Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
ŠKOLNÍ DĚJEPIS - ASUD/MŠMT

Problémy s výukou dějepisu u nás se kumulují a některé násobí. Osobně i dopisy jsme našimi členy vybízeni k tomu, abychom jako profesní sdružení energičtěji prosazovali nápravu především jednáním s řídícími pracovníky. Jak jsme vás informovali v dřívějších IL, dělo se to i v minulosti; v posledním půldruha roce však došlo k trojí změně v čele ministerstva, a i proto přibylo i našich pokusů o jednání. Považujeme za vhodné vás o nich blíže informovat. Uvádíme výběr z korespondence a jednání členů výboru v říjnu až prosinci 1998. Jsou to koneckonců historické dokumenty. V závěru roku 1998 se ve snaze o nápravu neuspokojivého stavu připojilo i další úsilí výboru Sdružení historiků Čech, Moravy a Slezska - Historického klubu.

JMENOVÁNÍ SEDMÉHO MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Po nadějném jednání s ministrem Grušou, který podle naší zkušenosti zatím jako jediný projevil zájem o konkrétní problémy výuky dějepisu a po první osobní schůzce s členy výboru ASUD připravoval další setkání, byla naše žádost o přijetí následujícím ministrem Sokolem odmítnuta (nahradilo je formální jednání s vrchním ředitelem Vondráčkem, které nevedlo k žádnému výsledku - IL 9). Tím více jsme těšili na to, že neřešené problémy budeme moci prohovořit s novým ministrem Mgr. Eduardem Zemanem.

Po lékaři, matematikovi, katolickém knězi, ekonomovi, literátovi a ekonomovi to je svou profesí první učitel - navíc odborník našeho předmětu. V dopise (6.X.) jsme stručně seznámili pana ministra s našimi aktivitami, mezinárodními kontakty a problémy, které žádají zásadní řešení a k jejichž prosazení by bylo zapotřebí osobního přispění ministra. Telefonicky žádost o přijetí odmítla poradkyně pana ministra s odvoláním na jeho zaneprázdnění jak na ministerstvu, tak jako poslance. Odkázala nás na náměstka Mgr. Roupce (viz dále).


PŘIJETÍ VÝBORU ASUD U NÁMĚSTKA MGR. P. ROUPCE

Na naši žádost jsme byli 6. listopadu přijati novým náměstkem ministra. Jednání se účastnilo 7 členů výboru a dva zástupci regionálních poboček. Na začátku schůzky zastupovala p. náměstka ředitelka odboru gymnázií PhDr. R. Černá, poslední část jednání byl přítomen i vrchní ředitel pro sekci vzdělávání Mgr. A. Vondráček. Měli jsme v úmyslu jednat o obsahu materiálu připraveného před rokem pro ministra Grušu a předpokládali jsme, že se pan náměstek s jeho obsahem předem seznámí. Byli jsme ujištěni , že "se s ním pracuje". Rozhovor se pak týkal některých aktuálních problémů. Konkrétních závěrů však bylo zatím poměrně málo.

Ocenili jsme příležitost vyjádřit své připomínky k některým opatřením ministerstva, možnost informovat vedoucí pracovníky ministerstva o stanoviscích učitelů dějepisu k některým závažným problémům (učebnice a pomůcky, doložky, časová dotace pro D, absence podpory MŠMT mezinárodním aktivitám ASUD, další vzdělávání učitelů, neaprobované vyučování, osnovy pro osmiletá gymnázia, alarmující výsledky grantu Mládež a historie; k těmto a dalším problémům jsme předali p. náměstkovi písemný přehled) a seznámit se se stanovisky vedoucích pracovníků MŠMT.

Pan náměstek hovořil o paritě předmětů v učebních plánech, o absenci vhodného legislativního rámce, která brání činnosti MŠMT, o nutné motivaci učitelů (tento problém se zpracovává) a o tom, že ministerstvo se musí zabývat celkovou koncepcí a ne detaily jako ASUD, které vše vidí "zúženou optikou". V průběhu diskuse jsme byli několikrát ujištěni, že základní školy mají dostatek finančních prostředků, aby mohly nakoupit potřebné učebnice a také nové dějepisné atlasy, a jestliže ředitelé škol tvrdí opak, nemluví pravdu. Problémem potřebných (dle nás nezbytných) pomůcek jako mapy, atlasy, soubory dokumentů ap., které školám chybí, protože se nakladatelům nevyplácí je vydávat, neexistencí metodicky zaměřeného časopisu atd. se ministerstvo nebude zabývat. Učebnice nejsou nejdůležitější, někteří učitelé je ani nepotřebují. Ani další vzdělávání učitelů není problém - PC informují ministerstvo (naše pozn.: ale výsledky této práce zveřejněny nejsou). Také zvýšené úvazky ASUD dramatizuje. Podle pana náměstka to není problém - v době jeho působení na stř. zemědělské škole byly úvazky kolem 25 hodin a nemělo to na kvalitu výuky dopad.
Připomínku předsedkyně ASUD, že ministerstvo nepodporuje naši mezinárodní spolupráci v rámci Euroclio, pan náměstek odmítl. Ministerstvo se zahraničními kontakty zabývá, např. při vypracování evropského kurikula, o čemž však ASUD neví - např. jedna brněnská škola pracuje na společném projektu se školou ve Vídni.

Příznivě jsme hodnotili sdělení, že učitelé budou moci běžně získávat informace o činnosti MŠMT, např. udělování grantů, o dotacích, připravovaných opatřeních apod. na internetu. Členům výboru byly přislíbeny kopie recenzí na současně užívané učebnice dějepisu. I závěr schůzky vyzněl optimisticky, pan náměstek je ochoten pravidelně členy výboru přijmout a projednávat konkrétní body podle dohodnutého programu.

Eliška Kunstová

NÁSLEDUJÍCÍ KORESPONDENCE S MŠMT

Vážené kolegyně a kolegové,

ve výše uvedených dopisech a materiálech, které se týkají zásadních problémů a oblastí naší práce /i dále uvedeném vyjádření z r.1997/ jsou uvedeny mj. názory, které prodiskutovávají členové výboru; získávají pro ně podklady na setkáních se členy i v dopisech členů. Možná, že i Vy byste se chtěli k uvedeným myšlenkám, podnětům, hodnocení atd. vyjádřit - souhlasně nebo nesouhlasně. Založili jsme asociaci proto, abychom se aktivně podíleli na zlepšení podmínek a navazování vzájemných kontaktů - doma i v zahraničí a předpokládáme, že z obdobných důvodů jste se stali jejími členy. Jinak by činnost dobrovolného profesního sdružení neměla smysl. Postěžovat si můžeme ve sborovně nebo doma, ale k čemu to je? Předem Vám děkujeme za připomínky a náměty.


back