pohodlí a bezstarostnosti, jakou jim mohou poskytovat známé cestovní kanceláře a vydávají se jen se svými dějepisnými znalostmi, organizačními zkušenostmi a dobrými řidiči na cesty do zahraničí. V průběhu let byly jejich cílem a náplní
1990 - Kláštery jižních čech, Bavorska a Rakouska
1991 - Toskánská města, severní Itálie
1992 - Putování po stopách J.A.Komenského - Holandsko; podzim: Velký řecký okruh
1993 - Vliv arabské kultury na utváření dějin Evropy - Španělsko
1994 - Paříž a gotická města jižní Francie
1995 - Od Říma až k Sicílii - Itálie
1996 - Krakow a polská města Slezska
1997 - Do země Vikingů a Varjagů - Norsko, Dánsko
1998 - Po stopách Mistra Jana Husa - Švýcarsko, Německo

Pro rok 1999 je naplánováno putování po Anglii. Výjezdy historiků probíhají vždy v období jarních či letních prázdnin a účastníci si je hradí vždy sami.

4. Publicistická a propagační činnost
Videozáznamy z cest pro potřeby pedagogů - ozvučené s komentářem učitelů:
9 hodin - Řecko
60 min - Španělsko (Alhambra, Cordoba, Toledo)
60 min - Itálie
60 min - Sicílie
80 min - Norsko
60 min - Švýcarsko, Německo
60 min - Památky Ostravy I. a II. - videozáznam KH pro potřeby učitelů dějepisu

O akcích KH se ostravská veřejnost pravidelně dovídá prostřednictvím rádia Orion, Českého rozhlasu, ČT Ostrava, tisku - deníků telegraf, Moravskoslezský den, Učitelské noviny, Svoboda.

Největší společenskou akcí Klubu je velké předvánoční setkání s významnými osobnostmi veřejného života Ostravy. Akce na ZŠ Mitušova 8 se účastní velké množství příznivců vzdělávacích akcí KH, představitelé MŠMT ČR, obecních úřadů Ostrava - Jih, Ostrava - Poruba, Moravská Ostrava, Magistrátu města Ostravy, dále pak zástupci České školní inspekce, školské rady, FF UK, Svazu bojovníků za svobodu.

5. Navazování kontaktů.
KH již několik let úzce spolupracuje s vedením FF OU, jejíž představitelé jsou členy USVO (prof.M. Myška, doc. E. Mrháčová, doc. V. Čechová, doc. T. Pavlica). Dále spolupracuje s HÚ AČR Praha (PhDr. Stehlík, PhDr. Fidler, PhDr.Čejka, PhDr. Hrbek), Svazem bojovníků za svobodu (L. Eliáš), Ostravským muzeem (PhDr. Dlouhý, PhDr. Vahalíková), Ostravským archivem (PhDr. Przybylová) a Hornickým muzeem (ing. Vopasek). Navazuje kontakty i s učiteli dějepisu z jiných regionů (Frýdek-Místek, Opava, Karviná, Rožnov p.R.). Je metodickým rádcem nově vznikajícím třídám a klubům Mladých historiků na školách a spoluorganizátorem okresního a krajského kola soutěže Mladý historik.
Již třetím rokem je USVO pořadatelem soutěže žáků 7. tříd o Ostravě s názvem "Keltičkův kahan". Od září 1994 pořádá USVO konference o učebnicích dějepisu, jejich tvorbě a práce s nimi. Letos v listopadu se uskuteční již 8. setkání.
V pátek 30. října 1998 došlo k pracovnímu setkání předsedkyně USVO Mgr. Jany Jeřábkové s předsedkyní ASUD PaedDr. Helenou Mandelovou v Praze a k dohodě o propojení akcí obou stran a vstupu členů USVO do ASUDU.
Srdečně zdravím členy ASUD
Mgr. Jana Jeřábková, předsedkyně USVO

back