Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
ASUD OD JARA DO ZIMY
listopad, prosinec


Listopad

Delegátka ASUD na pracovní poradě ve VÚOŠ

JIŽ NE OD MAMUTŮ PO SOUČASNOST

Naše asociace byla Výzkumným ústavem odborného školství vyzvána ke spolupráci na nové koncepci dějepisu v odborném školství. Díky iniciativě PhDr. M. Bezchlebové se 26. listopadu sešli zástupci vysokých škol, státní školní inspekce a SOŠ ke společné diskusi o stavu výuky dějepisu na středních odborných školách. Závěr byl jednoznačný. Nová koncepce je nutností. Ze společného jednání již vyplynul i náznak řešení, se kterým bych vás ráda alespoň zběžně seznámila.

Nová koncepce by měla především řešit nepoměr mezi množstvím dějepisné látky a nízkou hodinovou dotací. I v budoucnu bude podle nařízení MŠMT hodinová dotace 66 nebo 132 vyučovacích hodin během studia na SOŠ. Výuka by měla být založena na objasňování problémů (např. Svatá říše římská, středověká urbanizace, reformní hnutí v církvi...) Tento přístup umožňuje zopakování poznatků z dějepisného vyučování na ZŠ aniž žáci mají pocit, že se učí stále stejné věci, je zde prostor pro zobecnění a zdůraznění souvislostí. Nové osnovy by měly být velice pružnou základnou pro práci učitele, pomáhat mu, ne ho svazovat.

V rámci přípravy nové koncepce se již také jednalo o nové učebnici. Její realizace je dlouhodobější záležitostí, ale do konce roku 1999 by měla být k dispozici. její realizace se ujal doc. Zdeněk Beneš.

Závěrem bych Vás, své kolegy, chtěla vyzvat ke spolupráci. Máte-li chuť vyjádřit své názory na zlepšení výuky dějepisu na SOŠ, zašlete je na níže uvedenou adresu. Bohumila Burešová

Kontaktní adresa: Bohumila Burešová, Plzeňská obchodní akademie, Kaplířova 16, 320 08 Plzeň


ČLÁNKY DO UN

V říjnu a listopadu jsme napsali do seriálu UN články o publikaci Didaktické inspirace a o dějepisných učebnicích s výsledky naší ankety 1998.


Prosinec

Další setkání členů asociace v Národním muzeu

5. XII. - SEMINÁŘ ASUD K VÝROČÍ FRANTIŠKA PALACKÉHO

Již počtvrté se sešli zájemci o setkání s užitečnou tematikou a především našimi předními odborníky - historiky a kunsthistoriky - v přednáškovém sále NM. Naše pozvání přijali prof. PhDr. František Šmahel a PhDr. Lubomír Sršen. I tentokrát se seminář skládal z "teoretické" části v muzeu a návštěvy významného historického místa - Památníku F. Palackého a F.L. Riegra v Palackého ulici. K setkání patřila opět také výstavka našich i zahraničních dějepisných učebnic a pomůcek a možnost zakoupení našich publikací.

Úvodní slovo prof. Šmahela obsahovalo nejen zajímavé informace o méně známých úsecích života největšího českého historika, ale i zamyšlení nad rolí historie v životě společnosti. Závěr dopoledního setkání patřil odpolední návštěvě, kdy spoluautor nové expozice NM zasvěceně a poutavě představil nejen historii domu, ale i rušný, čtyři generace trvající život bytu, v němž se odehrávaly události významně ovlivňující český politický i vědecký život 19.- poč. 20. století. Byli jsme rádi, že jsme o přestávce mohli pohovořit s prof. Šmahelem i o problémech současného dějepisného vyučování.

Místo obsáhlého popisu vystoupení obou našich vzácných hostí připomeneme si tento den několika hodnoceními našeho semináře jeho účastníky:
"Výborné! Zajímavé!! Přínosné! Připomínky nemám."
"Neopakovatelný zážitek - způsob výkladu, zajímavá fakta a půvabné "odbočky". Vlastní postoj prof. Šmahela ke kritice F. Palackého. Programově a organizačně výtečné."
"Pan prof. Šmahel je vždy zárukou kvality, ale i moudrosti. Přednáška byla opět velmi zajímavá. Setkání se současnými předními historiky je pro mne a pro konkrétní práci se studenty rozhodně přínosem."
"Opět jsem byla velmi spokojena - bezchybná organizace, výborná přednáška prof. Šmahela i dr. Sršně. Děkujeme za příležitost k návštěvě Památníku."
"Obě přednášky výborné. Výborné bylo trvat na otázce, proč se historikové víc neangažují proti "ujetým" názorům řady publicistů. Uvědomují si historikové, že současná atomizace jejich bádání, jemuž chybí náležitá syntéza a jež ztrácí jakoukoli spojitost s praxí, možná NĚKOMU VELICE VYHOVUJE a že se jim může stát to, že zůstanou uzavřeni ve věži ze slonoviny jako relikt minulé doby? Jejich neochota být "exhibicionisty" je sice pochopitelná, ale může být fatální. Jen my z nižšího stupně školství vidíme, co jim uniká: že totiž mladá generace zcela ztrácí povědomí českého vlastenectví, ba cítí se indiferentními světoobčany, kteří se za svůj český původ stydí, že ji stále míň zajímá minulost vlastního národa a stále víc okamžitý hmotný prospěch. ostatně Palacký a jeho následovníci museli v sobě mít pořádný kus "exhibicionismu", aby v zápasu s germánstvím dokázali prosadit své názory. proč dnešní historikové a vůbec profesoři UK nemají kus ochoty se angažovat, jako míval TGM...?"
"Prof. Šmahel - zajímavá přednáška, jsem ráda, že jsem osobně poznala prof. Šmahela, jeho názory a postoje byly pro mne přínosné. Dr. Sršeň - perfektní interpretace, ví, o čem mluví!"
"Zajímavé téma i přednášející. Vítám možnost zakoupení potřebných publikací a příležitost k prohlédnutí a porovnání učebnic."
"Poznatky rozšířeny o mnohé údaje, hlavně některé výňatky citované korespondence. vše předneseno na vysoké odborné úrovni, lidský přístup, velice pěkný zasvěcený úvod k odpolední návštěvě Palackého bytu - přínosné; návštěvník se může lépe soustředit, do expozice jde s určitou představou."
"Velice kvalitní vystoupení, přínosný pohled na prezentaci historie prof. Šmahelem. Inspirativní a poutavé vyprávění dr. Sršně"
"Děkuji a těším se na setkání s dalšími historiky."
"Dovolím si být velmi subjektivní a emocionální. Přijel jsem na přednášku, ale dostalo se mi pohlazení po duši a povzbuzení. Děkuji! Zároveň chci dodat, že každý přednášející nemůže být jako p. prof. Šmahel a i to je dobře!!"

Výběr z uvedených námětů a podnětů pro další semináře:
"Možná i rozbor kladů a záporů jednotlivých učebnic Za přestávku získám pouze dojem a ne ucelený obraz" (stejně díky za výstavku).
"V cyklu poznávání našich historiků bych rád slyšel p. prof. Pánka s libovolným tématem."
"Seznámení s novou didaktickou technikou"
"Moderní dějiny - osobnost E. Háchy."
"Zednářské hnutí v Čechách".
"Moderní architektura".
"Práce s technikou v hodinách dějepisu."
"Stav výuky dějepisu na základních školách - rozpory mezi osnovami a texty učebnic."
"Problémy národnostních menšin."
"Moc se těším na avizovaný sborník námětů pro práci v dějepise. Děkuji za vše a přeji hodně sil a zdraví do nového roku."
"Děkuji za Vaši neutuchající práci, kterou velmi oceňuji a těším se na další seminář."
"Návštěva krypty v kostele sv. Cyrila a Metoděje, Petschkova paláce, kobyliské střelnice."
"Nová technika."
"Vše při starém. Jsem ráda, že se mohu setkat s lidmi stejné profese, zájmu a ladění a dozvědět se mnoho zajímavého. Děkuji za exkurze."
"Maturita z dějepisu. Osnovy osmiletého gymnázia."
"Opět něco aktuálního. Nepolevit ve snaze o jednání s MŠMT."
"Pokud se podaří ustavit místní (regionální) pobočky ve větší míře, vydat jejich stručný adresář s kontakty."
"Uvítala bych témata s námětem střetávání a soužití kultur, případně intolerance v našich dějinách (např. historie romské komunity, židovské komunity...)"
"Současný nacionalismus mezi mládeží + politické strany a organizace."
"Pokračovat v cyklu setkání s předními historiky, zaměřit seminář k problematice menšin, např. historie Romů."


9.XII.: JEDNÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ ASUD NA PF VŠP V HRADCI KRÁLOVÉ

Na pracovní schůzce týkající se současného stavu přípravy učitelů dějepisu a podmínek dějepisné výuky se sešla předsedkyně ASUD PaedDr.Helena Mandelová s členy katedry historie PF VŠP v Hradci Králové - proděkanem fa-kulty doc.PhDr.V.Wolfem, CSc., docPhDr.K.Štefkem, PhDr.Č.Brandejsem, CSc., docPhDr.O.Felcmannem, CSc. a PhDr.J.Kotykem.

Shodli se, že je třeba diskutovat o současném stavu a podmínkách současného dějepisného vyučování, promyslet opatření k nápravě, žádat ministerstvo školství o zvýšení časové dotace, věnovat větší péči metodické přípravě učitelů na všech fakultách, zařadit toto téma na program jednání sjezdu českých historiků. Velkým problémem je obsah historické faktografie, která je obsažena v učebnicích a jejíž výběr je závislý na osobním názoru jednotlivých autorů; výsledkem je nevyrovnanost a nesourodost učebnic a dalších pomůcek ztěžující práci ve školách a komplikující např. i situaci žáků při přijímání na střední a vysoké školy. Pro některá období - např. 18./20. století v ZŠ - žákům přiměřené a školám cenově dostupné učebnice chybí. V rozhovoru se uvažovalo např. o grantovém úkolu vypsaném pro odborná pracoviště. Vhodné by napomáhat učitelům také zhodnocením stávajících pomůcek.


DRUHÝ SBORNÍK ASUD

METODICKÉ INSPIRACE - DĚJEPIS VE ŠKOLE

(Ze zkušeností učitelů dějepisu základních a středních škol)

vychází na konci prosince a bude distribuován členům ASUD (kteří zaplatili příspěvek na rok 1998) podle rozhodnutí výboru zdarma. Pokud by chtěl někdo přispět dobrovolnou částkou na další publikační činnost, může to učinit dobrovolným zvýšeným příspěvkem na rok 1999. Noví členové ASUD budou mít cenu pod režijními náklady: 50,- Kč. Pokud byste chtěli ze zbylého nákladu sborníku zakoupit další exemplář pro školní knihovnu, je to možné za cenu 90,- Kč. Náklad je však tentokrát v porovnání s prvním sborníkem poloviční, proto se ozvěte brzy. Nabídneme publikaci i širší veřejnosti.

Uvítáme vaše názory na jeho obsah a návrhy na další témata sborníku ev. nabídky článků s vašimi zkušenostmi.


ROZHLASOVÝ POŘAD K PROBLEMATICE DĚJEPISNÝCH UČEBNIC
Počátkem prosince byly členky výboru PhDr. E. Kunstová a PaedDr. H. Mandelová pozvány k účasti na natáčení rozhlasové besedy, jejímž podnětem byla kritická studie ředitele Židovského muzea PhDr. Leo Pavláta vyjadřující se k obsahu učebnic z hlediska v nich obsažené (nebo neobsažené) židovské tematiky. Besedy redaktorky Lukařové se kromě PhDr. Pavláta dále účastnili Mgr. B. Šumský z MŠMT a PhDr. O. Hausenblas z FF UK a PAU. Pořadu předcházela anketa, na níž se podíleli i studenti gymnázia Nad Alejí v Praze 6. Beseda si samozřejmě nekladla cíl problém řešit, pouze se k němu z různých úhlů pohledu vyjádřit. Odhalila současně celou složitost nevyjasněné situace a koncepčně neřešené úkoly spojené s tvorbou i schvalováním kvalitních učebnic.

PŘED PŘÍŠTÍ VALNOU HROMADOU (PLÉNEM ASUD)

V tomto roce pracuje výbor zvolený na valné hromadě v r. 1997. Dvouletý termín letos vyprší a bude třeba zabývat se volbou výboru na další dva roky. Zatím jsme nestanovili termín valné hromady, která bude opět spojena s odborným seminářem, a rádi bychom se opět sešli v NM (v dubnu nebo v květnu).

Obracíme se na vás, abyste popřemýšleli, jak jste byli v uplynulém období s prací výboru spokojeni a zda byste do něho nechtěli navrhnout některé nové členy. Pokud máte návrhy na členy, kteří se v předchozím období aktivně účastnili činnosti ASUD nebo jeho reg. poboček, měli by zájem pracovat ve výboru a mohli se pravidelně účastnit jeho schůzek v Praze, pošlete je s bližšími údaji (zdůvodněním návrhu)co nejdříve na naši kontaktní adresu nebo jednatelce výboru (viz.kontakt).


back