DO NOVÉHO ROKU 1999
divider

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k tomu, že podzimní měsíce byly pro nás letos mimořádně rušné, vychází desáté číslo IL až na přelomu roku 1998/99. Tak máme možnost nejen zhodnotit předchozí půlrok, ale také informovat vás o dalších aktivitách několikerého druhu - našich plánech, nabídce zahraničních seminářů a významné události v historické obci - připravovaném VIII. sjezdu českých historiků, jehož se členové ASUD mají příležitost účastnit.

Na tomto místě chceme poděkovat všem členům, kteří se účastnili a aktivně podíleli na akcích ASUD v Praze i v regionech, k podpoření našich činností přispěli svými názory (Anketa 98, hodnocení seminářů, vzdělávacích akcí, soutěž Mladý historik aj.) napsali povzbudivé dopisy nebo přispěli do našeho druhého sborníku. Zvlášť nás potěšil vznik dalších regionálních poboček - v současné v mnoha směrech velmi nepřehledné až zmatené situaci v oblasti dějepisné výuky je každý názor a hlas z kterékoliv velké i té nejmenší školy cenný.

V roce 1999 (pravděpodobně opět na jaře) se bude konat valná hromada s volbou výboru. Máte-li návrhy na změny ve složení výboru a nahrazení stávajících novými členy, napište brzy, abychom je mohli zařadit do kandidátky.

Další čísla Informačních listů chceme i nadále věnovat co nejširší škále zpráv o činnosti členů ASUD, pracovníků vzdělávacích institucí, vydávaných publikacích, pořádaných seminářích, činnostech historiků napomáhajících dějepisné výuce. Odpovídající místo chceme věnovat i jednáním, která členové výboru ASUD nebo Sdružení historiků povedou s řídícími institucemi a úřady; z dopisů i rozhovorů na seminářích víme, že informace o těchto záležitostech považují členové ASUD za velmi důležité.

Věříme, že společným úsilím učitelů i představitelů vědecké obce a dalších pracovníků, jimž na kvalitě našeho vzdělávání záleží a jsou pro to něco ochotni udělat, i za přispění našich zkušeností ze zahraniční spolupráce dojde ke zlepšení současného neutěšeného stavu podmínek pro výuku dějepisu.

Pro nadcházející rok 1999 přejeme školám více finančních prostředků na nákup literatury, pomůcek a didaktické techniky, vydavatelům šťastnou ruku ve výběru autorů schopných vytvářet použitelné kvalitní pomůcky na úrovni počátku 3. tisíciletí, řídícím pracovníkům ochotu naslouchat hlasu praxe; každému z Vás pak co nejvíce zaujatých žáků, zdraví a pohodu v rodině, sílu k překonávání všemožných obtíží a hodně radosti z toho, co se Vám podařilo.

Výbor ASUD

Na obsah IL10