JARNÍ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ
A VALNÁ HROMADA ASUD V NM

VALNÁ HROMADA - Program

 1. Úvodní slovo a informace (J. Kvirenc)
 2. Volba návrhové komise (B. Burešová )
 3. Volba volební komise (E. Gladkovová, E.Oršulová, M. Sedlmayerová)
 4. Úprava stanov - návrh (E.Gladkovová)
 5. Zpráva výboru o činnosti v roce 1998 (H. Mandelová)
 6. Zpráva o hospodaření (B. Dvořák) a revizní (E. Kunstová)
 7. Zpráva o zahraničních kontaktech (H. Preislerová)
 8. Informace o činnosti v pobočkách (D. Burdová)
 9. Diskuse k předneseným zprávám a jejich schválení
 10. Kandidátka nového výboru - představení členů (B. Burešová)
 11. Volba nového výboru
 12. Diskuse
  - informace účastníků zahraničních seminářů, vlastní poznatky a dojmy (H. Štajglová, L. Ševčíková, H. Preislerová),
  - k problémům práce na školách - soutěže, vzdělávání atd.
 13. Výsledek volby - zpráva volební komise (B. Burešová)
 14. Usnesení valné hromady - návrhová komise (E. Gladkovová)
Pro účastníky VH připravil i tentokrát výbor materiály pro výuku - videokazetu s programem „Zdislava“ a hru pro žáky a studenty o Praze se svolením autorek M. Bursíkové a E. Franzlové z Gymnázia Opatov v Praze.

ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ASUD V ROCE 1998

Zprávu o činnosti ASUD za rok 1998, kterou výbor projednal na své schůzi 9. dubna t.r., opět koncipujeme podle osnovy z předchozích let - jako zprávu o činnosti výboru, stavu členstva, jednání členů výboru s institucemi i jednotlivci, o kontaktech se členy a pobočkami, vzdělávací a publikační činnosti a zahraničních aktivitách. Do hodnocení činnosti výboru po dvouletém funkčním období, jsme zapracovali body závěrečné části z předchozí valné hromady o výhledech na rok 98. Doplní ji zprávy o finančním hospodaření, revizní zpráva, informace o zahraničních kontaktech a o činnosti poboček.
1/ Činnost výboru.

Výbor se scházel ve složení zvoleném před dvěma lety pravidelně jednou měsíčně; kromě toho se členové sešli několikrát na mimořádné schůzce - např. pro přípravu jednání a materiálů pro MŠMT, na něž nebylo na běžných schůzkách dosti času, na schůzkách s našimi hosty z jiných dějepisných asociací, setkání s nestorem českých pedagogů - reformátorů 1. republiky doc. Kozlíkem apod.; podle potřeby se jednotliví členové scházeli k operativnímu řešení konkrétních úkolů - finančních, organizačních, zahraničních, k práci na Informačních listech apod.

Kromě běžné agendy, zajišťování domácích a zahraničních akcí a seminářů se výbor zabýval některými koncepčními otázkami a zpracováním materiálů pro MŠMT, VÚP, SH, přípravou Informačních listů apod.

V průběhu roku se soustředili mj. na přípravu sborníku, vyhlášení a vyhodnocení ankety, zpracování souboru didaktických kritérií pro tvorbu dějepisných učebnic a návrhů na zkvalitnění výuky dějepisu, diskuse o pojetí a obsahu výuky atd.; tyto činnosti budou zmíněny v dalších kapitolách zprávy.

2/ Členstvo

Po tom, kdy jsme se na loňské valné hromadě rozhodli počítat pro rozesílání našich materiálů pouze se členy, kteří zaplatili příspěvek, měl ASUD koncem minulého roku 279 členů; začátkem letošního kalendářního roku přibylo několik dalších.

Na jaře 1998 byly vytvořeny regionální pobočky v Plzni a v Litomyšli; jejich předsedkyně ev. některý z členů se účastní schůzí výboru. Tyto pobočky napojují svou činnost na vzdělávací akce svých regionů, protože vzhledem k vysokým úvazkům učitelů a dalším vyčerpávajícím povinnostem i finanční stránce věci není reálné organizovat schůzky poboček zvlášť. Ceníme si názorů, které nám jejich předsedkyně tlumočí. Byli bychom rádi, kdyby se počet členů, kteří se aktivně zapojují do ústních i písemných diskusí dále zvětšoval. Každý hlas je cenný a přispívá i k argumentaci při nejrůznějších jednáních a zpracovávaných tématech.

Na podzim požádali o seznamy členů v jejich okolí někteří členové zamýšlející založit další pobočky. Velmi si jejich snahy posílit asociaci vážíme a věříme, že se tyto pobočky - podle stanov třeba jen o několika členech - podaří ustavit. I když nelze zatím rozvinout činnost, jakou vykazují profesní asociace v některých západních zemích, i méně pravidelná činnost členů v regionech může znamenat podporu činnosti asociace ke zkvalitnění vyučování dějepisu např. ve směru k MŠMT i dalším učitelským sdružením, s nimiž bychom rádi navázali kontakty. Informace z krajských i menších měst a vesnic, kde je jiná situace než v Praze a některé problémy mohou být odstíněné nebo vyhrocenější, umožní členům výboru dovolit při různých příležitostech argumentovat informacemi a podklady mapujícími situaci mimo Prahu. Jde i o prodiskutování návrhů výboru, šíření našich publikací, podnětů a informací apod.

Pokud se týká členů pražské pobočky scházejí se na kurzu Inspirace D, v průběhu minulého roku kromě zahrad pod Hradem společně navštívili sochařskou expozici v Lapidáriu NM s výkladem dr. L. Sršně.

Na podzim jsme navázali kontakt s Klubem historiků Učitelské společnosti v Ostravě o možném vstupu jeho členů do ASUD a začlenění celé organizace jako kolektivního člena. To nabývá konkrétní podoby v těchto dnech. O tomto sdružení jsme informovali v IL.

3/ Vztahy a kontakty asociace s pracovníky MŠMT, fakult, VÚOŠ, SH a dalších institucí.

a/ MŠMT

Vzhledem k tomu, že ministr J. Sokol odmítl přijmout členy výboru k pokračování rozhovoru o otázkách, o nichž jsme v listopadu 97 začali jednat s ministrem J. Grušou, byli jsme v březnu 98 přijati vrchním ředitelem odboru všeobecného vzdělávání Mgr.Vondráčkem, kde jsme měli příležitost alespoň vyjádřit své stanovisko k některým problémům výuky dějepisu - především učebním plánům, osnovám a učebnicím. Ani ministr E. Zeman nevyhověl na podzim a v zimě 97/8 žádosti o setkání s představiteli asociace a odkázal nás na náměstka P. Roupce. Schůzka s ním v listopadu, jak také víte z IL 10, nepřinesla nějaký posun. Znovu jsme upozornili na některé ze skutečností, které poškozují naše dějepisné vzdělávání - např. podmínky pro výuku na osmiletých gymnáziích, neutěšenou situace v nabídce učebnic a dalších dějepisných pomůcek, obsah dějepisné složky vlastivědy atd. (viz IL 10). S panem ministrem se v zájmu školního dějepisu letos v únoru sešli zástupci Sdružení historiků - jeho předseda prof. Pánek a člen SH doc. Beneš. Rozhovor členů výboru ASUD s panem ministrem je přislíben na 22. duben.

Po našem druhém dopise min. Sokolovi na konci šk. roku 97/98 byl ředitelkou odboru gymnázií dr. Černou a posléze i vrchním ředitelem Vondráčkem kontaktem s výborem ASUD pověřen pracovník MŠMT Mgr. Kořán. Účastnil se několika schůzek a poskytl nám řadu informací o činnosti MŠMT, inspekce apod. V průběhu roku jsme pracovníkům MŠMT předali nebo zaslali třetí kopii našeho návrhu na recenzenty z řad učitelů, dále několik dopisů a materiálů s našimi stanovisky; zatím jsme na ně nedostali odpověď. Jedná se o osnovy D pro osmiletá gymnázia a ve svých důsledcích významný dokument - Sdělení MŠMT k udělování doložek i další návrhy - (některé zveřejněné v IL 9 a 10). - Kopie recenzí na užívané dějepisné učebnice, s nimiž máme úmysl se seznámit a o které jsme pracovníky MŠMT žádali již třikrát, nám zatím odmítli dát k nahlédnutí. Naše kritéria na didaktickou podobu učebnic jsme v průběhu podzimu zpracovali nezávisle na tom a předali MŠMT v březnu t.r. Další návrh - totiž na řešení problémů výuky dějin 20. století - zpracovaný na vyzvání MŠMT jsme odevzdali v březnu. Tyto dva posledně jmenované jsou mezi materiály, které jsme pro Vás připravili a na něž bychom rádi znali váš názor.

V průběhu roku byly tři členky ASUD navržené výborem do seznamu recenzentů a předaného MŠMT (J. Doušová, E.Kunstová a H. Mandelová) požádány o recenzi na vydávanou pomůcku (1 učebnice, 2 atlasy); další žádosti MŠMT směřovaly k vyjádření našeho stanoviska k publikaci dějiny Evropy a některým stížnostem na kvalitu učebnic. O dalších recenzentech z řad učitelů bohužel nemáme informace ani o tom, kdo je navrhl nebo jaké mají názory na kvalitu vhodných pomůcek. Snad tato záležitost bude řešena v souvislosti s dále uvedenými aktivitami Sdružení historiků.

b/ Spolupráce se Sdružením historiků.

I v uplynulém roce pokračovala pravidelná spolupráce s výborem SH účastí E. Gladkovové a H. Mandelové na jeho schůzích a informacemi jeho členů o problémech výuky. -Informacemi a konzultacemi přispěli i k přípravě zmíněného jednání s panem ministrem. Podíleli jsme se na koncipování návrhu vytvořit při MŠMT pracovní skupinu pro posuzování dějepisných učebnic a pomůcek složenou z 2/3 z historiků a 1/3 z učitelů. - Předali jsme výboru žádost o přijetí za kolektivního člena s návrhem převedení části našich členských příspěvků na konto SH. - Pro členy ASUD byla vytištěna dvě čísla Zpravodaje Sdružení historiků, na které jsme zakoupili papír.

Někteří členové ASUD se účastní přednášek organizovaných výborem SH v Národním muzeu a dalších akcí.- V červnu jsme byli spolu se studenty pozváni na slavnostní zasedání k poctě Františka Palackého v Karolinu. Na VIII. sjezd historiků v Hradci Králové se zatím přihlásilo více než 30 členů ASUD.

c/ Spolupráce s VÚOŠ.

Na přípravě nové koncepce výuky dějepisu na SOŠ organizované VÚOŠ se aktivně podílela předsedkyně plzeňské regionální pobočky B. Burešová, která se účastnila několika pracovních schůzek v Praze, připravila své návrhy a připomínky. Některých pracovních schůzek se účastnily i další členky ASUD E. Gladkovová, M. Kutová a H. Mandelová.

d/ Spolupráce s Institutem dětí a mládeže MŠMT.

Z iniciativy řady škol i jednotlivců - členů ASUD kritizujících slabou a zhoršující se úroveň Soutěže mladých historiků jsme vstoupili v jednání s organizátory této soutěže z IDM MŠMT. Využili jsme ochoty našich členů, kteří se ke spolupráci přihlásili a kteří vytvořili základ pracovní skupiny připravující letošní ročník. Účast členů ASUD, kteří se podíleli na přípravě zadání úkolů jednotlivých kol soutěže ročníku 1998/99 zorganizovala Milena Sedlmayerová. Ve skupině dále pracují Jaroslav Gloser ze ZŠ v Poličce a Iva Červenková ze ZŠ Říčany, Anežka Naďová ze ZŠ v Klatovech a Miloslava Velíková z gymnázia v Chebu. Práce pokračují. Za jejich příspěvek ke zkvalitnění soutěže děkujeme.

M. Velíková a její kolegové z gymnázia v Chebu iniciativně organizují v celostátním měřítku soutěž pro studenty gymnázií, o níž nás informovali; i z popudu dalších kolegů jsme ve výboru projednali účelnost středoškolské historické soutěže založené na dlouhodobé tvořivé práci studentů. Kol.Velíková požádala pracovníky Institutu o zařazení takové soutěže do seznamu soutěží dotovaných MŠMT.

e/ Fakulty.

V průběhu roku jsme informovali pracovníky fakult o naší činnosti, nabídli jim naše materiály, především sborníky, a požádali o informace o náplni výuky didaktiky a metodiky i praxe. Odpověděli nám didaktikové z PF VŠP Hradce Králové, PF v Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě a TU v Liberci. O naše publikace projevili zájem studenti z Olomouce, kteří si je zakoupili z vlastních prostředků, PF v Hradci Králové a v Ústí n.L. Bohužel na naše nabídky nereagovali pracovníci kateder PF a FF UK v Praze, FF v Brně a Slezské univerzity v Opavě.

K pracovní schůzce o problematice výuky dějepisu se s předsedkyní ASUD sešli členové Ústavu dějin v PF v Hradci Králové.

Delegátky ASUD E. Kunstová a H. Mandelová se účastnily konference o výsledcích české části mezinárodního projektu Mládež a historie zpracovaného pracovníky katedry historie PF v Brně; předsedkyně ASUD zpracovala posudek pro oponentní řízení tohoto grantu.- Od člena ASUD z PF v Českých Budějovicích J. Lisového jsme do knihovny ASUD dostali několik sešitů s materiály k vyučování dějin antiky

f/ Pedagogická centra.

Z osmi vzdělávacích center v krajích nebo při fakultách dotovaných z prostředků MŠMT nám na otázku, jaké akce pro učitele dějepisu uspořádali, odpověděla pouze dvě - v Plzni a v Brně. Nabídnuté publikace ASUD objednalo několik středisek Služby škole, avšak žádné z těchto center. Budete-li v kontaktu s některou vzdělávací institucí, prosíme Vás o jejich informování o činnosti naší asociace a naopak sdělení o jejich činnosti ve prospěch dějepisného vzdělávání. Rovněž Vás prosíme o informace o možnostech, tématech a kvalitě dějepisného vzdělávání ve vašem okolí.

g/ Grantová agentura ČR.

Nevíme o žádném materiálu který by učitelům dějepisu pomohl v metodické přípravě na vyučování, který by vyšel v posledním desetiletí. I proto jsme v loňském roce zpracovali návrhy dvou projektů, jejichž výsledky by mohly školám i jednotlivým učitelům pomoci při přípravě na výuku. O jejich přijetí jsme požádali Grantovou agenturu ČR. První z nich „Poslání, úkoly a význam dějepisu pro výchovu mladých občanů integrující se Evropy - výsledky evropských projektů a konferencí a možnosti jejich uplatnění v ČR“ měl v plánu využít naše zkušenosti a materiály získané díky naší spolupráci v rámci Euroclio. Druhý - „Vyučování dějepisu jako účinný prostředek k prosazování hodnot a principů demokratické společnosti - zkušenosti učitelů ČR, problémy a možné cesty k jejich řešení“ - se obracel k aktuálním problémům dějepisu v posledním desetiletí u nás. První projekt byl zamítnut v prosinci, záporné rozhodnutí o druhém z nich jsme dostali v březnu t.r. Pokusíme se získat informace o tom, jaké měly nedostatky, doplnit je a znovu přihlásit. Pokud by někdo měl zkušenost tohoto druhu a mohl nám je předat, velmi to uvítáme.

h/ Další akce.

Delegátka ASUD E.Kunstová se účastnila mezinárodní konference k 650. výročí založení UK.

Účastníky letní školy učitelů dějepisu v Praze jsme informovali o činnosti ASUD, připravili některé materiály a získali podklady pro anketu učebnicích.

Jednatelka E. Gladkovová připravila historickou soutěž o historii Vršovic, části Prahy 10.

E.Kunstová a H.Mandelová se za ASUD účastnily semináře ÚRŠ o didaktice dějepisu na vysokých školách.

4/ Kontakty se členy asociace, ankety, diskuse, návrhy ap.

K setkáváním členů dochází na našich seminářích, vzdělávacím kurzu, na schůzkách poboček, komunikujeme pomocí Informačních listů, na anketních lístcích, hodnotících dotaznících a v dopisech. Děkujeme všem, kteří nám poslali poděkování za naši práci i prázdninové nebo vánoční pozdravy a někteří i obšírnější dopisy o problémech na jejich škole, v jejich okolí apod. Ty pozdravné nás vždy potěší, dalšími se zabýváme na schůzkách výboru.

K důležitým zdrojům informací o stavu výuky a názorech učitelů jsou dotazníky a ankety. V posledním roce se k nim přiřadily materiály z ukončení druhého roku vzdělávacího kurzu Inspirace D v Praze a obou vzdělávacích seminářů zde v NM. Dostali jsme i dopisy s podrobnějšími názory na kvalitu učebnic a zkušenostmi z práce na školách. Ty jsme začlenili do našich materiálů připravených pro MŠMT. Anketu Učebnice 1998, jíž se účastnilo téměř 200 učitelů, zpracovala B. Burešová, dotazníky z valných hromad I. Pařízková, hodnocení vzdělávacího kurzu I. Červenková. Výsledky ankety Učebnice 1998 spolu s informacemi z předchozích tří anket byly zpracovány v podobě článku „Jaké učebnice dějepisu?“ pro UN. Zatím je pátý měsíc v redakci a je přislíbeno jeho otištění spolu s dalším článkem o práci asociace.

5/ Vzdělávání.

I když na další vzdělávání učitelů jsou ze státního rozpočtu věnovány značné částky končící šesti nulami, není činnost profesionálně vybavených center dostačující nebo kvalitní a objevují se různé obtíže. Asociace s nimi nemají samozřejmě srovnatelné podmínky. I tak jsme se snažili v minulém roce opět přispět dvěma celostátními semináři v NM (k výročí Karla IV. na jaře a k výročí F. Palackého na podzim). Koncipujeme je nejen jako příležitost k obohacení poznání, ale i jako setkání s významnými historiky a autory vynikajících prací. V roce 1998 se k nim přiřadili prof. F. Kavka, doc. J. Kropáček, prof. F. Šmahel a dr. L. Sršeň. Semináře byly doplněny návštěvou významných objektů a výstav (Výstava Mistra Theodorika a památník F.Palackého a F.L. Riegra). Pokud se týká jejich hodnocení, odkazujeme na IL.

Na obou seminářích připravili členové výboru výstavku našich a zahraničních učebnic a dalších pomůcek, které soustřeďují z nákupů nebo darů.

Učitelé z Prahy a několika škol ze středních Čech navštěvovali přednášky 2. a 3. ročníku kurzu „Inspirace D“ pořádaného v budově Střediska služeb školám Prahy 10 a organizačně zajišťovaného jednatelkou E. Gladkovovou. Výběrem témat jsme prošli dějinami od baroka do konce 19. století a v průběhu roku 1998 se setkali postupně s prof. Stichem, dr. Hojdou, prof. Polišenským, doc. Peškem, P. Jeriem, dr. Vošahlíkovou, prof. Kvačkem a prof. Křenem. Mezi historickou problematiku byla zařazena i témata didaktická přednesená V. Ulvrem, B. Dvořákem, E. Kunstovou a H. Mandelovou; více než příznivé hodnocení kurzu účastníky bylo rovněž zveřejněno v IL.

Pokud se nám daří získávat informace o příležitostech ke vzdělávání v regionech nebo o různých kurzech, zveřejňujeme je v IL, ať se jedná o aktivity tuzemské nebo zahraniční. Možnosti účasti na zahraničních dějepisných seminářích se rozšiřují, avšak snad z obav před jazykovými nároky, je dosud zájem členů ASUD slabý.

Pro rozšíření hitu posledních let - internetu využívaného ve škole jako stále významnější zdroj informací - i mezi metody vyučování dějepisu a pro aplikaci zkušeností z Evropy jsme plánovali na 27.- 28. říjen 1998 na toto téma seminář v Praze. Jeho lektorem měl být přední odborník z Velké Británie, lektor na evropské konferenci o internetu v Helsinkách pan Chris Durbin. Bohužel jsme od institucí, které jsme žádali o finanční podporu - MŠMT a British Know How Found - nezískali potřebnou částku, takže jsme přihlášené členy museli informovat o zrušení semináře.

6/ Informace, publikační činnost.

Informace o činnosti členů i výboru ASUD jsou obsahem našich neperiodicky a podle našich možností vydávaných INFORMAČNÍCH LISTŮ. V roce 1998 to byla tři čísla o 32, 40 a 60 stránkách. Vzhledem k tomu, že některé důležité informace jsme dostali v obdobích mezi jejich vydáním, zaslali jsme je členům v příslušném regionu ve formě dopisů.

Po prvním sborníku z oblasti didaktiky jsme využili větší část dotace MŠMT k vydání sborníku Metodické inspirace. Důvodem bylo hlavně to, že takové práce u nás v současné době vůbec nevycházejí. Tématem byly zkušenosti učitelů z vlastní práce ve škole i mimoškolních činností. Přispělo 17 učitelů z různých regionů. Všem autorům článků zpracovaných bez nároku na odměnu výbor upřímně děkuje. Nakonec bylo možné ocenit je i částkou přiměřenou našim možnostem. Sborník jsme vydali v menším nákladu než předchozí titul a výbor rozhodl zaslat ho členům zdarma.

Výbor se obrací na členy s třemi žádostmi nebo prosbami: o zaslání hodnocení jeho obsahu (koncepce i jednotlivých příspěvků), o jeho propagaci (v případě potřeby objednáme dotisk) a o to nejdůležitější - nabídky dalších příspěvků; těch které sami napíšete nebo dalších, jejichž autory nám doporučíte. Z dosavadních ohlasů se zdá, že náměty a podněty článků jsou pro další kolegy užitečné. Rovněž uvítáme tipy na další témata publikací, které byste považovali za prospěšné pro svou práci.

V IL 8, 9 a 10 jsme zveřejnili také informace o zahraničních seminářích, jichž se účastnili naši členové, zahájili retrospektivní pohled na aktivity Rady Evropy v letech 1987 - 91 a seznámili s činností Euroclio v průběhu roku 1998. V této tematice máme v úmyslu pokračovat.

Pro UN a Učitelské listy jsme napsali čtyři články - zatím byl zveřejněn jeden - informace E. Kunstové o našich publikacích v UN. Redaktorce MF DNES poskytla předsedkyně rozhovor o výuce D, v rozhlase se E. Kunstová a H. Mandelová účastnily natáčení pořadu o dějepisných učebnicích ve vztahu k židovské problematice. E. Kunstová se svými studenty z gymnázia Nad Alejí připravila a natočila pro německou televizi ARD pořad o výuce období kolem roku 1968. Předsedkyně ASUD napsala článek do Zpravodaje asociace muzeí a galerií.

Proslulost a ocenění odborníků ze SH, kolegů a studentů ze škol získává školní časopis studentů gymnázia Budějovická „Čelem vzad“ připravovaný a redigovaný za pomoci kol. J. Kvirence.

V průběhu roku jsme vytvořili webbovou stránku, kde zveřejňujeme obsah Informačních listů a další zprávy v češtině a angličtině. Na naši e-mailovou adresu jsme dostali řadu pozdravů a zpráv od našich zahraničních kolegů. - Jsme rádi, že se občas objevují v tisku články našeho kolegy J. Janečka ze ZŠ v Drnholci.

6/ Zahraniční kontakty.

Hlavním naším poutem s kolegy z jiných zemí bylo i v r. 1998 Euroclio. V březnu se dva delegáti ASUD B. Dvořák a V. Ulvr účastnili General Assembley Euroclio v Helsinkách. Konalo se v rámci semináře RE „Vyučování dějepisu a moderní informační technologie“. K dispozici je sborník vydaný v dalších měsících. Na podzim jsme byli vedením Euroclio požádáni o odpovědi na otázky dotazníku určeného všem členským asociacím a přibližujícího problémy jednotlivých členských asociací, jejich podmínky k práci, vztahy s řídícími orgány atd. Zpracovali ho B. Dvořák a H. Mandelová. O prázdninách obdržel výbor ročenku Euroclio s přehledem aktivit v roce 1997, která je členům k dispozici.

V průběhu roku se členové ASUD - V. Ulvr, B. Dvořák, K. Starý, P. Haschková, H. Štajglová, H. Preislerová a L. Ševčíková účastnili několika zahraničních seminářů - o některých z nich ( Helsinky, Japonsko, Gent, Estoril ) již byly články v IL 8 a 10, další informace (seminář k výročí vestfálského míru v Münsteru a seminář na Maltě) budou v dalších číslech IL.

Ministerstvem školství a PC v Praze jsme byli na jaře 98 vyzváni k účasti na realizaci projektu se Sev. Porýním-Vestfálskem; ujala se ho D. Hudecová z Plzně, avšak později byl předán jiným českým partnerům.

Členka ASUD dr. Laubeová organizovala v Praze mezinárodní projekty týkající se výchovy k toleranci a vzájemnému porozumění a pozvala k nim i členy ASUD, kteří se účastnili jak besed se zahraničními účastníky, tak přednášek a diskusí.

Další mimořádně zajímavý seminář s mezinárodní účastní, k němuž jsme byli pozváni a jehož se účastní několik našich kolegů, je cyklus Europaed Centra pro výchovu k demokracii.

V Praze jsme se v průběhu roku setkali s přáteli z několika zahraničních asociací - v červenci s předsedkyní SAUD Katkou Hincovou, v září se skotským didaktikem Ianem Mc Kellarem a v prosinci s členkou výboru Moskevské asociace učitelů dějepisu Tamarou Eidelman, která má mj. na starosti webbovou stránku Euroclio.

V průběhu roku jsme získali další zajímavé zahraniční učebnice a atlas (Rusko, Belgie) a výměnou za ně jsme vedení Euroclio i některým asociacím věnovali naše pomůcky, hlavně atlasy. Naše materiály - sborníky a Informační listy jsme předali vedení Euroclio a poslali oddělení pro vzdělávání učitelů rady Evropy, jehož vedoucí o ně projevila zájem.

V roce 1998 se rovněž změnil systém informovanosti o aktivitách RE - účast na seminářích pro D, OV ev. další obory je v každé zemi zajišťována prostřednictvím pověřeného úředníka ministerstva školství. S dotyčnou pracovnicí MŠMT jsme navázali dobré vztahy a máme zajištěny pravidelné informace o plánu těchto aktivit vždy na půl roku dopředu, předání přihlášek atd. Podle možnosti je zveřejňujeme v IL. Bohužel došlo i k nesrovnalostem se dvěma semináři pořádanými na podzim 1998 na Ukrajině zaviněným zřejmě jednak nezkušeností pořadatelů, jednak špatnou komunikací organizátorů. Pokusili jsme se o vyjasnění problému, aby se nepříjemné zkušenosti a nedostatky neopakovaly.

Ku konci roku převzala v asociaci starost o naše osobní i písemné zahraniční kontakty kolegyně Hana Preislerová, která začíná vytvářet pracovní skupinu orientující se na jednotlivé země a akce pořádané v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Prvním úkolem je sestavit databázi zájemců o tyto akce, k nimž již máme od části členů podklady. Pokud jsou i zde a dosud nás o svém zájmu neinformovali, přihlaste se u kolegyně Preislerové.

7/ Výhledy do dalšího období.

Domníváme se, že za stávajících organizačních i finančních podmínek asociace jako občanského sdružení bez administrativního aparátu a při velkém pracovním zatížení učitelů na školách není mnoho možností pro extenzívní rozšiřování naší činnosti. Lze však přemýšlet o prohloubení některých jejích složek. Domníváme se, že by mohlo jít o posílení několika oblastí:

 • shromažďování zkušeností a názorů učitelů ze škol jako podkladu k aktivitám ve směru k řídícím orgánům; k tomu je nezbytná znatelnější podpora členů; zatím okruh aktivních členů představuje asi 40-50 lidí, bylo by třeba tuto skupinu posílit, nebát se přicházet s vlastními návrhy a nápady nebo kritizovat negativní jevy, neumdlévat a najít trochu času na sepsání názorů a podnětů a zaslání výboru; i nově zvolený výbor jistě uvítá návrhy na konkrétní témata a vyjádření k předloženým materiálům:
 • zpracovávání zkušeností a názorů učitelů v oblasti koncepčních problémů a důležitých dokumentů (standardy a osnovy pro všechny typy všeobecně vzdělávacích škol) a informace pro MŠMT; podklady k diskusi členům
 • diskuse o tzv. základním učivu a zpracování návrhu
 • publikování zkušeností učitelů ev. další téma v podobě sborníku
 • doplnění kartotéky s potřebnými údaji (kontakty se členy)
 • kvalitnější informace z fakult a PC jako zdroj
 • překlady zahraničních materiálů; nabídky členů z předešlého semináře jsme dosud nevyužili, zatím jsme neměli finanční prostředky na publikování těchto článků nebo pasáží z různých studií;
 • další zkvalitnění systému a obsahu Soutěže mladých historiků a iniciativa v oblasti soutěže pro střední školy; diskuse o nich

 • NOVÝ VÝBOR ASUD

  Členy nového výboru pro léta 1999 - 2000 byli jednomyslně zvoleni:
  Iva Červenková, Jana Doušová, Bohuslav Dvořák, Eva Gladkovová, Jan Kvirenc, Helena Mandelová, Ilona Pařízková, Hana Preislerová, revizorem účtů Eliška Kunstová.

  USNESENÍ VALNÉ HROMADY

  1. Valná hromada schválila změnu stanov
  2. Valná hromada schválila zprávu o činnosti za uplynulé období
  3. Valná hromada schválila zprávu o hospodaření za rok 1998 a zprávu o revizi účtů za rok 1998
  4. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o zahraničních aktivitách v roce 1998
  5. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti pobočky v Litomyšli
  6. Valná hromada zvolila 9 členů výboru na období 1999 a 2000
  7. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti členů ASUD v komisi pro přípravu a organizaci Soutěže mladých historiků pro školní rok 1998/99
  Členové návrhové komise:
  PaedDr. Eva Gladkovová
  PaedDr. Milena Sedlmayerová
  Mgr. Olga Oršulová

  SEMINÁŘ

  V souladu s naším záměrem setkávat se na našich seminářích s významnými českými historiky a autory děl, které čteme a užíváme ve své práci, a současně s přáním účastníků předchozích akcí jsme tentokrát pozvali dalšího z představitelů historické obce - ředitele HÚ AVČR, prorektora UK, předsedu SH a autora zajímavých prací z období počátků novověku vydaných v posledním období - prof. dr. Jaroslava Pánka.

  Požádali jsme ho o přednesení úvahy o současných problémech souvisejících se stavem české historiografie a utvářením národního povědomí - především ve vztahu k naší práci. Prof. Pánek zaujal všechny svým důkladným, upřímným a kritickým zamyšlením nad nebezpečími souvisejícími se stavem společnosti, novými silami v oblasti vnitřní i zahraniční politiky využívajícími historické události k politickým záměrům a působícími ne zcela žádoucím směrem. Naznačil témata, nad nimiž by se podle jeho mínění měli na svém sjezdu v září zamýšlet čeští historikové. Referát vzbudil zájem a vyvolal diskusi, kterou řídil - stejně jako další jednání valné hromady, člen výboru Jan Kvirenc.

  Součástí semináře byla jako obvykle historická exkurze. Vzhledem ke konání valné hromady - a tedy nedostatku času - zkusili jsme novou formu: zařazení exkurze na neděli dopoledne. Ti, kteří se předem přihlásili /byla to přibližně polovina zúčastněných/, měli zcela mimořádnou příležitost navštívit v současné době téměř nedostupný a pro nás až posvátný prostor triforia Svatovítské katedrály. Dvě skupiny jím provedl jeden z nejlepších průvodců na Hradě pan dr. Svoboda. Všichni účastníci prožili slavnostní chvíle. Návštěvu triforia doplnila prohlídka prostor Pražského hradu podle výběru členů obou skupin.

  / Poznámka: Účast na semináři i valné hromadě byla tentokrát menší, než bývá zvykem a rádi bychom se dozvěděli, čím to bylo způsobeno. Prosíme proto ty z vás, kteří se setkání v NM neúčastnili, aby při vyplňování přiloženého dotazníku vyplnili příslušný bod./


  DOTAZNÍK

  Hodnocení semináře, připomínky členů, návrhy a náměty pro další práci, které účastníci semináře a valné hromady odevzdali členům výboru, budou zpracovány do příštího čísla IL.

  ÚPRAVY STANOV ASUD
  SCHVÁLENÉ NA VALNÉ HROMADĚ 17.4.99

  Výbor se na svých schůzích několikrát zabýval potřebou zpřesnění stanov v oddílech vymezujících členství. Rovněž považuje za potřebné změnit počet členů výboru. Činnost asociace se v průběhu uplynulých let rozrostla a úkoly by bylo třeba důkladněji rozdělit tak, aby je bylo možno při zvyšujících se nárocích na práci ve škole zvládnout. Proto navrhl některá doplnění, která byla na valné hromadě jednomyslně schválena. Výbor požádá o registraci MV ČR.
  III. Členové ASUD, jejich práva a povinnosti

  Čl.1:Členství v ASUD je individuální a kolektivní. Individuální členství je řádné, mimořádné, čestné. Mohou být přijati i dopisující členové. Řádným členem se může stát..../dále původní znění čl.1/

  Čl. 2: Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo sdružení, spolky a společnosti příbuzného zaměření (dále jen organizace), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V ní bude uvedeno, jak se organizace chce podílet na činnosti ASUD a jaké znění dohody navrhuje. Navrhne 1-3 své členy, kteří jsou řádnými členy ASUD (dle článku 1) a kteří budou nositeli členství, tj. budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem. O přijetí organizace za kolektivního člena rozhoduje výbor ASUD.

  Čl.3: Mimořádnými členy se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které významně činnost ASUD podporují. Čestnými členy se na návrh výboru nebo kteréhokoliv člena a po schválení valnou hromadou mohou stát osoby, které se výrazně zasloužily o činnost asociace nebo o zkvalitnění výuky dějepisu v ČR nebo v zahraničí. Čestní členové neplatí příspěvky. Dopisujícími členy se mohou stát osoby působící mimo dosah působnosti sdružení, kteří přispívají k činnosti ASUD svými zkušenostmi a informacemi nebo materiály o výuce v zahraničí.

  Čl.5: Členství zaniká /dále stávající znění stanov/.

  Čl..6: Práva a povinnosti členů /stávající znění stanov/.

  IV. Orgány ASUD

  Čl.1:. otázkách sdružení ASUD. /dále až do konce čl. 1 škrt/

  Čl.4: Valná hromada volí sedmi až devítičlenný výbor ... a revizora účtů.

  Čl.5: Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka.

  Předseda stojí v čele asociace a zastupuje ji navenek, svolává schůze výboru a valné hromady, podpisuje s místopředsedou důležité listiny, s pokladníkem poukazuje výplaty částek do výše stanovené výborem a pečuje o to, aby byla splněna usnesení valné hromady a výboru. V případě jeho nemoci, zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti vykonává funkci předsedy místopředseda.
  Jednatel vede běžnou agendu, evidenci členů, vykonává usnesení výboru, připravuje valné hromady.
  Pokladník spravuje majetek asociace, přijímá hotovosti, vyplácí výborem nebo předsedou poukázané platby.
  Zapisovatel pořizuje protokoly jednání výboru, členských schůzí a valných hromad.
  Předseda po dohodě pověřuje další členy výboru konkrétními činnostmi a úkoly jak v běžné činnosti, tak v oblasti zahraničních kontaktů.
  Revizor účtů přezkoumává hospodaření asociace, účetní knihy a inventář majetku sdružení. Zprávu podává na valné hromadě s návrhem na udělení absolutoria členům výboru.

  Čl.6: .Jedná za přítomnosti nejméně pěti členů z devíti.

  Čl.8: Výbor organizuje část aktivit v celostátním měřítku (publikační činnost, příprava návrhů a jednání s nadřízenými institucemi, spolupráce se SH ČR, svolávání valných hromad a další dle oddílu II. Čl.2 ), další část činnosti se uskutečňuje v regionálních pobočkách. Ty mohou být ustaveny /dále původní text/.


  back