INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 22

V Z D Ě L Á V Á N Í


11. ŘÍJNA 2003:
PUTOVÁNÍ ČLENŮ ASUD JIHOČESKÝMI BLATY

Pátá historická exkurze pořádaná ASUDem pro učitele a přátele dějepisu dne 11. 10. 2003 zamířila do jižních Čech. První zastavení byla v rázovitých vesničkách architektonicky proslulých tzv. jihočeským selským barokem nebo-li pestrobarevnými a zdobenými staveními, namnoze z 19. století, která tvoří dnes již unikátní zástavbu. Také jedna z těchto (námi navštívených) vesnic, Holašovice, byla vybrána mezi památky UNESCO. Současně jsme sledovali krajinu, jak soběslavsko-veselská, tak hlubocká Blata. Historicky vzato jsme se pohybovali v bývalém panství Rožmberků a zámek Kratochvíle byl toho důkazem. Vilém z Rožmberka si svého letního sídla mnoho neužil (cca 3 roky), zato zůstalo zachováno pro další generace, a tak i my jsme mohli obdivovat krásnou stavbu v duchu italské renesanční vily, zdobenou freskami a s bohatou štukovou výzdobou, obklopenou vodním příkopem a zasazenou do malebné krajiny. Expozici animovaného filmu jsme nenavštívili, ale mohli jsme spatřit interiér zrestaurovaného kostelíka Narození P. Marie, doprovozený odborným výkladem, a projít se v renesanční zahradě. Po cestě jsme minuli keltské oppidum Třísov, které zůstalo námi neprozkoumáno z důvodu časové tísně.

Impozantní je klášter Zlatá Koruna, kam jsme se přemístili. Současná prohlídka má co nabídnout nejenom z hlediska vývoje kláštera či klášterní architektury. Pro pedagogy jsou jistě zajímavou perličkou obrazové ukázky z klášterní školy 18. století, doprovázené dobovými exponáty, a bohatá knihovna nebo refektář zase jsou zajímavým příkladem klášterního života. Odtud - téměř symbolicky- jsme se vydali po stopách poutníků do známého místa Římova s 25 poutními zastaveními převážně v podobě kapliček. Výzdoba většiny byla bohužel vykradena, či jinak poničena. O to víc je třeba si vážit dobrovolníků, kteří tam i o víkendu pracovali na renovaci po povodni. Na závěr projížďky nádhernou jihočeskou krajinou byla ponechána technická památka, tzv. Buškův hamr u Trhových Svin. Ač také značně zasažen loňskými povodněmi, dnes již funguje naplno. Provoz hamru obstarávají nadšenci pro tuto památku z Českých Budějovic, kteří se nám cele věnovali i přes již poněkud pozdní hodinu.

Konstatovat, že se exkurze vydařila, by bylo naprosto pravdivé, ale trochu strohé. Nelze totiž opomenout zásluhu kolegy J. Kvirence, který se svou příslovečnou pečlivostí vše zajistil, připravil a doprovodil slovem i "obrazem", tj. opět velmi pěkným itinerářem. Příroda se nám pak postarala o rozmarný podzimní den, který jsme začínali v dešti, a končili v záři zapadajícího slunce.

Zuzana Kalinová

SEMINÁŘ ASUD V NÁRODNÍM MUZEU 8. LISTOPADU 2003

(385. výročí Bílé hory)

Tradiční setkání učitelů dějepisu, členů a příznivců ASUD, proběhlo za velké účasti v přednáškové síni Národního muzea 8. listopadu 2003. Organizace celého dne byla připravena na předcházejících výborových schůzích a zajištěna prací a účastí členů výboru.

S úsměvem vítaly účastníky semináře v místnosti před sálem Jana Doušová, Ilona Pařízková a Milena Sedlmayerová. Plné ruce práce měly Eva Gladkovová a Eva Zajícová s administrativními pracemi, vybíráním členských příspěvků a s platbou za seminář. Pravidelně se tvoří u těchto stolů fronty. Vina není na našich "úřednicích", ale na pracnosti s vyplňováním dokladů.

Zahájení semináře, seznámení s programem a průvodním slovem celého dopoledne se opět se šarmem a vtipem ujal a zhostil Jan Kvirenc. Silný hlas a značná razance projevu donutí okamžitě k pozornosti celé publikum. Za předsednický stůl si sedla i zástupkyně MŠMT Mgr. Naďa Holická; překvapení byli účastníci a také členové výboru, neboť nebyla oficiálním hostem semináře. Vystoupení paní Holické se nesetkalo u publika s vlídným přijetím. Časově rozsáhlý příspěvek nebyl součástí programu a obsahově nezaujal. Účastníci byli zaskočeni i formou vystoupení, která se velmi odlišovala od jejích předchozích projevů.

Diskuse učitelů dějepisu se soustředila na problém, který je v současné době aktuální, na postavení dějepisu ve výuce na základních a středních školách a na RVP. Několik učitelů ve svém vystoupení jasně formulovalo a věcně argumentovalo a za souhlasu ostatních vyjadřovalo důvěru výboru ASUD v jednáních s MŠMT a dalšími institucemi, např. VÚP. S překvapením a úžasem vyslechli učitelé vystoupení kolegyně Ivy Červenkové, která ve svém dlouhém, nepřipraveném a nesrozumitelném příspěvku hájila současnou podobu i realizaci RVP. Při hlasování o důvěře pro výbor ASUD byl jediný hlas proti; výbor má tedy od svých členů mandát k tomu, aby i nadále prosazoval závěry usnesení plenární schůze z dubna 2003, názory přednesené a závěry přijaté na tomto jednání.

K odborné náplni semináře: Podle ohlasu v anketě účastníků semináře se i tentokrát podařilo vybrat dobrá témata a výborné přednášející. Profesor Petr Čornej barvitě líčil a srozumitelně objasnil problémy poděbradské doby vyúsťující do vlády Jagellonců. Pozoruhodná byla přednáška o dekolonizaci Doc.Dr. Jana Klímy. Na základě vlastní zkušenosti hovořil o situaci v portugalských koloniích, specifickém průběhu kolonizace i dekolonizace na území Afriky. V médiích se dovídáme o bojích a nestabilitě ve státech, které se konečně dočkaly "svobody". Nyní jsme slyšeli z úst člověka, který v zemích bývalé portugalské říše v Africe pobýval, jaký je život obyčejných lidí v současnosti. Zajímavé byly i promítané fotografie s komentářem. Zájemci o tuto problematiku si mohou přečíst práci Jana Klímy Dekolonizace portugalské koloniální říše, rozhodně nebudou zklamáni.

Odpolední část semináře byla věnována kultuře. Spolupráce Uměleckoprůmyslového muzea s učiteli dějepisu a s členy ASUD je dlouhodobě velmi dobrá. Pracovníci muzea nás zvou na komentované prohlídky nových expozic, takže jsme vždy v předstihu o jejich aktivitách informováni. Proto byla pro učitele z celé republiky vybrána právě tato kulturní instituce. Několik pracovnic muzea se věnovalo malým skupinám učitelů. Mohli jsme si v klidu vyslechnout zasvěcený výklad a dobře prohlédnout všechny nabídnuté exponáty. Je příjemné poslouchat lidi, kteří mají svou práci rádi a jsou skutečnými odborníky.

Zpracované dotazníky a anketní odpovědi jsou k dispozici v tomto čísle Informačního listu. Na zpracování se podílely Jana Doušová a Milena Sedlmayerová.

Eliška Kunstová

O semináři podle hodnotících dotazníků

Část I. - Odborná náplň:
Hodnocení odevzdalo 55 respondentů. Vyjadřovali se k otázce v čem vidí přínos pro školní práci a pro své vzdělání.
A) Přednáška prof. P. Čorneje: Český stát v období jagellonském
Velmi kladně hodnotilo 48 účastníků. Učitelé vyzdvihli srozumitelnost, nové pohledy a poznatky daného období. Měli na mysli především vyjasnění některých pojmů a vztahů (státoprávní uspořádání systému stavovské monarchie, vazba na současnost).
Střízlivěji, ale kladně hodnotilo 5 respondentů.
Dva účastníci napsali, že přednáška obsahovala pro ně známé informace.
Uvádím několik citací:
"...věcný v otázce hodnocení celé epochy..." - "...podnětné a povznášející (nikoliv ubíjející)..." - "...systemizace a přehled zdánlivě známého tématu..."
Většina účastníků považovala přednášku za přínosnou pro své vzdělání. 12 dotazovaných považovalo informace za využitelné i ve škole. 6 účastníků poznatky využít nemůže (jsou příliš podrobné, na SOŠ málo času).
B) Přednáška dr. J. Klímy: Mimoevropské dějiny a jejich začlenění do výuky dějepisu se zaměřením na Jižní Ameriku a Afriku
Velmi kladně hodnotil 51 účastník. Považovali přednášku za zajímavou, potřebnou a s mnoha novými informacemi. Pohled do fakt známých jen okrajově byl zpestřen diapozitivy. Brilantní přednes pana doktora byl ještě umocněn osobními zážitky. Možnost využití (dějepis v 9. třídě), ale také v hodinách občanské nauky.
Za nevhodné pro školní práci považovali přednášku pouze 4 učitelé.
Z některých výroků: "…úžasné setkání s člověkem, jenž mně zaujal už svými články do odborných časopisů …""… mrzí mně, že není možnost získat souhrnné informace knižně …"- " … učím na obchodní akademii, takže ekonomické otázky dekolonizace určitě zařadím do diskusí se studenty …"
Výtka byla jen jedna: "… postrádala jsem větší systematičnost (alespoň na začátku)."
C) Exkurze: Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea s odborným výkladem
Hodnotilo 12 respondentů. Nehodnotilo 43 účastníků (většina dotazníků byla odevzdána před návštěvou muzea). V několika případech přislíbili zaslat hodnocení elektronickou poštou.
Kladně hodnotilo 11 učitelů. Ocenili výběr objektu i úroveň průvodkyň. Vhodné, ale trochu opomíjené téma.
Připomínky se týkaly koordinace jednotlivých skupin a výkladu. Někteří účastníci si nestihli prohlédnout všechny expozice. Výtka: chyběl jednotící prvek.
D) Exkurze: Památník Žižkov a Armádní muzeum s výstavou - (dodatečné hodnocení předchozí exkurze za jara)
Hodnotilo 19 respondentů. Nehodnotilo 36 účastníků.
Kladně hodnotilo 17 účastníků exkurze. Informace využijí v hodinách dějepisu. Ocenili kvalitní výklad průvodce a celkovou autentičnost.
Z některých citací: "Přínosné, zajímavé, vhodné spojení s hraným dokumentem." "Výklad v Památníku byl veden neformálně, byl odborně na výši. Výstava je velmi pěkná, ale bohužel málo propagovaná, zejména mimo Prahu."
E) Náměty a podněty pro přednášky a exkurze
Návrhy dalo 28 účastníků.
Témata: dekolonizace arabského světa, moderní dějiny (mezinárodní vztahy), sbírky NG, pražský kubismus (2x), vila bratří Čapků (2x), další přednášky podobné jako přednesl dr. Klíma, holocaust, romská otázka v našich dějinách, současné dějiny (5x, Skandinávie, Asie), role USA a Ruska v oblasti Středního východu (přednáška historika - politologa), vývoj v postsovětských zemích, národní obrození (Dobrovský), pražské hřbitovy, pražské paláce, Emauzy, Židovské město (synagogy), dějiny všedního života (nejlépe průřez obdobími - seriál přednášek) , galerie Medy Mládkové, Legiobanka, Stalinova doba v Rusku, barokní klášterní budovy, znovu pozvat P. Čorneje a J. Klímu, dějiny 20. století, exkurse do běžně nepřístupných prostor Pražského hradu (2x), přednáška o Janu Lucemburském, úspěchy české egyptologie, informace o fungování muzea a jiných institucí souvisejících s historií, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Klementinum, znovu se pokusit pozvat P. Jazairiovou a Z. Velíška (2x), židovsko - arabský konflikt, jak učit moderní dějiny - ukázky hodin a hry.
F) Jiné poznámky k seminářům a historickým exkurzím
Vyjádřilo se 18 učitelů.
Učitelé požadovali přítomnost kompetentního zástupce MČ ČR (Mgr. Holická prokázala neznalost praxe) a přítomnost autora RVP. V mnoha případech bylo projeveno poděkování za práci výboru ASUD (příprava a průběh historických seminářů, exkurzí a také za statečný boj s byrokratickou mocí). Ti ze vzdálenějších míst by přivítali konání seminářů ve všední den, neboť v sobotu a neděli mají špatné spojení. O exkurzích by se mělo dávat vědět s dostatečným předstihem.
Závěrem ještě jedna citace: "Výpady paní ministryně Buzkové vůči paní dr. Mandelové jsou ostudně arogantní."

Zpracovala Jana Doušová

back