INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

ASUD NA PODZIM A V ZIMĚ (2002)


Z činnosti výboru:

Září:
Jednání výboru o podzimním programu: přípravě exkurze a listopadovém semináři, o práci na sborníku, žádosti o akreditaci vzdělávacího programu "Inspirace D" - Dokončení IL 19, rozeslání 5.sborníku - Zpráva o činnosti ASUD jako kolektivního člena na valném shromáždění SH ČR - Příprava 6. sborníku - Nová evidence členů
Říjen:
Jednání výboru o zajištění semináře a exkurze, setkání s tvůrci dějepisného CD-ROMu a navázání spolupráce - Historická exkurze ASUD za památkami východu Středočeského kraje - Zástupci výboru na semináři SKAV - Předsedkyně na semináři v PC Liberec a na jednání pracovní komise soutěže "Komenský a my" sdružení "Comenius" - Příspěvky do Zpravodaje SH
Listopad:
Jednání výboru s přípravou semináře a dotazníku pro EUROCLIO, o obsahu IL 20 a příspěvcích na jednání v Brně - Vzdělávací seminář ASUD v NM s exkurzí v pražských památkách - Tři delegáti ASUD na konferenci katedry historie PF MU - Křest prvního sborníku soutěže Eustory "Sám proti moci" v Ústavu soudobých dějin - Vystoupení člena výboru v pořadu ČT (Volejte učiteli) - Finanční kontrola FÚ Prahy 5 o hospodaření výboru - Dokončení redakce 6. sborníku - Jednání zástupců ASUD v komisi MŠMT pro učebnice D
Prosinec:
vyplnění dotazníku pro konferenci EUROCLIO v Bologni - dokončení IL 20 - Předání daru ASUD zaplavené škole ve Štěchovicích sady 5 x 15 dějepisných atlasů (za finančního přispění Kartografie - s. r. o.) - vyúčtování za rok 2002

Z korespondence a podrobněji k některým z uvedených činností:

Ze zářijové schůze poslali členové výboru blahopřání ministryni školství a obdrželi odpověď.
 
V Praze dne 6. září 2002
Vážená paní ministryně,

v jednom svém otištěném vyjádření jste uvedla, že mezi své důležité záměry řadíte napravit vztah ministerstva s pedagogickou veřejností. Je opravdu velmi pochroumán dlouholetým nezájmem o komunikaci s učiteli, například s mnoha učitelskými iniciativami a asociacemi, které se vytvořily již počátkem 90. let (slibované poradní sbory zůstaly chimérou). Patříme mezi ně, i když se řadíme k těm, které soustavné odmítání podnětů, návrhů na změny i dopisy … neodradily.

Předpokládáme, že objektivní informace o situaci na školách, nikoliv pokroucené složitými cestami komunikace, je pro léčení neduhů nezbytné. Věříme, že naše zkušenosti i pohled na různé problémy mohou být užitečné a že až nastane čas, budeme Vás moci seznámit i s dokumenty a návrhy, které jsme v uplynulých letech zpracovali pro žádoucí změny v oblasti výuky dějepisu. ….. Dnes máme svá hodnocení …. potvrzena také srovnáním v evropském měřítku - výsledky z dotazníku od kolegů, členů dějepisných asociací z celé Evropy, které jsme v březnu tr. hostili v Praze na mezinárodní konferenci.. … Věříme, že vedením ministerstva nadějně započaté úpravy (po semináři o koncepci dějepisu v dubnu tr. v Telči) budou mít své konkrétní výstupy i v rovině praxe.

Vážená paní ministryně, nemyslíme si, že - jak čteme v tisku - Vám bude chybět zkušenost a bližší znalost školské problematiky. Je sice složitá, ale ne nepochopitelná. … Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru nových spolupracovníků, poradců i dalších kvalifikovaných rádců. Takovým sborem se v minulosti obklopovali prozíraví panovníci, kteří se stali vynikajícími státníky, mezi našimi např. Václav II., Karel IV. a Jiří z Poděbrad…

Máme Vaši fotografii v elegantním klobouku z titulní stránky nějakého časopisu a přáli bychom si, abyste v obdobném stylu řešila i problémy, které se na Vás navrší - po povodňové pohromě ještě znásobené. Vítáme Vás v čele pedagogického sboru republiky, nabízíme pomoc … Myslíme si, že je dost těch, kteří jsou schopni být Vám i našemu vzdělání ku prospěchu - na vědeckých pracovištích i školách. I mezi našimi asi 250 členy je mnoho tvořivých učitelů, jsou zde i schopní ředitelé škol, metodici dějepisu a kolegové, kteří i za neutěšených podmínek dokáží se svými žáky mnoho.

Nechceme Vás hned zaplavovat konkrétními problémy (jakým je např. stávající absurdní způsob povolování našich vzdělávacích seminářů pro učitele aj.), přejeme Vám při řešení prvních a hned nadmíru komplikovaných úkolů dobrý start a nacházení těch nejlepších možných řešení.

Upřímně Vás zdravíme ze své první poprázdninové schůzky.

Členové výboru ASUD - učitelé základních a středních škol
Mgr. L. Bursíková, Mgr. J. Doušová, PaedDr. E. Gladkovová,
PhDr. E. Kunstová, Mgr. Jan Kvirenc, PaedDr. H. Mandelová,
Mgr. I. Pařízková, PaedDr. M. Sedlmayerová, Mgr. L. Šmejda

Z odpovědi:
V Praze dne 24. října 2002

.…děkuji Vám za Váš dopis a dovolte, abych se alespoň stručně vyjádřila k jeho obsahu.

Zcela s Vámi souhlasím, že proměna a naplnění cílů reformy vzdělávání v České republice není možná bez spolupráce a účinné komunikace se všemi partnery, mezi něž nepochybně patří i Asociace učitelů dějepisu.

Dovolte mi, abych po podrobném seznámení se se stavem plnění úkolů reformy školství konstatovala, že změny v oblasti výuky dějepisu na školách lze .. v této oblasti již nalézt. Vždyť právě činnost některých učitelů sdružených ve Vaší asociaci již řadu let posouvá výuku dějepisu k vyšší kvalitě…

Pokud se týká kurikulární oblasti, byla jsem svými spolupracovníky informována o záměrech semináře v Telči v dubnu tohoto roku i o připravovaném setkání na jaře roku 2003. Předpokládám, že stejně jako doposud, neodmítnete spolupráci při realizaci rámcového vzdělávacího programu jak pro základní, tak pro středoškolské vzdělávání. Právě tyto učební dokumenty nového typu mohou vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání v oblasti historie, která je v centru Vašeho zájmu.

Děkuji Vám za projevenou důvěru a těším se na další spolupráci.

S pozdravem Petra Buzková


Prof. František Šmahel v čele Učené společnosti ČR:

Po delší době je předsedou jedné z nejstarších českých institucí soustřeďujících přední vědce všech oborů opět historik.
 
V Praze dne 25. srpna 2002
Vážený pane profesore,

od členů našeho výboru jsem byla pověřena milou povinností poblahopřát Vám ke zvolení do čela Učené společnosti ČR a současně Vám popřát i hodně sil k překonávání překážek, o nichž jsme se dozvěděli např. z Vašeho rozhovoru s redaktorem Houdkem pro Týden. Nebyli jsme zcela překvapeni, protože s přezíravým postojem ke vzdělanosti se setkáváme nejen na stránkách tisku, ale osobně i u našich zastupitelů a úředníků již třináctým rokem…

Stále více se přesvědčujeme, jak málo je veřejnost informována o některých konkrétních problémech týkajících se škol (cíle, obsah výuky, zajištění pomůcek atd. atd.) - obdobně jako je tomu dle Vašich slov v případě Učené společnosti ČR….. Nevíme, zda bychom mohli nějak Vašemu úsilí přispět; pokud byste uvážil, že nějaká možnost je (třeba jen v informovanosti našich členů o Vašem …. sdružení a jeho členů o problematice školské), rádi to uděláme.

Prozatím Vám přejeme dobré spolupracovníky, vlivné osobnosti ochotné Vám naslouchat a nevymlouvající se na jiné …. obtíže a hodně sil k plnění nelehkého úkolu, který jste na sebe převzal. Jsme rádi, že v čele Učené společnosti stojí opět historik.

Za členy výboru ASUD
Helena Mandelová


Studenti SOČ v Brožíkově síni na Staroměstské radnici

Článek o výsledcích loňského ročníku SOČ doplňujeme ještě vzpomínkou na zajímavé setkání, které se nám do předchozího čísla již nevešlo.

Málokdy si učitel jednoho předmětu uvědomí, kolik soutěží, kolik aktivit se odehrává na školách základních a středních. Možnost vidět množství soužících jsem měla 20.června 2002. Byla jsem pozvána na setkání žáků, studentů a jejich učitelů, kteří zvítězili v jednotlivých soutěžích v právě končícím školním roce. Kromě své studentky ze semináře moderních dějin (Lucie Vomastkové - práce Blízký východ v oblastním kole SOČ) jsem tu potkala studenty, kteří bojovali o prvenství v XXIV. Celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v Holešově 4.- 8. 6. 2002. Tam obsadil první místo v oboru historie Jiří Tutsch ze Střední policejní školy v Praze 9 za práci o prvním stanném právu u nás a zároveň získal i cenu ASUD.

Zaplněná Brožíkova síň svědčí o nadšení a práci škol - žáků i učitelů, na druhé straně také zájmu představitelů města o aktivity jejich budoucích občanů. Práci žáků a studentů ocenili vlídným slovem, hezkým přijetím a diplomem.

Eliška Kunstová, Gymnázium Praha 10


Zástupci ASUD na jednání Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

SKAV pozvala na své zasedání 25.10.2002 i zástupce ASUD, celodenní schůzky se účastnily Helena Mandelová a Eliška Kunstová.

SKAV jako organizace vznikla před čtyřmi lety s programem chránit progresivní změny ve školství v oblasti vzdělávání. Program zasedání byl pestrý, a i když se oblasti našeho přímého zájmu příliš netýkal, byl i pro nás zajímavý. Zástupce MŠMT Dr. Švecová hovořila o novém znění školského zákona. Má být rozdělen na několik částí, např. tvůrci zákona se odděleně zabývají základními školami a počátečním vzděláváním a situací učitelů a pedagogických pracovníků.

Zástupci krajských úřadů vyložili, jak řeší situaci ve školství ve svém regionu. Mgr. A. Štěrbová, zástupkyně hejtmana Kraje Vysočina a PaeDr. J. Wenigerová, zástupkyně hejtmana Moravskoslezského kraje vysvětlily specifika problémů své oblasti. Z jejich vystoupení bylo zřejmé, že jim na dobré úrovni školství u nich záleží a problematice rozumějí.

Zaujaly nás zprávy z výzkumných studií KALIBRO, PISA, TIMSS; na rozvoj vzdělávacích programů je z prostředků MŠMT vyčleněno 200 mil. Kč. Prioritu by měl mít 2. stupeň základních škol, kde musí dojít k diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání. Úspěch je ovšem odvislý od zájmu samotných škol a učitelů.

Podle diskutujícího dr. Botlíka ze sdružení KALIBRO je 2. verze RVP lepší - umožňuje školám, aby vypustily třetinu učiva. Kritizoval jen dějepis, který je výjimkou - je zpracován nejhůře - tvůrci prý nepochopili záměr předmětu.

V diskusi se účastníci konference zaměřili na oblasti vzdělání i ekonomiky: Kam budou směřovat peníze na vzdělávání?, Jak se změní přijímací zkoušky na střední školy (o vysokých školách se nehovořilo)?,Co s právní subjektivitou mateřských škol?,Jak bude pokračovat práce na RVP´. Dozvěděly jsme se, že RVP měl ohlas v tisku i u učitelů. Byly vybrány pilotní školy (54), které mají podle RVP vytvářet vlastní školní programy; ředitelé těchto škol se svými učiteli se k této činnosti dobrovolně přihlásili.

Účastnící získali materiál o Komunikační strategii (vypracoval a hovořil Mgr. Petr Vinš). Manuál má připomenout náměty "jak bychom to mohli dělat, aby to lépe klapalo", jak mezi sebou komunikovat. ASUD má zájem účastnit se dalších jednání SKAV jako pozorovatel.

Eliška Kunstová


Projekt České dějiny na CD-ROMu

Opavská firma zabývající se tvorbou a výrobou CD-ROMů se rozhodla pro velkolepý dějepisný projekt pro žáky a studenty. Nemá to být výukový program, ale bohatý zdroj poznání k prohloubení školních vědomostí, obohacení četby, návštěvy historických památek atd. Počítá se začleněním materiálu textového, obrazového, mapového a grafického, filmových sekvencí atd. Zpracováním rozsáhlého projektu byl pověřen kolektiv historiků vedený PhDr. Petrem Novákem. Důležitou součástí celého programu budou didaktické materiály - dokumenty, obrázky, modely, schémata, grafy, mapky atd. - které umožní přiblížit dané období - děje, osoby, problémy, umělecká díla atd. pomocí názorných prostředků.

Vedoucí tvůrčího kolektivu se na nás obrátil s nabídkou spolupráce - někteří ze členů ASUD se již přihlásili na podzimním semináři. Pokud byste měli zájem se na projektu podílet a byli ochotni nabídnout ve školní práci i jinde vyzkoušené didaktické materiály (za přiměřenou finanční úhradu), uvítáme je. Členové výboru se setkali se zástupcem firmy panem Formánkem a dr. Novákem na listopadové schůzi a byli projektem velmi zaujati. Domníváme se, že učitelé dějepisu mohou přispět ke zdaru průkopnického díla a k tomu, aby se historie stala pro děti a studenty poutavější a zajímavější.

Kdo bude mít o spolupráci zájem, napište výboru. Je možné, že bychom na jaře svolali nějakou pracovní schůzku, kde bychom byli podrobněji s celou koncepcí i potřebami projektu seznámeni a poradili se o postupu.


Několik slov o didaktické konferenci v Brně

Ve středu 6. listopadu 202 se pod záštitou International Visegrad Fund konala mezinárodní didaktická konference v Brně na téma Místo historie a úloha učitele při formování multikulturní společnosti. Hostitelkou byla PF Masarykovy univerzity. Za výbor ASUD pozvání přijaly PaedDr. H. Mandelová, PhDr. E. Kunstová a Mgr. J. Doušová, které na jednáních sekcí za ASUD přednesly tři diskusní příspěvky. Delegáti celkem čtyř států (ČR, SR, Polska a Maďarska) se sešli v důstojném prostředí zasedacího sálu brněnské radnice v Dominikánské ulici.

V úvodu byl přednesen hlavní referát prof. Dr. Z. Beneše, CSc., (FF UK Praha), dále vystoupili prof. Dr. V. Čapek, DrSc. (Praha), Dr. D. Lasovský, CSc. (OŠMT MMB) a Dr. J. Vaculík (PdF MU). Hovořili o úloze historie a evropské společnosti, o školním dějepisu jako součásti historické kultury, o významu obce pro školu a přípravě učitelů dějepisu pro působení v multikulturní společnosti.

Odpoledne se účastníci rozdělili do třech skupin a pracovali v jednotlivých sekcích. V naprosté převaze byli delegáti z Polska. Přijeli většinou z polských univerzit a z Vroclavi, Zelené Hory, Krakova, Poznaně a Opole. Sympatičtí polští pedagogové byli velmi aktivní a již mnoho let udržují pracovní kontakty se svými moravskými kolegy. Jejich příspěvky se soustředily na výuku dějepisu v integrujících se multikulturách, na problémy v česko-polských pohraničních oblastech, na komputerové techniky aj. Ze slovenských účastníků jmenuji alespoň Dr. V. Kratochvíla (FF UK Bratislava), který měl úspěch se svými učebnicemi a pracovními sešity (především 5. ročník s propedeutickou přípravou k výuce dějepisu). Nejpočetněji byly zastoupeny příspěvky na tato témata: školní dějepis v netradičním pojetí, hodnocení školních pomůcek, internetové zdroje a vytváření historického vědomí vysokoškolských studentů (staré a nové ideály). Bylo potěšující vnímat jak se na brněnské fakultě věnují opět vzájemné výměně zkušeností s partnery z jiných měst a zemí a dalšímu vzdělávání učitelů (příspěvek doc. Dr. F. Čapky, CSc.). To bohužel v posledních letech nebylo samozřejmostí na většině našich fakult. Hlavním důvodem je bezpochyby nedostatek finančních prostředků. Přesto v Brně zařazují dějepisné exkurze pro studenty (příspěvek Mgr. J. Mikoly), které si jak studenti, tak jejich vyučující ochotně hradí ze svých prostředků. Zajímavá vystoupení měli i účastníci z Českých Budějovic, Ostravy, Plzně, Hradce Králové a Ústí nad Labem.

Konferenci lze snad vytknout pouze to, že téma bylo dosti obecné a i úvodní slova byla různorodá. O to pestřejší byla škála informací a námětů pro diskusi. Jak už to tak bývá, když se sejdou učitelé, je stále o čem diskutovat.

Jana Doušová, ZŠ Hostivice


EUSTORY: Slavnostní křest sborníku Sám proti moci

Dne 7. listopadu 2002 se v místnostech Ústavu pro soudobé dějiny AV konal slavnostní křest sborníku Sám proti moci, jehož vydáním organizační výbor završil úvodní ročník soutěže Eustory v České republice. Na tuto významnou společenskou událost byli pozváni všichni, kdo se nějakým způsobem na soutěži podíleli - organizátoři, úspěšní soutěžící a jejich učitelé, pamětníci, kteří dali k dispozici své osudy i rodinné materiály, členové přátelských organizací, sponzoři a samozřejmě novináři.

Slavnost byla zahájena úvodními projevy dr. V. Čelka, který je od samého počátku vlastní duší a hlavním organizátorem celé soutěže a věnuje jí mnoho ze svého času, prof. R. Zahradníka, jenž soutěž zaštiťuje svým odborným i lidským věhlasem, a Mgr. I. Pařízkové, předsedkyně českého organizačního výboru. Po přípitku se pak všichni setkali při milém pohoštění, kdy byl čas na rozhovory o smyslu Eustory, o dalších plánech do budoucna i o významu soutěže pro její vítěze.

Sborník Sám proti moci je první edicí svého druhu v rámci mezinárodních studentských historických soutěží u nás. Na jeho realizaci se podíleli pracovníci ÚSD v čele s dr. V.Čelkem i členové výboru ASUD, kteří se prací na soutěži zabývají. Podíl členů ASUD (PhDr. E. Kunstové, Mgr. J. Kvirence a Mgr. I. Pařízkové) se týkal především metodické přípravy textů - formulování komentáře k hodnotícím kritériím, požadavků na soutěžní příspěvky, nejčastějších nedostatků, vytvoření přehledného seznamu soutěžních prací a pod.. Zpracovávali jsme je mimo jiné i se záměrem co nejvíce pomoci dalším zájemcům o účast v soutěži. Sborník obsahuje kromě úvodního slova z pera prof. R. Zahradníka a dr. O. Tůmy podrobné rozpracování záměrů soutěže, které vyplývají z jejího celkového pojetí. Následují rady, jak postupovat při zpracování příspěvku do soutěže, a dále metodický rozbor požadavků na kvalitní soutěžní příspěvky. Pro názornost jsme připojili přehled nejčastějších nedostatků, s nimiž jsme se setkali v prvním ročníku soutěže. Nejvýznamnější část a vlastní smysl sborníku tvoří ukázky z dvanácti nejúspěšnějších prací. I ty jsme volili s ohledem na další účastníky. Jsou vybrány části, jež ilustrují to, co bylo hodnoceno jako přínosné a nejkvalitnější. Vítězná práce je zde zveřejněna v úplnosti.

Doufáme, že sborník nejen přispěje k posílení významu soutěže u nás, ale i že se stane vítanou pomůckou pro ty, kteří se budou chtít účastnit dalšího ročníku. I proto byl sborník bezplatně rozeslán na všechny školy, jež se v roce 2001 na Eustory podílely. Další zájemci si mohou sborník zakoupit v prostorách Ústavu pro soudobé dějiny AV za cenu 100,-Kč. Sborník byl také k dispozici k nahlédnutí na semináři ASUD v listopadu 2002 v Národním muzeu.

Nezbývá, než připomenout, že již v květnu 2002 byl vyhlášen druhý ročník soutěže Eustory, tentokrát s tématem "Kamenná paměť mého kraje. Osudy lidí vtěsnané do památníků ve dvacátém století." V reakci na dotazy vznesené na semináři ASUD ještě informujeme zájemce, že námětem mohou být nejen osudy jednotlivých osobností, ale též historie samotných památníků. Ty nemusejí být samozřejmě pouze kamenné, ale může jít i o bronzové či jiné sochy, pamětní desky a pod. Veškeré informace získáte na adrese ÚSD AV ČR, Vlašská 9, Praha 1, 118 40.
(Vojtech Čelko - celko@usd.cas.cz)

Doporučujeme sledovat také webové stránky ÚSD (http://www.usd.cas.cz).

S přáním úspěchu v soutěži Ilona Pařízková


Úspěšné vystoupení člena výboru ASUD v České televizi

Sledujete pořad Volejte učiteli v České televizi? Pokud ne, tak 25. listopadu 2002 jste se připravili o skutečně mimořádný zážitek! Jedno z vydání tohoto jistě užitečného pořadu bylo totiž věnováno problematice dějepisné výuky. A koho že jsme to uviděli na obrazovce, jejíž lesklá plocha znamená svět? Nikoho méně významného než místopředsedu našeho výboru, Mgr. Jana Kvirence. Ano, toho, co s úspěchem moderuje naše tradiční semináře v Národním muzeu. A věřte mi, jistota z práce za mikrofonem zde byla znát. V první části pořadu informoval o činnosti, kterou na svém mateřském gymnáziu Budějovická v Praze 4 vyvíjí již řadu let, o vydávání úspěšného studentského občasníku Čelem vzad. Kdo ho čtete, jistě potvrdíte, že stojí za zmínku i v televizi. Ostatně, zdatně mu při tomto vystoupení sekundovaly studentky, jež se na tvorbě časopisu podílejí. Povznášející pro všechny učitele dějepisu pak bylo jeho závěrečné vystoupení při odpovědích na zapeklité a všetečné historické dotazy televizních diváků. Na tomto místě skvěle obhájil odborný kredit učitelů dějepisu, když bez zaváhání a s udivující jistotou vévodil při hledání přesných a správných odpovědí. Nebo snad z hlavy víte, kdy a kde přesně se pohyboval v českém pohraničí Napoleon I. v r. 1813? Či jaký byl intimní život sv. Václava? Že ne? Tak požádejte našeho místopředsedu o odpověď! On to totiž bezpečně zná. S takovými lidmi se určitě naše sdružení neztratí. A proto nezbývá než mu za skvělou odbornou reprezentaci poděkovat a poblahopřát a vám, čtenářům, doporučit program, až ho bude Česká televize opakovat. Budete mít jistě také dobrý pocit.

Ilona Pařízková


Pracovní skupina MŠMT o učebnicích

Na konci listopadu r. 2002 se konalo další (v pořadí třetí) jednání "ad hoc Pracovní skupiny" pro posuzování žádostí o prodloužení schvalovacích doložek učebnicím základních a středních škol. Jednání komise bylo trochu neočekávané, protože byla na podzim roku 2000 původně jmenována jen na jeden rok (první jednání zima 2001, druhé jaro 2001) s tím, že už na jaře 2001 byla náměstkem J. Műllnerem slíbena transformace komise do širší podoby (společenskovědní komise?), ale především rozšíření kompetencí této komise nejen na problematiku prodlužování učebnicových doložek. Stejný slib byl opakován na semináři o dějepise v Telči na jaře 2002. Opětovného připomenutí téhož jsem se dočkali při listopadovém setkání.

Až na prof. P. Čorneje se posledního jednání zúčastnili všichni zbývající členové komise, tedy (bez titulů): za historiky B. Gracová, V. Bůžek, Z. Beneš, J. Pešek, T. Knoz, za ASUD H. Mandelová, D. Burdová, J. Kvirenc; jednání s přehledem řídila tajemnice komise N. Holická. První část jednání byla věnována třem titulům nakladatelství SPL - Práce/Albra, kterým po šesti letech vypršely doložky: učebnicím V. Michovského Pravěk starověk pro základní školy (první část "staré řady" Práce) a P. Vošahlíkové Nová doba II. (Československo a svět 1918 - 1938) a pracovnímu sešitu k první části "nové řady" Práce (pravěk + starověk od P. Augusty).

Jednání probíhalo v poměrné shodě: učebnice V. Michovského (recenzovali H. Mandelová a T. Knoz) a pracovní sešit (recenze D. Burdová a B. Gracová) prodloužení doložek získaly, byť zejména v druhém případě s výraznějšími výhradami, které je při dalším vydání nutno vzít v úvahu. Učebnici P. Vošahlíkové (recenze Z. Beneš a J. Kvirenc) bylo po důkladné diskusi doporučení od komise odmítnuto (obsahová přemrštěnost odpovídající osnovám a standardům, didaktické nedostatky). Konečné slovo při udělení doložky bude mít ovšem náměstek J. Műllner, pracovní skupina tu má slovo jen poradní.

Užitečnou se ukázala zejména druhá část jednání komise, která byla věnována obecnějším otázkám - postavení dějepisu ve vzdělávacím systému ČR, hodinové dotace, kritéria hodnocení učebnic a spoustě jiných témat, které nejsou členům ASUD neznámá, neboť je předkládáme při jednáních s MŠMT již celou řadu let. Důležité ovšem bylo, že se s nimi ztotožňují i představitelé historické obce a vysokoškolských pracovišť zároveň. Nejvýrazněji vystupoval - na základě svých poznatků "z terénu" - prof. V. Bůžek, který svůj emotivně podbarvený apel adresoval všem zodpovědným funkcionářům MŠMT s tím, že vyzval přítomnou Mgr. N. Holickou k přetlumočení těchto názorů na (nej)vyšších stupních ministerstva. S obsahem jeho vystoupení i snahou nastolené problémy nejen tlumočit, ale konečně řešit se všichni přítomní ztotožnili. Jak již jsem naznačil v úvodu, shoda panovala i v nutnosti rozšířit záběr této ad hoc pracovní skupiny.

Jakkoli se všem zúčastněným jevila schůzka jako přínosná, bude záležet na dalších konkrétních opatřeních, která budou následovat ze strany MŠMT. Právě ono je teď na řadě.

Jan Kvirenc


back