INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

VZDĚLÁVÁNÍ


HISTORICKÁ EXKURZE ASUD 5. ŘÍJNA

Tentokráte nám účastnice zájezdu přispěla zaujatým líčením zážitků celého dne. Ti, kteří se zájezdu neúčastnili, mohou tak i na dálku získat zajímavé informace o památkách Středočeského kraje na východ od Prahy. Při úvaze o svém programu nebo školní exkurzi mohou třeba i některé z těch méně známých nebo nově upravených objektů zařadit do svého programu. Článek je nepřímo i pozvánkou na další exkurzi, kterou bychom rádi uspořádali na jaře.

Českobrodsko a Kutnohorsko

Již potřetí vyjeli nadšenci z řad učitelů dějepisu na výlet za minulostí. Tentokrát za některými z románských kostelů a kostelíků, jimiž se to v uvedených lokalitách jen hemží.Stranou nezůstaly ani zbytky tvrzí a hradů, korunou pak byla empirová Kačina.

První zastávkou byla románská trojlodní bazilika P.Marie v Tismicích, pocházející asi ze třetí čtvrtiny 12.stol. - byla zřejmě součástí panského dvorce. Prošli jsme barokně upravenou vstupní branou a před námi se v září vycházejícího slunce tyčily dvě západní průčelní věže svírající mezi sebou portál i s vchodem na tribunu, z níž majitelé přihlíželi bohoslužbám. Stroze působící kvádříkové zdivo na západě zjemnily na východních apsidách liseny a obloučkový vlys. Vnitřek rozdělují typické arkády, v nichž se střídají hranolové pilíře se sloupy s krychlovými hlavicemi. Každopádně na nás objekt, stojící na mírném návrší, obklopený běžnou zástavbou, působil zvláštním dojmem.

Dalším navštíveným místem byla zřícenina hradu-tvrze se zachovanou věží v Tuchorazi v okrese Kolín, hlídaná velice ostrým jazykem hradní paní. Ještěže hradní pán měl pochopení pro našeho koníčka - fotografování i prolézání celé věže. A tak jsme stanuli uchváceni obkročnou hvězdovou klenbou v reprezentační místnosti 2. patra stavby dokončené 1474 " pro pana Mikuláše z Landštejna , nejvyššího písaře Desk Království českého mistrem Květoněm" (jak hlásá deska nad portálem vstupní brány)

Na následující zastavení jsme se velice těšili , vždyť na vlastní oči vidět jeden z mála ústupkových portálů, bohatě reliéfně zdobených, to už je něco! Velmož Miroslav na dvoře krále Vladislava II. jako stavebník kaple, původně zasvěcené P.Marii, od 1685 sv. Prokopu, si uměl architekta vybrat. Portál měl tři sloupky v ústupcích (nyní dva), v archivoltách se palmetové a akantové motivy střídají s pletenci, tordovaným pruhem, figurami zvířat, bojovníků, pastevců i lovců (zřejmý vliv jižní Francie). Čert (asi ten přemožený sv. Prokopem) se rozhodl nás trochu pozlobit. Postavil přímo před portál masivní lešení bez možnosti na něj vylézt, a tak jsme mohli obdivovat pouze detaily skrze trámy, ale celek ve své nádheře nám zůstal skryt. Škoda!

Po delším přejezdu (zřejmě symbolizoval náš zrychlený pohyb v čase z 13.stol. na začátek stol.19.) jsme zastavili před perlou českého empíru, před zámkem Kačina. Hr.Jan Rudolf Chotek (+ 1824) si stavbu objednal zprvu u dráždánského architekta Christiana Franze Schurichta, na dnešní podobě zámku se ale zřejmě nejvíce podepsal " domácí chotkovský" architekt Jan Filip Joendl. Stavba se rozběhla 1802, naplno se začalo 1808, 1823 už uprostřed obory stál impozantní zámek, v půdorysu se podobající luku, jehož konce jsou vzdáleny téměř čtvrt km (227 m). Vnější monumentální dojem podtrhují kolonády bočních křídel a sloupové portiky s mohutnými trojúhelníkovými štíty. Uvnitř jsme procházeli několika vskutku reprezentačními prostorami - kruhovým sálem, jímž začínala prohlídka 14 vybavených prostor (z původních 120) - taneční sál, velká a ranní jídelna, dám-ská a pánská pracovna, dámská a pánská ložnice s přiléhajícími garderobami, hudební, růžový, lovecký salon, kulečníkový sál. Poté jsme přešli do monumentálního knihovního sálu s připojenou barokní lékárnou, pak do zámeckého divadla (dokončeného 1851). Malou půlhodinku jsme mohli věnovat prohlídce zámeckého parku, založeného původně jako anglický park obohacený různými romantickými stavbami (švýcarna, poustevna, uhlířská a rybářská chatrč, kaplička, …). Bohužel byly jen dřevěné, takže zub času si z nich ukusoval tak dlouho, že už na nás nic nezbylo.

Škoda. Pracovníci zámku však slibují postupnou obnovu všeho (dle dochovaných plánů). Rádi jsme jim uvěřili, zvlášť když jsme viděli výsledky jejich zápalu, s nímž už obnovili zařízení místností, dokonce z dochovaných trosek znovu stavějí empirová kachlová kamna, aranžují květiny, vše udržují v naprostém pořádku a to v počtu asi 10 lidí. Kaštan ze zámeckého parku na památku, poslední pohled…

Návrat do 12.stol se díky průvodkyni pí. Hruškové zdařil bez problémů. Tribunový podélný kostel s apsidou na východě se západní věží a emporou, z níž se vcházelo přímo do dnes již neexistujícího panského sídla, stojí na mírném kopečku v osadě Sv. Jakub u Kutné Hory.Každého návštěvníka překvapí výjimečná výzdoba jižního průčelí členěného slepými arkádami v nepravidelném rytmu, jemuž se museli přizpůsobit i osazené reliéfy. Projevují se tu nejen vlivy jihozápadní Francie a Saska, ale i domácí cisterciácké huti kláštera v Sedlci, založeného velmožem Miroslavem. Právě jeho sestrou byla paní Marie ze Svábenic, která byla spolu se svými syny Slaviborem a Pavlem fundátorkou a zakladatelkou tohoto kostelíka. O výjimečnosti jejich postavení svědčí i písemně doložená účast krále Vladislava II., jeho ženy královny Judity, praž. biskupa Daniela na slavnosti vysvěcení kostela 19.11.1165. Toto vše i spoustu jiných údajů a dat jsme se dozvěděli od skvělé průvodkyně pí Hruškové, místní vlastenky.

Naše cesta minulostí pokračovala bleskovou návštěvou masivní hranolové gotické věže z bývalé Semtěšské tvrze přibližně z poloviny 14.stol. jež odvážlivcům, kteří se nebáli výstupu po úzkém točitém schodišti, poskytla výhledy do širokého okolí - na panorama Železných hor se zříceninou hradu Lichnice, panorama města Čáslavi a Kutné Hory, zelený pás Zehušické obory s chovem bílých jelenů atd. Kolem obory jsme pak projížděli s úkolem sledovat "zelené" oči blýskající se v houští, popř. bílé skvrny v již zbarvených skupinách stromů.

Když jsme vyjeli až k obci Předhradí a otevřel se nám pohled na zříceniny kdysi mohutného hradu Lichnice z 1.pol.13.stol., užasli jsme. Původně královský hrad dostal pan Smil z Lichtenburka z rodu Ronovců, ve 14.stol. přišel zpět mezi hrady královské.Přežil dobývání husitské, Zikmundovo i Matyáše Korvína. Na konci 15.stol. se jeho majiteli stali Trčkové z Lípy a ti ho přestavěli v pozdně gotickém slohu.Po 30 leté válce postihlo Lichnici nařízení Ferdinanda III. o boření hradů, aby se nestaly útočištěm loupežných tlup. Poboření opevnění umožnilo další devastaci rozebíráním zdiva na stavební materiál pro sousední obce. Prohlídka majestátní zříceniny trojúhelníkovitého půdorysu se zbytky valů, hradeb i obytných stavení pod tajemně zamračenou podzimní oblohou hrozící vydatným přívalem v nás rozezněla úvahy nad pomíjivostí slávy, moci i bohatství.

Neodolali jsme podívat se ještě na skalnatý ostroh nad Lovětínskou roklí a hledat zde stopy podkov s diamantovými hřeby, kterými nechal okovat svého koně rytíř, aby splnil podmínku pyšné krasavice Milady a mohl jí potrestat za její ukrutnost - zastřelit jí.Romantická pověst nám pak umožnila rychlý přechod k zámku, původně hradu pánů z Lichtenburgu (nad říčkou Doubravkou) k zámku Žleby. Spokojili jsme se pouze s vnější obhlídkou této novogotické přestavby- jednak právě tlouklo 17 hodin a zámek se uzavíral, jednak po zkušenostech vedoucího exkurze p. Mgr. Kvirence s tamějšími průvodci jsme si nechtěli nechat pokazit výsledný dojem z celého dne.

Výlet, bohatý opravdu hlubokými zážitky, jsme zakončili pohodovou individuální prohlídkou čáslavského náměstí s farním kostelem sv. Petra a Pavla ze 14.stol. (místo posledního odpočinku Jana Žižky z Trocnova, doložené nálezem tzv. kalvy) ,obhlídkou čáslavských měšťanských domů z různých období a částečně zachovaných městských hradeb- tuhle procházku nám umožnil podrobný itinerář, který každý z účastníků zájezdu dostal. V něm jsme nalezli ještě řadu dalších informací týkajících se významných osobností z oblasti architektury, malířství, sochařství, literatury, hudby, historie, šlechtických rodů, heraldiky, ale i přírodních zajímavostí- viz dříve (kdo uvidí bílého jelena a křikne-li :"Jelen, jemine" -- odměna ho nemine) .

V závěru své pravděpodobně příliš zevrubné informace, bych ráda upřímně poděkovala organizátorům celé akce, p. Mgr. Kvirencovi, který s neutuchajícím elánem připravil tuto už 3. exkurzi pro učitele dějepisu, někdy strádajících nezájmem žáků a studentů o historii.

Pro ně schůzka s lidmi stejně pohlížejícími na minulost naší země byla "balzámem" hojícím jejich rány. Děkuji také vedení ASUD v čele s pí dr. He-lenou Mandelovou, jež celou akci za-střešuje, a přeji jim v další jejich záslužné práci jen úspěch.

Ludmila Adámková, ZS Praha 6


XII. SEMINÁŘ ASUD 16. LISTOPADU V NM

Setkání členů ASUD a tentokráte i několika jejich dalších kolegů, kteří projevili o nabídnutá témata zájem, bylo v rámci záměru porozhlédnout se po dějinách i současnosti různých částí světa věnováno další velmoci - Číně. Představil nám ji pracovník Ústavu Dálného východu FF UK dr.D. Sehnal. Přednášku obohatil svými zkušenostmi a bezprostředními zážitky ze svého několikaletého pobytu v této zemi.

Redaktora Velíška, který musel neodkladně odletět do Paříže, kde mu bylo nabídnuto interwiev s prezidentem Jacquesem Chirackem, zastoupil Mgr. Michal Romancov. Na naše přání se věnoval dějinám a problémům arabského světa, expanze i podob islámu. Stejně jako předchozí, bylo i toto jeho vystoupení vysoko oceněno jako velký přínos pro školní práci.

V průběhu semináře vystoupila i členka unie Comenius, Dr. Přívratská, která organizuje novou soutěž "Komenský a my" a získala pro ni další zájemce. Mgr. Náprstková přinesla nejen informace o akcích připravovaných PIS pro pražské školy i ty, jejichž žáci přijíždějí do Prahy na exkurzi či školní výlet, ale nabídla i bohaté propagační materiály, které jistě přijdou k užitku. Účastníci se dále seznámili s aktuálními tématy a akcemi, na nichž se mohou podílet - novým ročníkem Eustory a Historické olympiády, diskusí k novým dokumentům, především RVP. Prohlédli si vystavené učebnice a pomůcky, zakoupili některé publikace, které zde nabízíme se slevou. Seznámili se i s novým projektem vytváření CD-ROMU o české historii pro děti (viz výše), mnozí nabídli svou spolupráci. O přestávce si mohli prohlédnout mimořádně zajímavou výstavu o Tichomoří v sousedství přednáškového sálu. Dopoledne s přednáškami a diskusemi proběhlo opět v přátelské pohodě a setkání s kolegy zpříjemnilo víkendový den věnovaný vzdělání.

Odpoledne účastníci exkurze obdivovali téměř neznámé objekty Prahy 5. Zasvěceným slovem nás po podzimně melancholickém Malostranském hřbitově provázela Mgr. J. Náprstková. Zastihli jsme při práci i restaurátorku tamějších cenných náhrobků, která nám ukázala i postup práce. Jen kousek odtud je kostel sv. Gabriela vyzdobený malbami náležejícími do tzv. beuronského umění, které nám zasvěceným, zaujatým i procítěným průvodním slovem představila dr. M. Šebová.

HM

Z HODNOTÍCÍCH DOTAZNÍKŮ (výběr)

Body II. - III. o pomůckách a RVP chceme doplnit výsledky ankety, kterou vkládáme do IL 20. Zpracování z tohoto dotazníku k němu připojíme.
Body dotazníku IV. - VIII. tvořily nabídky účasti na různých aktivitách v oboru. Kladně v souhrnu reagovalo poskytnutím kontaktu 21 účastníků semináře. Výbor ASUD bude zájemce aktuálně informovat.
VII. Sdělení k soutěžím

Historická olympiáda

Většinou pochvalné reakce (zlepšení, tvůrčí práce, nadšení žáků, velký zájem, zadání včas, výborné úkoly pro práci s atlasy), dotazy (proč není HO organizována pro další ročníky) a minimálně výtek (více informací k jednotlivým kolům (1x)).

Eustory - pouze 2 ohlasy (pěkné téma dalšího ročníku a příslib účasti).

SOČ - Ocenění (přínosné, příslib účasti) a 2x stížnost na úroveň krajského kola.
IX. K pomůckám, na nichž se podílejí členové ASUD

Tyto pomůcky byly hodnoceny již v minulém dotazníku, zřejmě proto se objevilo více reakcí pouze na učebnice nakl. Dialog, se kterými se začíná pracovat.

Učebnice, prac. sešit a metodická příručka nakl. Dialog - Učebnice je hodnocena velmi pochvalně - obrazový materiál, pestrost, aktivizační metody, podnětná, výborně zpracovaná MP i PS, zaujme učitele i žáky, po zavedení práce s PS si některé děti zakupují samostatně i učebnice a pod. (10x). Z výtek (3x) - drahá (1x), náročná, vhodná pro VG (2x). Z ohlasů např. "Výborné učebnice!"; "Děkuji! Nutí děti k samostatnosti a tvoření ve smyslu 'škola hrou'"; " Jsem nadšená řadou učebnic z tvůrčí dílny paní Mandelové. Až budeme obnovovat fond učebnic, volba bude jasná."; Skvělé pracovní sešity i metodická příručka, dobře, že vyšly další díly."; Vynikající učebnice, používáme."

Atlasy - z ohlasů "Výborné! Žáci s nimi rádi pracují."
X. Další připomínky a sdělení k IL, sborníkům, činnosti výboru a aktivitám ASUD:

Z připomínek:

Zájem o kurz Inspirace D - vyjádřen opakovaně, možnost získat další kolegy (5x). - Ocenění semináře i IL. - Nutnost posílit výuku D na SPŠ a SOŠ. - Zájem o seznam vycházek PIS. - Opakovaně poděkování za organizaci semináře.

Z ohlasů:

"Velice oceňuji sborníky a Informační listy, protože v době delší nemoci jsem díky nim měla informace a neztratila jsem kontakt."

Ještě k jarní exkurzi:

Nabídky na pomoc při organizaci exkurze do různých oblastí. Ocenění.


back