INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

INFORMACE, LITERATURA, POMŮCKY, ČASOPISY


LITERATURA - POMŮCKY

Je pro nás stále obtížnější orientovat se v nově vydávané historické literatuře a ještě obtížnější je získávat na nákup kvalitních drahých titulů peníze. Abychom je vynakládali účelně, chceme i nadále pokračovat v informacích, které v tomto směru mohou napomáhat vlastními doporučeními i radami historiků.

LETEM (KNIŽNÍM HISTORICKÝM) SVĚTEM

Mezi náměty na obsah Informačního listu se často objevuje požadavek na prezentaci nejnovějších titulů populárně-odborné literatury s historickou tematikou, ostatně se snažíme zařazovat když ne recenze, tak alespoň kratší informace o literatuře v každém čísle (minule např. o sbornících věnovaných moderním dějinám). Tentokrát jsem se rozhodl pro jinou formu: krátké (hodnotící) anotace jednotlivých titulů i historických řad předních i méně známých nakladatelství v osobním, jistě však ne vyčerpávajícím výběru; snažím se přitom neztrácet ze zřetele potřeby a možnosti učitele historie. Snad vás tento pokus alespoň něčím osloví. (Výběr jsem ukončil na přelomu listopadu a prosince 2002, později vydané tituly jsem už nereflektoval.)

Začněme jednou zbrusu novou edicí a pak si připomeňme poslední tituly velkých nakladatelských domů:

Docela zajímavě a snad i perspektivně se otevřela edice pražského nakladatelství Havran Dny, které tvořily české dějiny. Pod redakčním dohledem P. Čorneje, A. Klimka či D. Třeštíka již vyšlo 5 titulů (všechny Praha 2002) s - dle mého - vzestupnou zajímavostí a čtivostí. Zatímco Urfusova Pragmatická sankce - rodný list podunajské monarchie je k uzoufání nudná a ani Kavkova Korunovace Karla IV. císařem Svaté římské říše čtivostí neoplývá (i když rozhodně není po obsahové stránce na rozdíl od Urfuse nezajímavá), s bravurou sobě vlastní uchopil téma bitvy u Zborova (Bitva u Zborova - česká legenda) J. Galandauer; knížku jsem přečetl jedním dechem i díky její přehledné struktuře krátkých kapitolek, které vás tématem provedou takřka den za dnem až k vývoji legionářské tradice do dnešních časů. Se "sňatkem z rozumu" (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - sňatek z rozumu) se I G. Šarochová vypořádala také vcelku se ctí. Knížky formátu A5 v jednotné grafické úpravě (ovšem bez obrazových příloh) lze doporučil díky nevelkému rozsahu (kolem 150 stran) a ceně i poučeným studentům.

Možná je to jen můj osobní postřeh, ale opravdu mi knihy F. Kavky nepřipadají vzhledem k faktografické nahuštěnosti a celkovému stylu výkladu nijak zvlášť poutavé, i když přicházejí se sympatickými tématy. Stejný pocit měl nad stránkami jeho knihy vydané nakladatelstvím Paseka Čtyři ženy Karla IV. - královské sňatky jsem měl nad stránkami (Praha - Litomyšl 20002 v edici Historická paměť). Stejná edice přinesla v listopadu další dva tituly (překladové práce) věnované Juaně Šílené a kardinálovi Richelieu - zvlášť tento druhý titul nebude k zahození, žádná jiná monografie tohoto velkého státníka není totiž u nás k dispozici.

Záslužná a povětšinou kvalitní encyklopedická díla nakladatelství Libri (viz Durdíkovy, Vlčkovy a Plačkovy knihy o českých a moravských hradech a zámcích či encyklopedie klášterů) se pro běžného čtenáře - a ovšem také učitele - začínají stávat nedostupnými. Zhruba čtyřsetstránkové publikace, jistě opět fundované a potřebné, jako např. Encyklopedie pravěku, Encyklopedie římské a germánské archeologie či Encyklopedie slovanské archeologie, jsou svou cenou (zpravidla 890,- Kč) nedosažitelné - maximálně tak jako dárky pod vánoční stromeček. Cenová politika Libri se tak čím dál tím více (a to i u dalších titulů) rozchází s realitou; docela by mě zajímala výše nákladu a prodejnost takových publikací.

Podobným problémem trpí nově zahájené ediční řada stejného nakladatelství Stručná historie států - zatím vyšly (vše s vročením Praha 2002) např. Čína, Řecko, Kuba, Polsko, Pákistán. Nevelký rozsah vcelku fundovaných textů předních historiků je opět v příkrém rozporu s cenou - např. sto nevelkých stran za 160,- Kč, poslední knížky už přes 200,- Kč. Přitom pro základní informaci ve školách by tyto brožury mohly být vcelku využitelné i v porovnání s Dějinami států NLN, jen mi poněkud vadí turistické doplňky ("encyklopedické heslo") na konci každé knížky.

Varovat naopak lze před některými tituly jiné ediční řady Libri Otazníky našich dějin, která v sobě zahrnuje např. texty "nezávislého historika" E. Mandlera.

Již několik let pokrývá poptávku po kvalitní historické odborné a populárně-odborné literatuře, a to hned několika edičními řadami, Nakladatelství Lidové noviny (NLN). V poslední době ovšem poněkud přibrzdilo plnění svých nabitých edičních plánů, takže mnoho titulů nevyšlo. Jako takřka povinnou součást knihovny každého dějepisáře se jeví Dějiny Rakouska od kolektivu českých historiků (V. Veber, M. Hlavačka, P. Vorel, M. Polívka, M. Wihoda a Z. Měřínský), jinak poslední část edice Dějiny států (Praha 2002).

Edice Česká historie v roce 2002 také zřejmě poněkud přibrzdila, naposledy vyšly (obě knihy Praha 2001) vynikající Husitské Čechy - struktury, procesy, ideje od F. Šmahela (cena 395,- Kč je, myslím, zcela úměrná) a Třeštíkův svazek Vznik Velké Moravy - Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 - 871, který ovšem, dle mého, zaostal za autorovou předchozí mimořádně oceňovanou prací v téže edici (Počátky Přemyslovců), alespoň co se týče oslovení širší veřejnosti. Poměrně užšímu tématu je z knihy čítající skoro 390 stran věnováno jen 200 stran textu, zbytek tvoří poznámkový aparát a seznamy pramenů a literatury. To je pro učitele i školní knihovny asi jenom příliš velký luxus (275,- Kč).

Rád bych naopak připomněl nedávno zahájenou novou ediční řadu NLN - Knižnici Klubu Vltava, což pro příznivce této rozhlasové stanice nepotřebuje určitě dalších komentářů. Hned první svazek je mimořádně přehledným, srozumitelným, přitom obsažným pohledem na osobnost T. G. Masaryka (Cesta a odkaz T. G. Masaryka - fakta, úvahy, souvislosti, Praha 2002). Z autorů svazku jmenujme M. Havelku, J. Brabce, K. Pichlíka, R. Kvačka, A. Orta či E. Koháka. Následovat má svazek Duchem, ne mečem (J. Válka a kol.); cena je neuvěřitelná: zhruba 270 stran za 129,- Kč!

Ediční plán NLN původně také sliboval mnohem košatější edici Knižnice Dějin a současnosti. Po dvou více teoretických svazcích (M. Havelka: Dějiny a smysl a G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století) jsem s chutí sáhnul po publikaci V. Vlnase, která tentokrát i svým rozsahem (na rozdíl od jeho Evžena Savojského) neodradí učitele a snad ani studenty. "Divadlo světa" je tentokráte situováno do Műnsteru a váže se k příběhu novokřtěnců, a jak je u Vlnase zvykem, nechybí ani obsáhlé pasáže o "druhém životě" novokřtěnecké tradice a její reflexi v historii, krásné literatuře i dalších druzích umění. Báječná četba. (V. Vlnas: Novokřtěnci v Műnsteru, Praha 2002)

V podstatě totéž platí o posledním titulu "před uzávěrkou" - na začátku prosince vyšel 18. svazek této knižnice Zápisky o válce občanské od Jiřího Chalupy, v takové podobě snad první hluboká sonda do příčin, průběhu a následků španělské občanské války i podstaty Francova režimu; dodá vám i argumenty do diskuse se zjednodušujícími interpretacemi.

Chcete-li se mírně pobavit a současně cudně poodhalit císařské soukromí Františka Josefa I., nabízí se vám hned dvě seriózní, a nikoli senzacechtivé možnosti tak učinit, a to prostřednictvím publikací nakladatelství Brána. Ve spojení s Knižním klubem předkládá výběr z korespondence císaře a Kateřiny Schrattové příznačně nazvaný oslovením z císařských dopisů, tedy Moje milá, dobrá přítelkyně (Praha 2002). Rakouská editorka, historička B. Hamannová, jej doplnila několika exkurzy do císařského soukromí; celek dává zajímavou možnost poznat "lidskou stránku" všech tří hlavních jednajících osob (kromě obou pisatelů i císařovny Alžběty). Místy velmi půvabné. Hamannová je autorkou také zřejmě nejlepší biografie samotné Alžběty na našem trhu (a že těch rádoby seriózních, ve skutečnosti však povětšinou pochybných knížek o Habsburcích je!), jejíž 2. vydání také letos na podzim vychází - Alžběta - Císařovna proti své vůli (Praha 2002).

A na závěr ještě krátký výběr jednotlivých titulů dalších nakladatelství: Budete-li se chtít vypravit do světa dějin umění, asi Vaše zraky automaticky přitáhne dlouho avizovaný 12. díl Dějin umění (nakladatelství Balios a Knižní klub) - uvidíme, co nám autoři nabídnou, když ten díl předposlední, jedenáctý, se zrovna moc nepovedl. Pokud si budete chtít udělat výraznější radost (nikoli však co se týče financí), mohu doporučit druhé vydání dvousvazkové Encyklopedie světové architektury - od menhiru k dekonstruktivismu nakladatelství Baset (Praha 2002); věnuje se ovšem i tematice české, název trochu zavádí.

Určitě neublíží především na politické dějiny zaměřený Lexikon světových dějin 1492 - 1914 od A. Skřivana st. (nakladatelství Aleš Skřivan ml., Praha 2002); výrazně zaujmou - zvlášť při záplavě tendenční literatury na toto téma - Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání německých historiků Evy a Hanse Henninga Hahnových (Praha 2002, nakl. Votobia) - povinně by si měli přečíst kupříkladu "naši domácí" spojenci sudetoněmeckého hnutí. Často bohužel drahé publikace pražského nakladatelství Argo korunoval letos - v tom nejlepším slova smyslu - G. Duby a jeho Věk katedrál: Umění a společnost 980 - 1420.

Na závěr jeden - alespoň pro mě - fascinující titul, který ve vaší knihovně zůstane takříkajíc "navěky": Nakladatelství Baset zahájilo novou edici Atlas památek skvělým dvousvazkovým dílem K. Kuči Česká republika - ilustrovaný průvodce po architektonických památkách. Na 1 400 stranách vám autor představí přes 13 000 památek v 3 550 městech a vesnicích, navíc každé místo (i ta nejzapadlejší vesnička) je prezentováno alespoň jednou fotografií, těch je tu přes 6 200!! Doslova neuvěřitelné, navíc, jak už je u K. Kuči zvykem (viz jeho Města a městečka…) spolehlivé, fundované. Autor prezentuje nejenom "velké" památky (hrady, zámky či městské aglomerace), ale s nemenším elánem představuje i vesnické kostelíky či lidovou architekturu, také technické památky. Cena 1360,- Kč je v tomto případě odpovídající.

Na úplný konec poslední tip, před "tržními Vánocemi" ožilo Nakladatelství Lidové noviny a kromě již výše zmíněných bravurních Zápisků o válce občanské nabídlo v edici Česká historie dílo syntetizující celoživotní zájem Josefa Žemličky Počátky Čech královských (1198 - 1253) - proměna státu a společnosti. Stihl jsem jen letmo prolistovat (přes 950 stran, z toho textu 630, cena relativně příznivá, tj. 455,- Kč), ale už na první pohled rozhodně kvalitnější než nepříliš povedený titul, zahrnují stejné časové období, z edice Velké dějiny zemí Koruny české od V. Vaníčka.

Vybrali jste si? Věřím, že ano!

Jan Kvirenc, Gymnázium Praha 4

DOPORUČUJI K PŘEČTENÍ

Nacismus pod drobnohledem

V létě roku 2001 informoval Literární klub své členy, že v nakladatelském plánu vydavatelství Paseka na další rok se ocitl projekt vydání vzpomínek Viktora Klemperera. Koho ze čtenářů neodradila cena či vcelku neznámé jméno, ten si jistě po roce blahořečil. Vzpomínky německého patriota, účastníka 1. světové války v německé uniformě, univerzitního profesora z Drážďan, filologa, romanisty, spisovatele Klemperera jsou bezesporu strhujícím čtením. "Román" všednodennosti jednoho života, čítající jen v prvním díle 521 stranu a zachycující detailně léta 1933 - 1941, přečtete jedním dechem, i kdybyste neměli týden spát.

Prosté, a přece tolik dramatické osudy jednoho z miliónů vám ovšem nedají spát ještě dlouho po přečtení. Jak neuchopitelné a komplikované byly osudy lidí, kteří se narodili v úžasném fin de siecle. Kolik podob životní běh mohl mít.

Victor Klemperer se narodil v roce 1881 v Berlíně v rodině kazatele reformované židovské obce. V průběhu svého života byl vojákem v zákopech i univerzitním profesorem. Oženil se s Němkou. V té době ještě netušil, že s árijskou Němkou. V mládí konvertoval k protestantismu, čímž se vzdálil řadě svých příbuzných i přátel. Byl hrdý na německou kulturu, takto zakotven a z tohoto pohledu napsal řadu vědeckých děl. Pak přišel rok 1933, A. Hitler se stal kancléřem a V. Klemperer v předtuše dějinných událostí, jimž nebude snadno porozumět, začal v neděli 14. ledna 1933 psát svůj podrobný deník. Zachytil vše, od hmotných starostí, touhy po dostavění vlastního domu (ze kterého byli nakonec vystěhováni do židovského ghetta), přes zamezení pedagogické i vědecké činnosti (výpověď z univerzity, zákaz přístupu do čítáren a knihoven a pod.), reakce a postoje "šťastných" Árijců, názory židovských přátel, naděje a obavy spojené s válkou, hladovění, až po strach z transportů a obavy o život.

Den za dnem máte možnost sledovat pravdivé pocity člověka, který se ocitl v pasti. A přesto, že V. Klemperer psal své vzpomínky s mnohokrát zmiňovaným záměrem zpracovat je, pokud přežije, do vědeckého či uměleckého díla, patří jeho zápisky k tomu nejsyrovějšímu, nejméně stylizovanému, co jste kdy četli. A největší tragédie V. Klemperera? Miloval Německo a cítil se být Němcem, téměř každý den hledal argumenty pro přesvědčení, že si na prahu stáří nemusí přiznat omyl. A nejstrašnější den v životě zuboženého, ošuntělého, unaveného a hladového univerzitního vědce? 20. září 1941, den, kdy mu žena na šaty musela přišít židovskou hvězdu.

Nakladatelství Paseka tímto edičním činem opět dokázalo, že patří mezi naše nejpřednější vydavatelské domy. A to nejen volbou samotnou, ale i neobvykle vysokou kvalitou překladatelské a redakční práce (překlad R. Charvát, opatřeno podrobnými vysvětlivkami). - Victor Klemperer, Deníky I., 1933-1941, Chci vydat svědectví, Paseka 2002

Věčný pekelný žalář

Zájemce o barokní literaturu upozorňujeme na právě vyšlou knihu Věčný pekelný žalář italského jezuity Giovanni Battisty Manniho z ediční řady Thesaurus absconditus nakladatelství Atlantis, podle J. Jungmanna "nejhroznější ze všech knih českých". Jde o ojedinělé vydání jednoho z barokních popisů pekelných muk, které v roce 1676 přeložil do češtiny M. V. Šteyer. Pro ty, kteří usilují proniknout do myšlenkového světa lidí minulých staletí, vynikající pomůcku k pochopení etických maxim člověka 17. věku u nás. Jednotlivé svazky řady jsou vzorně vypraveny - doplněny slovníčkem, vysvětlivkami, ediční poznámkou a fundovaným doslovem. Jako doplňující informaci uvádíme, že projekt této ediční řady méně známých a méně vydávaných památek staré české literatury vychází díky podpoře Ministerstva kultury ČR a je nyní již v 5. ročníku. Zatím vyšly: Země dobrá, to jest země česká (dílo anonymního autora z r. 1754 ve stylu Beckovského Poselkyně a Pešinova Prodromu ), Ezopovy bajky, Katonova dvojverší a Rada otce synovi (kouzelné příklady české středověké mravoučné literatury), Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela, Dětinský řápek, Hathanaél Vodňanský z Uráčova: Theatrum mundi minoris, Giovanni Battista Manni: Věčný pekelný žalář, Atlantis 2002.

P. Kosatík: Fenomén Kohout
Paseka, Praha - Litomyšl 2001, 429 str.

Známý autor literatury non - fiction (kromě jiných zpracoval životní osudy J. Preisse, O. Havlové, J. Masaryka, F. Peroutky) si tentokrát předsevzal nesnadný úkol. Záměru nezaujatě vylíčit životní osudy komunistického básníka, evropského dramatika, úspěšného prozaika, neúspěšného politika, disidenta a nakonec emigranta Pavla Kohouta stálo v cestě mnoho úskalí, z nichž asi největším z hlediska smyslu díla (nikoliv ovšem z hlediska prodejnosti) bylo to, že jde o žijícího člověka. Navíc muže, jehož život i dílo je vlastně přímou paralelou k dějinám našeho národa ve 2. pol. 20. století.

Již v předmluvě autor vypovídá o své fascinaci Kohoutovým jednáním z počátku práce na knize. Kohout mu bez problémů poskytl svůj soukromý archiv i přístup ke svazku, který na něj vedla StB. Ochotně, bez výhrad a bez snahy ovlivňovat výsledek spolupracoval i v průběhu vytváření díla. Kapitola za kapitolou pak mapuje životní osudy Pavla Kohouta od jeho členství v Dismanově pěveckém souboru, přes angažovaná 50. léta k účasti v dějích Pražského jara, přes srpen 1968, Chartu 1977, nedobrovolnou emigraci až do posledních dnů před dokončením knihy. Popsána je nejen jeho společenská aktivita, ale i milostné a rodinné vztahy (zejména atmosféra prvního, k herečce A. Vránové, odehrávajícího se na pozadí nejvrcholnějšího Kohoutova obluzení komunismem téměř satiricky zpodobuje dobu), přátelské i profesní domácí či zahraniční kontakty. Kromě kapitol věnovaných Kohoutově činnosti v 50. letech jsou bezesporu nejzajímavější oddíly postihující jeho disidentská léta a pronásledování StB. Zde jsou před čtenářem odkrývány nejen osobní peripetie života jednoho spisovatele, ale např. i metody práce StB: " Obsahem návrhu (pracovníka StB, pozn.aut.) byl pokus znepřátelit a poštvat proti sobě Kohouta a Ludvíka Vaculíka... Prostředníkem, který měl při této kombinaci posloužit, měl být společný přítel Luděk Pachman, žijící od r. 1972 v západním Německu. Bytčánek (důstojník StB, pozn. aut.) navrhoval vypracovat dopis, který bude stylizován, jako kdyby jeho pisatelem byl exulant z Pachmanova okruhu. Dopis, psaný přívětivým tónem dobrého rádce a přítele, měl obsahovat narážky na to, že Pachman Kohouta na Západě pomlouvá a vyjadřuje se posměšně o jeho práci v padesátých letech..." str. 285

Komplexní hodnocení knihy přenechám povolanějším, dílo si ostatně neklade za cíl být vyčerpávající vědeckou historickou monografií. Ve svém oboru literatury na pomezí vědy a zábavy však jistě patří k tomu nejzdařilejšímu. Je psáno poutavě a čtivě, autor pracuje podle základních historiografických zásad. Otázkou je, zda se mu podařilo zachovat při zpracování osudu svého "objekta"(výraz ze spisu StB užívaný pro P. Kohouta, pozn. aut.) proklamovanou naprostou neutralitu. Kosatík v žádném z popisovaných období Kohoutovu činnost sice nekomentuje, nehodnotí. Jinak už je tomu s výběrem faktů, který musel jistě učinit (jen Kohoutův spis, který na něj od k. 60. let vedla StB, obsahuje podle Kosatíkova údaje na 7 500 stran). Především kapitoly věnované období Kohoutovy aktivity ve 2. pol. 60. let jsou více než stručné. Trochu neústrojně působí Kosatíkovy výklady Kohoutových děl, které jsou svéráznou variací na literárněteoretické interpretace.

Vezmete-li Kosatíkovu knihu do rukou, je téměř jisté, že se nebudete nudit, navíc se prostřednictvím osudu jednoho z předních spisovatelů doby můžete vcítit do atmosféry budovatelských let i např. do složité situace autorů, kteří trávíce řadu let na výsluní se náhle v 70. letech ocitli mimo publikovatelnou zónu. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem a přehledem základní literatury.

Ilona Pařízková, Gymnázium Praha 10


UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMACEMI A PRAMENY KE STAŽENÍ:

EUROCLIO: http://www.eurocliohistory.org
EUSTORY: www.eustory.org

Dan Moorhouse, History Dep., Laisterdyke High School:
http://www.schoolshistory.org.uk, http://www.byteachers.org.uk
The International Journal for History Teaching Learning and Research:
http://www.ex.ac.uk/historyresource
Career Counseling for Teachers: www.padl.ac.at/staff/maj
Stránka internetové diskuze: www.geschichtswettbewerb.de
Tera felix - terra desolata (projektové vyučování - Jičín): http://tf.2zsjc.cz

DĚJEPISNÉ AKTIVITY

Vzdělávací kurz Inspirace D
pro učitele dějepisu z Prahy - členy i nečleny ASUD získal již akreditaci MŠMT. Pokusíme se ho otevřít ještě v letošním školním roce - přihlášené budeme informovat, další zájemci se mohou ozvat dr. E. Gladkovové na její adresu. Informujte kolegy.
Připravujeme šestý sborník ASUD
Bude mít název METODICKÉ INSPIRACE - Dějepis ve škole II. Jeho součástí budou metodické stati vynikajícího slovenského didaktika dr. Viliama Kratochvíla a několik příspěvků ze zkušeností práce našich učitelů (školní projekt Cesta staletími, okresní projekt škol, mezipředmětové vazby dějepisu a výtvarné výchovy, školní časopis, moderní dějepisná pracovna, řecké symposion ve škole, práce ve školní knihovně, seminář na gymnáziu.

ČLENŮM

Naše anketa
Do minulého sborníku (Oživené myšlenky) byl z technických důvodů jako příloha k jednomu z článků volně vložen anketní lístek z roku 1993. Někteří z vás ho vyplnili a poslali, neboť asi přehlédli časový údaj uvedený až na poslední, osmé stránce.
Protože bychom rádi získali aktuální podklady ze škol (poslední anketa ASUD je z roku 1998), připravili jsme nové otázky a prosíme Vás nejen o vlastní odpovědi, ale i o okopírování a předání lístků dalším kolegům. Děkujeme.
Anketní lístek můžete najít i na naší webové stránce, takže ho můžete vyplnit a poslat e-mailem. Doporučte PC i dalším učitelům.
Kartotéční lístky
Členy prosíme o zaslání kartotéčních lístků - stále se potýkáme se špatnými telefony a chybějícími e-maily, které mohou zefektivnit naše kontakty!!


back