psaní

Z KORESPONDENCE

Leden:

Dopisem jsme informovali členy z Prahy a okolí o kurzu EUROPAED /viz dále/ a jménem organizátorů nabídli účast.

Za naši zásilku poděkoval prof. Šmahel: „Nechtěl jsem věřit svým očím, když jsem nahlédl do Vaší zásilky. Vy víte, že si Vás velice vážím, nicméně znovu jsem byl zaskočen jak pěkně vybavenou publikací o metodické inspiraci, tak i desátým číslem Informačního listu ASUDU...předejte, prosím, můj výraz respektu Vašim kolegyním a kolegům....“

Z MŠMT jsme pro naši informaci dostali seznam recenzentů pro učebnice pro gymnázia, v němž je 14 učitelů /z toho 9 navržených ASUD/ . V květnu pak jsme dostali seznam recenzentů na učebnice i pro ZŠ, v němž je 5 učitelů dějepisu navržených ASUD /z původních patnácti v našem návrhu z loňského roku/.

Požádali jsme MŠMT o prodloužení akreditace pro pořádání vzdělávacích akcí a připojili přehled dosavadních více než dvaceti akcí pořádaných asociací a jejich hodnocení. Akreditační komise v dubnu žádost nepřijala a doporučila její přepracování s tím, že je třeba pro vzdělávací semináře v roce 1999 a 2000 uvést podrobnosti (název akce, kdo se účastní, hodinová dotace, jména přednášejících lektorů, kurzovné aj.). Žádost podáme znovu v květnu.

Naší žádosti o finanční podporu naší účasti na mezinárodním semináři „ Historický odkaz a národní identita“ pořádaný v březnu v Edinburghu, zaslané v lednu MŠMT nebylo vyhověno.

Únor:

Ředitel Okresního muzea v Lounech PhDr. B. Štauber se ohradil proti „zmatečným informacím“ v článku Škola a muzeum uveřejněnému v našem sborníku. Uvádí, že všechny zásluhy o prohlídku muzea školami má invence muzejních pracovníků Mgr. Marešové a sl.L. Procházkové, zatímco autorka článku „pouze pracovala s materiály připravenými muzeem....V této souvislosti trvám na opravě...“. Mylně jsme se domnívali, že muzeum uvítá článek jako pochvalu a propagaci své spolupráce se školami, místo toho jsme byli upozorněni na to, že uvádíme „informace zkreslující skutečnost“. To jsme uvedli v naší odpovědi, kde jsme zdůraznili i druhou stránku - obtíže, které učitelé musí zvládat, aby děti na návštěvu připravili, získali dovolení vedení školy, žáky doprovodili a ukázňovali, pak poznatky z expozice zpracovali začleněním do výuky atd. a tím vším umožnili muzeu plnit jeho vlastní poslání. Opravu tedy zveřejňujeme.

Kolegy z gymnázia v Chebu, organizátorů historické soutěže pro studenty gymnázií ze všech částí ČR, jsme byli informováni o letošním VII. ročníku i obtížích, které jsou s takovou akcí spojeny a které se zvětšují. Z jejich impulsu jsme požádali pracovníky IDM MŠMT (organizátora Soutěže mladých historiků), aby požádali ministerstvo o zařazení historické soutěže pro gymnázia mezi akce podporované státem.

V UN jsme si přečetli článek „Plán pro víceletá teprve plenkách“, který vyjadřoval i naše mínění o potřebě zvláštní úpravy osnov pro osmiletá gymnázia. Předsedovi Asociace ředitelů gymnázií J. Kubátovi jsme napsali dopis, v němž jsme ho informovali o našich návrzích na pojetí a tvorbu osnov pro dějepis na tomto typu školy.

Na výzvu UN k vytvoření přehledu o učitelských iniciativách jsme zaslali informaci o existenci a činnosti naší asociace. Otištění článku o výsledcích našich anket zpracovaného koncem roku 1998 bylo přislíbeno.

V únoru jsme v dopise náměstku Mgr. Roupcovi vyjádřili svůj nesouhlas s pojetím a rozdělením dějepisného učiva na osmiletém gymnáziu stylem 4+4, které nevyužívá potencionálních možností poskytovaných tímto typem školy.

Březen:

Předsedovi SBS Dr. Čermínovi jsme poděkovali za iniciativy týkající se výuky dějin, především 20. století, která byla podnětem pro šetření ČŠI /viz náš návrh na zkvalitnění výuky moderních dějin/.

Pracovníky MŠMT jsme byli požádáni o stanovisko ke dvěma dopisům: návrhům OI Vděčnost na vzpomenutí výročí 15. března na školách ČR a stížnosti na nekvalitní mapu učebnice Světové dějiny II nakl. Fortuna. Těmto žádostem jsme vyhověli.

Řediteli odboru všeobecného vzdělávání Mgr. Vondráčkovi jsme zaslali dopis s materiály, na nichž členové výboru pracovali v uplynulých týdnech a měsících - kritéria pro posouzení didaktického zpracování dějepisných učebnic a návrh na možnosti zkvalitnění výuky dějin 20. století.

Z Grantové agentury ČR jsme obdrželi zamítnutí našeho projektu Vyučování dějepisu jako účinný prostředek k prosazování hodnot a principů demokratické společnosti. Měli jsme možnost seznámit se s posudky recenzentů - tři doporučili projekt přijmout, čtvrtý recenzent doporučil přijmout s výhradami (propracování metodiky a konkretizaci některých částí). Po odmítnutí naší žádosti zvážíme podle doporučení úpravu a doplnění projektu v dalším roce.

Duben:

Předsedovi AV ČR prof. Zahradníkovi jsme kromě fotografií z našeho setkání poslali naše návrhy předané MŠMT a vzápětí jsme dostali poděkování za obé.

Dostali jsme osobní dopis nám. P. Roupce (dat. 12.4.), v němž odpovídá na naše připomínky k osnovám dějepisu pro osmileté gymnázium; vytýká nám, že chceme vytvářet učební plán z pohledu jednoho předmětu, podceňujeme schopnost učitelů s učebními osnovami tvořivě pracovat, pomíjíme schopnost ředitelů využívat ve prospěch žáků všech možností, které učební plán poskytuje a vyjadřujeme se k osnovám způsobem, kterým problémy nelze řešit.

Dále jsme obdrželi dopis Mgr. Vondráčka (dat. 15.4.), který z pověření nám. Roupce odpovídá na naše dopisy a žádosti z předchozích tří měsíců. V dopise je znovu odmítnuta možnost seznámit se s posudky na užívané učebnice dějepisu; dále se dopis věnuje našim návrhům z počátku prosince /kdy jsme se s materiálem mohli seznámit/ na doplnění některých pokynů ve Sdělení MŠMT o udělování doložek k učebnicím píše: „ Vaše připomínky nebylo možné akceptovat, neboť ...materiál... byl schválen poradou vedení ministerstva školství 28. září 1998 s účinností od 1. ledna 1999 /podtrženo autorem dopisu/. Důvodem... je skutečnost, že takový postup provází věcně funkční důvody a byl by nežádoucím precedentem. Pokud by byla nová směrnice přepracována, bude potřebné znovu informovat nakladatele a nový materiál znovu zaslat k připomínkovému řízení....chci vás ubezpečit, že problematika dějepisu je trvalou součástí připravované koncepce a strategie jak v pojetí a obsahu vzdělávání a charakteru školy, ale i v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Vaší nabídky zformulování kritérií pro didaktické zpracování dějepisných učebnic jakož i výsledků z mezinárodního projektu „Mládež a historie“ bude perspektivně využito v připravovaných koncepčních materiálech ministerstva školství...“

Na naši urgenci a dotaz na rozhodnutí o našich návrzích na úpravu Sdělení o doložkách ze 7. dubna odpověděl 21. dubna ředitel odboru koncepce a organizace školské soustavy PaedDr. J. Krejčí, který nás odkázal na dopis Mgr. Vondráčka z 15. dubna. Protože odbor koncepce dal v prosinci náš návrh k vyjádření odboru gymnázií a ZŠ, usoudili jsme, že uvažoval o případné možné úpravě nebo doplnění ve smyslu našich návrhů vycházejících ze specifik dějepisu; jestliže odbor gymnázií, jak jsme byli informováni, se vyjádřil k našim připomínkám kladně, je jediným argumentem odmítnutí to, že již jednou bylo rozhodnuto; bez zdůvodnění odmítnutí alespoň některého ze sedmi bodů našeho návrhu. Jako důvod pro doložku pouze uceleným řadám je uvedeno to, že stávající učebnice na sebe nenavazují. Náš názor je jiný (viz IL 10).


back