K DISKUSI

JSME SPOKOJENI S VÝUKOU DĚJIN 20. STOLETÍ?

Nejen ze zprávy ČŠI z loňského roku a z náhodných dokladů neznalosti moderních dějin u mladých i starších lidí je jasné, že přiblížení tohoto období patří mezi nejdůležitější témata, o nichž bychom měli diskutovat. Výbor zpracoval návrh na komplexní řešení. Že jde o věc naléhavou, je patrné i z aktuálních situací - např. návrzích na „opatření“ k nápravě tendencí rasismu, netolerance, násilností, xenofobie, nepochopení našeho začlenění do evropských struktur atd. atd. Prosíme vás o vyjádření k materiálu předanému v polovině března MŠMT (zatím bez odpovědi), návrzích na doplnění nebo konkretizaci jednotlivých bodů.


VÝUKA DĚJIN 20. STOLETÍ NA NAŠICH ŠKOLÁCH - STANOVISKO K NEDOSTATKŮM ZJIŠTĚNÝM ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A Z DALŠÍCH ZDROJŮ ( NAPŘ. Z VÝSLEDKŮ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU „MLÁDEŽ A HISTORIE“ )

VYJÁDŘENÍ VÝBORU A ČLENŮ ASOCIACE UČITELŮ DĚJEPISU ČR KE STAVU A VÝSLEDKŮM DĚJEPISNÉ VÝUKY NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ ČLENŮ VÝBORU ASUD S ŘED. ODBORU VŠEOB. VZDĚLÁVÁNÍ MGR. VONDRÁČKEM V ÚNORU 1999 ( PŘÍČINY A NÁVRH ŘEŠENÍ )

Celá řada zjištěných skutečností - (ankety ve veřejnosti, besedy, soutěže, výsledky průzkumů i mezinárodních projektů a v neposlední řadě zjištění ČŠI o vyučování dějinám 20. století na základních a středních školách) je alarmující a nasvědčuje jen dostatečným nebo zcela nedostatečným výsledkům vzdělávání i výchovy v oblasti historie 20. století působením školy i dalších zdrojů informací atd.

Zjištěný stav - pokud se týká vlivu školy - může být důsledkem skutečností totalitního období, ale v mnohem větší míře souvisí s neuspokojivým zajištěním podmínek poskytnutých pro dějepisné vyučování v posledním desetiletí - jde o tyto aspekty:

Pokud jde o úvahu o cestách umožňujících nápravu, nedostatky nelze řešit nějakou akcí, pokynem školám - jak dosud často byla „zajišťována“ náprava - ale promyšleným a důkladným systémem změn - (předběžné návrhy na cesty ke zlepšení výsledků výuky dějin 20. století):

 1. dostatečná - alespoň dvouhodinová časová dotace pro dějepis ve všech ročnících základních a středních škol - možnost přesunout dějepisu jednu hodinu z dvouhodinové týdenní dotace obč. výchovy pro témata, která bezprostředně souvisejí s obsahem D (aktuální tematika - státní systémy, mezinárodní organizace a spolupráce, globální problémy světa, konflikty, ap.) - MŠ
 2. důkladná historická analýza obsahu výuky D daného období z pohledu funkčnosti faktografie nejen v oblasti poznatkové, ale i s cílem utváření vztahu žáků k minulosti, hodnocení určitých dějinných skutečností, ovlivňování hodnotového systému atd.; jednou z cest by mohlo být vypsání grantů pro vědecká pracoviště (např. v podobě grantů pracovníků historických ústavů nebo fakult) - historikové
 3. zpracování a vydání kvalitních pomůcek, především souborů dokumentů didakticky upravených a pojatých jako podklad k samostatné práci žáků: tištěných, obrazových, filmových; vydání materiálů pro výuku D (pro obd. 1918 - 45 a zejména na obd. 1945 - 98 pro národní i obecné dějiny) s příslušným materiálem pro učitele - historikové ve spolupráci s učiteli, MŠ
 4. příprava učitelů - v seminářích a kurzech, ale především v tištěné podobě historických kompendií, metodické literatury, námětů k práci, např. jako obdoba sborníků ASUD - vzdělávací inst., fakulty, metodici, asociace .
 5. celostátní historická soutěž pro studenty stř. škol s tematikou z dějin 20. st. s výhledem do 3. tisíciletí (např. Historická zkušenost 20. století - varování i naděje...) vyhlašovaná MŠMT a ČSBS, koncipovaná historiky a asociací učitelů, hodnocená vybranou skupinou historiků a metodiků, pod záštitou prezidenta republiky (soutěže typu akcí organizovaných již mnoho let v Německu a v posledních letech inspirovány jimi i v Polsku, Rusku, Slovinsku, Turecku a na Ukrajině); možné využití i dosud okrajového postavení historických témat v rámci SOČ - MŠ,prezident rep.,HÚ,ČSBS, ASUD
V Praze - únor/březen 1999
Pracovníkům MŠMT zasláno 19. března

JAKÉ UČEBNICE SI PŘEJEME?

ANEB: KRITÉRIA PRO DIDAKTICKÝ SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJEPISNÝCH UČEBNIC

Učebnice, včetně dějepisných, se v dnešní Evropě - na Západě i na Východě - pronikavě mění a přizpůsobují se potřebám samostatného osvojování poznatků, motivace pro vědění, vytváření soustavy studijních dovedností a vedení k posuzování událostí a hledání jejich souvislostí s dnešním světem. Jen většina našich učebnic tento trend nezaznamenala.
Na základě teoretické literatury, množství učebnic a dalších pomůcek, které máme, nebo které jsme prostudovali, zkušeností z reformních škol a dalších trendů našich předválečných škol, hospitací, návštěv v zahraničí a vlastních zkušeností zpracovali a posoudili členové výboru spolu s dalšími členy ASUD kritéria, která by se měla stát pomocí pro tvorbu nových učebnic. Svými názory v anketách nás podpořilo několik set učitelů a řada z členů ASUD již přispěla samostatnými dopisy a návrhy. Souborný materiál předaný rovněž v březnu MŠMT předkládáme nyní ještě k vyjádření širšímu okruhu členů ASUD. Očekáváme vaše vyjádření - souhlasná i kritická nebo doplňující; tuto aktivitu pokládáme za jednu z nejdůležitějších částí smyslu naší asociace pod heslem:

NA KAŽDÉM HLASU ZÁLEŽÍ.

DĚJEPISNÁ UČEBNICE PRO 21. STOLETÍ

- KRITÉRIA PRO JEJÍ DIDAKTICKOU PODOBU ZPRACOVANÁ Z HLEDISKA POTŘEB ŽÁKŮ ZŠ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

ÚVOD:

Členové Asociace učitelů dějepisu se v průběhu své činnosti po roce 1989 mnohokrát věnovali obsahu a struktuře dějepisných učebnic, které by vyhovovaly našim současným potřebám a byly srovnatelné s nejlepšími učebnicemi zahraničními. Zpracovali a zhodnotili své mnohaleté zkušenosti v diskusích i anketách. Při svých setkáních s kolegy na různých evropských seminářích a zahraničních stážích měli příležitost se seznámit s mnoha desítkami učebních textů různých typů. Ve své knihovně máme téměř padesát takových publikací z deseti západo- i východoevropských zemí. Seznámili jsme se s teoretickými východisky z příslušné české literatury, především období 1. republiky a několika vynikajícími učebnicemi před- a těsně poválečnými.

Základním kritériem pro posouzení kvality současné učebnice jsou potřeby žáků a studentů; kromě ovládnutí vybrané historické faktografie jde o rozvoj dovedností - posilování schopnosti práce při vyhledávání a všestranném zpracování informací, jejich využívání k posuzování a chápání problémů života současného světa i sebe sama a druhých lidí; učebnice však musí obsahovat i podklady pro působení etické a estetické, ovlivňování hodnotového systému mladých lidí, směřovat k výchově k samostatnosti a odpovědnosti atd.

České dějepisné učebnice ve svém již dlouho překonaném výkladovém pojetí patří v převážné většině k textům, spokojujícím se s nejnižší hladinou Bloomovy taxonomie učebních cílů - s předáváním znalostí. V posledním desetiletí vyšlo pro každé dějinné období šest - osm titulů; většinou opomíjejí dalších pět hladin zmíněné taxonomie cílů. Další učebnice tohoto typu by jen zmnožovaly tituly, jaké patří minulosti; současné teorii, praxi ani potřebám školy nevyhovují (naše slabé výsledky prokazují i mezinárodní průzkumy a projekty a poslední zprávy ČŠI).

Z hlediska didaktického systému proto považujeme za nezbytné formulovat požadavky, které by měla splňovat moderní dějepisná učebnice, má-li být doporučena k užívání (dle současné praxe tzv. udělením doložky). Tyto vlastnosti jsme proto zpracovali v podobě didaktických kritérií, po teoretické stránce vycházejících ze současné pedagogické literatury (např. J. Bruner: Vzdělávací proces, SPN 1967, J. Průcha: Moderní pedagogika, Portál, 1997; Pasch, Gardner, Langerová, Starková, Moodyová: Teaching as Decision Making, Longmann New York, 1995, a j.) a aplikujících obecné zásady do oblasti dějepisného vyučování.

KONKRÉTNÍ ZDROJE A PODKLADY Z PRAXE NAŠICH UČITELŮ I ZAHRANIČNÍCH PODNĚTŮ

(návštěvy škol, učebnice aj.)
 1. dobré tradice české didaktiky a metodiky dějepisu a práce českých učitelů dějepisu v průběhu 20. století (reformní školy, Sochorovy, Čondlovy-Štorchovy učebnice aj.)
 2. výsledky čtyř anket pořádaných UO HK a ASUD o roku 1993 (zveřejněny v materiálech ASUD - zájemcům k dispozici u výboru)
 3. názory účastníků vzdělávacího kurzu Inspirace D /leden 1999/
 4. diskuse s učiteli na řadě besed organizovaných i volných - v PC, na LŠ, seminářích ASUD a v regionálních pobočkách
 5. seznámení s několika desítkami zahraničních učebnic a dalších učebních textů ze západní i východní Evropy a jejich analýza
 6. vlastní zkušeností členů výboru a zástupců regionů účastnících se jednání a studium dostupné literatury

DIDAKTICKÝ SYSTÉM - HISTORICKÝ OBSAH:

Materiál se týká kritérií k posouzení učebnic z hlediska jejich funkčního využití ve škole - nikoliv konkrétního výběru historické faktografie nebo pojetí dějin; toto hledisko by mělo být obsaženo v recenzi historika/historiků (nejlépe reprezentanta odborného historického pracoviště (ústavu, fakulty, muzea ap.)

Předpokládáme, že bude provedena důkladná historická analýza obsahu školního dějepisu pro tzv. standardy a osnovy pro jednotlivé vzdělávací programy ve spolupráci historických pracovišť, VÚP a dalších ústavů i učitelů z praxe organizovaných v profesní asociaci.

HLAVNÍ DIDAKTICKÁ KRITÉRIA PRO STRUKTURU A OBSAH UČEBNIC:

Dějepisné učebnice, které odpovídají potřebám výuky na přelomu 20. - 21. století a akceptují hledisko rozvoje jedince i celospolečenské potřeby, stav moderní pedagogické teorie i poznatky didaktiky na evropské úrovni, by v nezbytné propojenosti a návaznosti měly vytvářet promyšlené celky; měly by obsahovat uvedené didaktické komponenty a vyhovovat dále uvedeným kritériím:

OBSAH

 1. Výběr a řazení obsahu podle standardů + osnov vzdělávacího programu, pro který je učebnice určena = zásadní předpoklad tvorby učebnice (ZŠ, OŠ, NŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií, ev. další akreditované programy); zahrnují všechna hesla standardů a přinášejí k nim odpovídající, různým způsobem prezentovanou historickou faktografii. / Posouzení toho, zda obsah je v souladu se stavem vědeckého bádání a obsahem nejlepších historických studií a syntéz a zda jsou vybrány jevy příznačné a vhodné, je záležitostí recenze historiků a recenze učitele se jich může dotknout s ohledem na vlastní zkušenost, přístupnost žákům ap./
 2. Uspořádání do celků určených jako podklad práce pro jednu vyučovací jednotku; učlenění do kratších témat a větších tematických celků, ( ev.projektu).
 3. Množství učiva přiměřené věku žáků, jimž je učebnice určena, s vyznačením základní faktografie a terminologie a odlišení poznatků rozšiřujících ev. určených nadanějším žákům nebo zájemcům o předmět.
 4. Obsah pojatý v chronologickém sledu, akceptující kauzální souvislosti i synchronní pohled na dějiny národní a obecné (v odpovídající proporci).
TEXT

 1. Slovník, stylistika i syntax přiměřené věku žáků
 2. Přiměřená délka souvislého textu výkladových článků, doplňujících textů (dokumentů, ukázek z literatury ap.) s vhodným množstvím poznatků
 3. Vysvětlení nové historické terminologie ve výkladových článcích nebo ve zvláštním oddíle (slovníček v kapitole nebo v závěru učebnice).
DIDAKTICKÉ VYBAVENÍ

 1. Grafická přehlednost a snadná orientace v učebnici pomocí vhodných prostředků ( marginálie, různé druhy, typy nebo barevnost písma, grafická úprava )
 2. Začlenění maxima didaktických komponent, které náležejí do vybavení moderní učebnice (obecně viz Průcha: Moderní pedagogika, Portál, 1999, str.269 - 309, speciálně str. 278 - 280) Didaktickým materiálem vhodným k zařazení do učebnic a specifickým pro vyučování dějepisu (ev. zpracování vhodných historických projektů) se rozumí:
  - textové materiály (pro výuku upravené historické dokumenty, zákony, nápisy, ukázky z literatury, pamětí, životopisy osobností atd.),
  - obrazové materiály (reprodukce obrazů, náčrtky, karikatury, rekonstrukce, fotografie),
  - mapové náčrtky, půdorysy, plánky
  - schémata a grafy (časové přímky, časové, srovnávací nebo statistické tabulky, genealogická schémata, náčrty struktur společnosti, institucí ap.)
Tyto zdroje samostatného zkoumání a posuzování (např. v britských učebnicích označované jakou „sources“ - „prameny“) jsou provázeny pracovními úkoly jako jejich nezbytnou a nedílnou složkou a předkládány jako podklady pro vlastní aktivní a v maximální míře tvořivou práci žáků ve vyučování i doma; jsou zpracovány způsobem odpovídajícím schopnostem žáků, pro něž je učebnice určena (pedagogická a psychologická kritéria) a tak, aby umožňovaly různé formy duševních aktivit žáků (srovnávání, chronologické a synchronní řazení, hledání souvislostí, analýza a syntéza, hodnocení atd.).

 1. Úkoly pro samostatnou práci žáků v různorodých variantách zaměřené podle potřeby na
  1. motivační etapu práce, uvození nového tématu v návaznosti na poznatky již známé
  2. etapu prezentace nového učiva (tzv. výkladovou část hodiny)
  3. opakování a upevňování učiva (s užitím nejen otázek reprodukčního charakteru, ale vybízející k dalším činnostem - srovnávání, vyvozování, posuzování, hodnocení, vytváření přehledů atd.)
  4. strukturování poznatků a uvádění do souvislostí s předchozím vývojem, hledání návazností a souvislostí
  5. na vlastní poznávací aktivity nebo vnímání uměleckých děl (podle charakteru obsahu - hist. architektura, galerie, muzea, výstavy atd.)
  6. poskytování námětů a podkladů k diskusím žáků ev. vlastnímu pátrání nebo zpracování samostatných prací z nejrůznějších zdrojů, vč. médií a nových informačních technologií) a orientace pro utváření hodnotového systému žáků

 1. Odkazy na odbornou, populárně naučnou nebo krásnou literaturu přiměřenou možnostem žáků, pro něž je učebnice určena (se zákl. bibliografickými údaji), ev. s bližšími informacemi o ní
 2. Metodická příručka pro učitele jako samozřejmý doplněk učebnice (s návrhy a náměty pro využití materiálu učebnice, dalšími doporučujícími didaktickými materiály - dokumenty, grafy, tabulky, ukázky z literatury ap.)

ORGANIZAČNÍ STRÁNKA UČEBNICE:

Uvedené prvky didaktického aparátu a texty mají být součástí jedné učebnice (pro ročník v jednom svazku nebo ve více sešitech). Tzv. pracovní sešity nejsou nezbytné - jsou-li, mohou přinášet náměty ke studiu „navíc“, např. pro volný čas, domácí studium, pro opakování a srovnávání delších dějinných úseků apod. (Plnění úkolů z učebnice se zaznamenávává do školního sešitu. Učebnici může doplnit speciální dějepisný atlas, čítanka, soubor obrazových reprodukcí ap.)

MOŽNOSTI TZV. „NADSTANDARDNÍHO“ VYBAVENÍ UČEBNIC

Vítány - avšak k zařazení do učebnice ne nezbytné - jsou i další prvky nebo didaktické komponenty, např.

ZÁVĚR

Představu o učebnicích, které by byly pro současnou školu přínosem, o nichž učitelé diskutují a o nichž řadu let shromažďujeme písemná hodnocení a zkušenosti ze škol, zpracovali členové výboru ASUD spolu se zástupci regionálních poboček na základě předchozích studií v průběhu školního roku 1998/99; závěry v podobě doporučení projednali na zvláštním pracovním jednání 5. března 1999.
V Praze dne 15. března 1999

Tento materiál předkládáme pracovníkům MŠMT ČR jako podklad k jejich jednání s nakladateli, autory, recenzenty apod. Bude zveřejněn v informačním materiálu pro členy ASUD, k případnému doplnění nebo zpřesnění v této verzi vyjádřených kritérií, neboť obsah považujeme za vyjádření současného stavu našeho poznání, jež je žádoucí dále precizovat. Bude s ním seznámen výbor Sdružení historiků. Učitelům z řad ASUD, kteří podle dohody s vedoucími pracovníky MŠMT z podzimu 1998 budou zváni jako recenzenti dějepisných pomůcek, bude sloužit jako vodítko k hodnocení učebnic po didaktické stránce.


/Zasláno MŠMT 19. března 1999/

PLÁNY NA NOVÝ SBORNÍK

Jelikož jsme již dostali příslib dotace pro rok 1999, můžeme se zabývat plány na třetí sborník. Uvažovali jsme o aktuální tematice historické, avšak zatím se nám nedaří získat příspěvky, jaké bychom pro svou denní práci potřebovali. V úvahu přichází také zpracování zahraničních zkušeností - překlady materiálů z evropských seminářů, ukázky ze zahraničních učebnic nebo metodických materiálů.

Vzhledem k úspěchu Metodických inspirací se zpracováním zkušeností z praxe se aktuálním námětem stává i druhý díl tohoto typu publikace. K tomu bychom potřebovali nabídky - jednak nabídky z Vašich řad, jednak tipy na kolegy, kteří třeba z různých důvodů nejsou členy ASUD, ale mají co nabídnout. Napíšete-li nám o nich, obrátíme se na ně s výzvou o příspěvek. Zatím máme předběžně přislíbená témata vztahující se k maturitě z dějepisu a čerpající ze zkušeností Dne na Kratochvíli.

Těšíme se na Vaše návrhy.

back