Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ


A/ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTÁCH

V současné Evropě se o potřebě důkladného pregraduálního i dalšího vzdělávání diskutuje stále více. Odbornému studiu se naše filozofické a pedagogické fakulty věnují důkladně, didaktika a metodika je na některých z nich na okraji zájmu. Abychom věděli, co je dnes obsahem této části studia, požádali jsme didaktiky čtrnácti kateder historie nebo Ústavů fakult o zaslání kopie jejich plánu přednášek, seminářů a pedagogické praxe a o další informace (poprvé v únoru 97, podruhé na jaře 98, potřetí v říjnu 98).

Obdrželi jsme bohužel odpovědi pouze od některých z nich. Podrobný materiál vč. studijních témat a obsahu seminářů jsme dostali od PhDr. Č. Brandejse z Hradce Králové, od doc. PhDr. B. Gracové z Ostravské univerzity, od prof. PhDr. T. Jílka z PF v Plzni a Mgr. V. Ulvra z PFTU v Liberci. Z PF v Českých Budějovic, PF MU v Brně a Slezské univerzity v Opavě jsme dostali brožury informací, které slouží uchazečům o studium historie. Z ostatních fakult, kde se připravují budoucí učitelé dějepisu na základních a středních školách - FF MU v Brně, FF PU v Olomouci, PF v Ústí n. L. , FF ani PF UK v Praze - jsme odpověď nedostali.

Z materiálu od fakult, kde se věnuje praktické přípravě odpovídající pozornost jsme získali cenné informace a didaktikům těchto kateder velmi děkujeme. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná zatím jen torzovitý materiál, nemůžeme si vytvořit ucelenější představu o stavu této části studia - i když máme samozřejmě také informace od studentů a absolventů těchto fakult (které nejsou vždy příznivé). I vzhledem k dalším skutečnostem (seminář didaktiků v ÚVRŠ, semináře ve VÚOŠ, nedostatek péče i financí pro praxi studentů na ZŠ a SŠ) předpokládáme, že v budoucnu by mělo dojít k diskusi na toto téma a nápravě neuspokojivého stavu této části učitelské přípravy. Vybízí k tomu řada skutečností, mezi nimi i výsledky projektu "Mládež a historie"

HM

B/ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ: KURZ "INSPIRACE D" V PRAZE - III. ROČNÍK

Po úspěchu předchozích dvou ročníků (IL 8 a 9) se většina pravidelných účastníků a někteří další přihlásili na pokračování, jehož náplní jsou děje od konce 19. století. Zahájili jsme velmi šťastně přednáškami o životě na přelomu 19. a 20. století. Dr. Vošahlíková zajímavě vyprávěla o sociální struktuře obyvatel a životním stylu, prof. R. Kvaček jako vždy upoutal posluchače tématem o politické scéně i rozporech konce 19. a začátku 20. století. Představy o problémech česko-německého soužití v našich zemích v 19. a 20. století ve světle současného bádání a pohledů historiků k velké spokojenosti auditoria dokreslil prof. Jan Křen, který zodpověděl také např. dotazy týkající se např. činnosti česko-německé komise historiků.

Eva Gladkovová
MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ DĚJEPISU V REGIONECH

V rámci činnosti ASUD považujeme za důležité kromě vlastního programu (semináře, publikace ap.) zprostředkovávat různé užitečné informace. Týkají se i vzdělávání. Zajímali jsme se o příležitost dalšího dějepisného vzdělávání v regionech. Na dotaz o vzdělávací síti jsme z tiskového oddělení MŠMT získali seznam šesti PC; o dalších institucích řízených okresními ŠÚ nebo jednorázových akcích pořádaných v regionech na komerčním základě jsme informace nezískali a nesoustřeďuje je ani ÚVRŠ a ÚIV. Dne 20. října jsme dopisem požádali ředitele pedagogických center "o stručnou informaci o přednáškách, seminářích, exkurzích a dalších akcích, které jste pro učitele dějepisu pořádali v posledních dvou letech alespoň se základními údaji (časový údaj, téma, pro koho určeno, účastníci, lektor ap.)".

Dostali jsme vzorovou odpověď od PhDr.Dagmar Hudecové z PC Plzeň; bohatý přehled 42 různorodých akcí v období od března 1997- do prosince 1998 ( přednášek, besed, seminářů a exkurzí) svědčí o velké péči, kterou plzeňské PC věnuje svému poslání. - O své činnosti ve prospěch učitelů dějepisu nás podrobně informovala též Mgr. Jitka Požárová z Centra pro další vzdělávání učitelů MU Brno, které v období 1996/98 uspořádalo pro dějepis 7 kurzů (1 - 10 denních; některé i mimo Brno) - a jednu exkurzi. Překvapilo nás, že další z připravených exkurzí a nabídnutý kurz (Proces integrace Evropy) se nekonaly pro malý zájem učitelů. - Z PC Ústí n.L. jsme obdrželi Programovou nabídku vzdělávacích akcí na září - prosinec 1998 ( s sedmi akcemi pro D).

Pracovnicím obou center děkujeme za ochotu poskytnout nám informace a tedy i podporu činnosti naší asociace. Z dalších PC se nikdo neozval, což může znamenat buď že se tam nic pro učitele D nekoná nebo naopak že pro zaneprázdnění se k našemu dopisu nedostali. Nicméně se budeme snažit nějakým způsobem získat další informace např. o akcích v regionech a zpracovat je. Pokud nabídka je a učitelé se neúčastní, není to v pořádku stejně jako to, když učitelé vhodné příležitosti nemají.

HM

back