INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 22

NA AGOŘE


Na našich seminářích se setkávají učitelé, kteří považují za svou povinnost co nejlépe se na výuku po všech stránkách připravovat a hledat metody odpovídající současným potřebám. Názory účastníků neváhajících svému vzdělávání věnovat svůj volný čas i o sobotách a nedělích lze jednoznačně považovat za vyjádření pedagogů patřících k nejzodpovědnějším a reprezentujících tu část učitelů, která má největší zájem na kvalitním vzdělání našich žáků.

Do hodnotících dotazníků na seminářích zařazujeme i otázky, jimiž lze zjistit názory na aktuální problémy. V dotazníku na semináři 8. 11., jehož se účastnilo téměř sto členů ASUD, byly i otázky o RVP-ŠVP, o učebnicích a vzdělávání. Vybíráme z nich názory reprezentující hlasy učitelů ze všech částí ČR (nejsou uvedena opakující se vyjádření):


a) jaký je váš názor na záměr, aby si každá škola sama vytvářela vlastní osnovy podle rámcových vzdělávacích programů? b/ jaký je váš názor na integraci předmětů nebo mezipředmětové vztahy c/ četli jste některé články s tematikou RVP v dějepise? d) jaké máte zkušenosti se vzděláváním ve vašem regionu? Co chválíte? e) které učebnice a pomůcky letos užíváte, jaké máte zkušenosti?

Do diskuse na naší "české AGOŘE" neúmyslně přispěli i kolegové, kteří nám napsali svůj názor při příležitosti zveřejnění "Bílé hory…", Petice 17. listopadu 2003 Sdružení historiků a článků v tisku na toto téma. Jejich reakce jsme zařadili na stránku s korespondencí k RVP. (Pokud nebyla vyjádření určena k publikování, neuvádíme jména.)


PRO AGORU NA REGIONÁLNÍ TÉMA:

JAK JSME PŘIPRAVOVALI ALMANACH
KE 300. VÝROČÍ GYMNÁZIA

Naše škola má dlouhou historii - byla založena a mnoho let vedena řádem piaristů; přes různé peripetie se od roku 1903 stala natrvalo školou státní. Almanach zpracovává nejstarší dějiny, ale i dobu nejnovější, léta druhé světové války a všímá si i škod napáchaných normalizací.

Nejvíce práce nám dalo sestavování seznamů učitelů i abiturientů od roku 1901 - k roku 2003 jsme se dopočítali 6 361 studentů. Pro zpracování almanachu byla vytvořena skupina pod redakcí ředitele školy Mgr. Z. Zahradníčka. jejími členy byli členové pedagogického sboru J. Tywoniaková, PhDr. V. Bartušek, Mgr. P. Mareš, PhDr. E. Renner a PhDr. J. Rennerová. O příspěvky jsme požádali představitele MěÚ, KÚ i ředitele školy. Články představují historii budovy a přinášejí zamyšlení nad činností piaristů, prvními ženami - studentkami i učitelkami, zajímavé jsou články o činnosti učitelů za obou válek i o legionářích spjatých se školou. Podařilo se nám shromáždit množství fotografií - nejstarší tabla, fotografie žáků i učitelského sboru - i dalších dokumentů. Připojili jsme literaturu a prameny, ze kterých jsme čerpali. Výtvarné zpracování na vysoké úrovni umožnily sponzorské příspěvky, jejichž loga jsme uvedli na konci sborníku.

Při příležitosti výročí byly 20. 8. 2003 uspořádány oslavy, jichž se účastnilo mnoho bývalých žáků - někteří zastávají významné funkce. Hosté si mohli prohlédnout výstavku dokumentů v prostorách benešovského Muzea umění. Městem prošel průvod a připomínku výročí zakončila akademie současných žáků. Z almanachu i výročí jsme měli velkou radost.

Jiřina Rennerová, G Benešov
Poznámka:

K pěknému sborníku blahopřejeme. Sponzoři byli zřejmě štědří, tisk na křídovém papíře je vynikající a obrázky a obálka s využitím dobových dokumentů (fotografie, vysvědčení), velmi působivé. Až se někdo další bude pokoušet o podobný hrdinský čin, jistě u naší členky z Benešova a dalších kolegů z gymnázia najde dobré rady.


back