Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
SDRUŽENÍ ČESKÝCH HISTORIKŮ
- HISTORICKÝ KLUB


ZPRAVODAJ HK 2/1998

Současně s tímto Informačním listem je rozesílán i Zpravodaj HK. Informovali jsme v něm o nabídce učebnic a jejich hodnocení - z technických důvodů nebyla vytištěna tabulka (měla by článek doplnit v příštím Zpravodaji). Potěšil nás článek ředitele Historického ústavu, prorektora UK a předsedy Sdružení historiků prof. Pánka, který vyjádřil svůj názor na časopis "Čelem vzad" vydávaný studenty gymnázia Budějovická Praha 4 za vedení člena výboru ASUD Jana Kvirence. Věříme, že obsah celého čísla přispěje k Vaší informovanosti o dění v historické obci, jak to již mnozí z vás s povděkem kvitovali.

JEDNÁNÍ VÝBORU SDRUŽENÍ HISTORIKŮ O ŠKOLNÍM DĚJEPISU

Výbor Sdružení českých historiků - Historický klub, jehož jednání se účastní i dvě členky výboru ASUD, je pravidelně informován o problémech vyučování dějepisu; projednává i další iniciativy, např. doc. dr. Beneše z FF UK. Ten vloni obnovil myšlenku HK z roku 1992 - totiž vytvoření pracovní skupiny historiků a učitelů (Dějepisná rada - projednána s poslanci ČNR a zástupci MŠMT v r. 1992), kteří by se soustavně věnovali záležitostem dějepisné výuky. Měli by právo vyjadřovat se k obsahu a pojetí výuky, odborné historické i didaktické kvalitě učebnic a pomůcek; stali by se garanty jejich dobré kvality (přičemž by samozřejmě neomezovali činnost vydavatelů a nakladatelů, pokud by chtěli školám nabízet nevhodné nebo méně kvalitní učebnice a pomůcky, kupované ovšem nikoliv za státní prostředky).

Výbor požádal doc. Beneše o účast na jednání 10. prosince, aby výbor informoval o svých zkušenostech z předchozích jednání s MŠMT a členy PS ČP a svém názoru na stav výuky dějepisu, aby se výbor mohl poradit o dalším postupu v této záležitosti. Výsledkem diskuse bylo rozhodnutí zaslat dopis ministru Zemanovi. Jeho napsáním byli pověřeni doc. J. Pešek a doc. Z. Beneš. Dopis by po projednání s dalšími členy výboru bude odeslán počátkem ledna, aby k případnému jednání na MŠMT mohlo dojít co nejdříve (viz výše).

HM
PŘIPRAVUJE SE VIII. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ

Bude se konat ve dnech 10.-12. září v Hradci Králové. Pohostinství nabídla Vysoká škola pedagogická ve svých nových prostorách; zajistí i organizaci. Program připravuje výbor Sdružení historiků. Podle prvního návrhu, který bude dále upřesňován, začne jednání plenárním zasedáním v pátek 10. září odpoledne a bude pokračovat jednáním v sekcích - podle zájmu účastníků do neděle poledne. Zatím jsou navrženy následující bloky: Regionální dějiny, Modernizace českého dějepisectví 90. let, Dějepisectví a česká společnost / stát jako zadavatel a kunzument dějepisné práce, Dějepisectví a české školství, Postavení, perspektivy, zájmy a možnosti europeizace mladé dějepisné generace. Další diskuse v sekcích by se měla zaměřit na témata podle období a oboru bádání. Program bude upřesněn a účastníci o něm informování.

Pro nás je významné, že se sjezd bude zabývat také problematikou našeho vyučování dějepisu a že na sjezd jsou pozvání i členové Asociace učitelů dějepisu. Ubytování zajistí fakulta v přístupné ceně noclehu asi 200,- Kč. Ti z vás, kteří mají o účast na sjezdu historiků zájem, vyplňte předběžnou přihlášku a zašlete nám ji co nejdříve, abychom mohli informovat organizátory, kteří vám pak pošlou oficiální pozvánku a konkrétní materiály.

Z materiálu doc. J. Peška a jednání výboru 10. XII.
INFORMACE PRO UČITELE Z PRAHY A OKOLÍ

Pokračuje přednáškový cyklus Sdružení historiků v Národním muzeu v Praze zaměřený v tomto šk. roce na historii českých měst. Zajímavé přednášky podzimní části jsou bohužel dosti málo navštěvovány - je to škoda, protože by pro učitele mohly být zdrojem nových konkrétních poznatků. Konají se vždy 3. středu v měsíci v 17, 30 h. - výjimečně jiný den. - Program jarní části najdete na poslední stránce Zpravodaje HK.


back