INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 24

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


IMPÉRIA V EVROPSKÉ HISTORII
Řecko, Olympie 1.-10. července 2004
Pořadatel: Evropský institut Florencie, katedra historie a civilizačních studií

Téma letošního, již třetího semináře, zahrnovalo historicky rozsáhlé období od starověku až po dvacáté století. Role impérií, která dominovala evropskému vývoji v průběhu staletí, byla zkoumána z mnoha hledisek a z pozice národů, společenstev dominantních i ovládaných.

Účastníkům semináře byly předloženy k diskusi a ke společnému vyhodnocení tyto okruhy otázek a problémů:

 1. Jaké jsou souvislosti mezi vznikem geograficky rozsáhlých celků pod jednou politickou správou, integrace různých kulturních vlivů, šíření náboženských ideologií.
 2. Jaký filosofický odkaz zanechala starověká a středověká impéria, jak se podílela na utváření středověkého evropského prostoru a životního stylu i myšlení různých společenských vrstev.
 3. Jak byl ovlivněn ekonomický a hospodářský rozvoj Evropy v období počátku novověku( anglický, francouzský, holandský příklad).
 4. Jak ovlivnil rozvoj koloniálního panství vývoj v evropských zemích.
 5. Industriální revoluce a osvícenství, vznik národních států, buržoazní revoluce uvnitř impérií a její důsledky pro další vývoj v evropském prostoru.
 6. Krize imperií na přelomu století, výsledky 1. světové války.
 7. Nárůst nacionalistických hnutí v evropském prostoru a jeho důsledky v dalším vývoji Evropy ve 20. století, 2. světová válka, poválečné uspořádání Evropy.
 8. Současný evropský vývoj, sjednocení Evropy a problematické historické dědictví z pohledu jednotlivých členských států Evropské unie i nečlenských zemí.
 9. Imperiální společenství v dnešních souvislostech, národní a národnostní konflikty, nacionalismus na konci 20. století, perspektivy vývoje.

Odborní lektoři letního semináře byli pozváni z řady významných univerzit: Harvardská univerzita, King´s College, Athénská univerzita, Evropská univerzita ve Florencii, Sorbonna, Panteionská univerzita.

Velký časový prostor byl věnován diskusím účastníků semináře v odpoledních a večerních pracovních skupinách. Jednotlivé skupiny prostřednictvím svých zpravodajů informovaly o společných stanoviscích.

V letošním roce byla třetina účastníků ze zemí jihovýchodní Evropy a východního Středomoří, takže bylo patrné, že problémy národnostního charakteru a nacionalismu jsou v některých místech Evropy velmi živé, stejně tak jako otázky změn v osnovách dějepisného vyučování v řadě nově vzniklých států.

Účastníci se shodli na potřebě orientovat výuku dějepisu odborně, v souladu s prověřenými historickými prameny, nedovolit manipulaci s fakty pro politické účely a nevyhýbat se citlivým a kontroverzním tématům, ale vždy dodržovat zásadu objektivity a multiperspektivního pohledu na období či téma.

Pro důsledné zařazování evropské dimenze do budoucích učebních textů pro výuku dějepisu je rovněž nutné používat příklady z historie, které jsou společné evropské civilizaci, upozornit na historické procesy, jež evropský vývoj utvářely a také na historické události, které zkomplikovaly soužití v evropském prostoru.

Setkání v Olympii bylo velmi zajímavé i díky možnosti kontaktu s učiteli dějepisu z celé Evropy. Při neformálních rozhovorech často zaznívají stejné problémy, které slýcháme na setkáních našich učitelů dějepisu - nevhodné učebnice, malá hodinová dotace, nepřiměřené požadavky na množství učební látky a také zaznívají obavy ze změn, které v řadě východoevropských zemí přinesou nově připravovaná kurikula.

Nezbývá než popřát nám všem i kolegům v zahraničí pevné nervy a mnoho pracovních úspěchů.

Mgr.Helena Štajglová,Třebíč

O ITALSKÉM DĚJEPISNÉM PROJEKTU
- Ze zkušeností učitelů přednesených na konferenci v Bologni

Na konferenci Euroclio v Bologni jsem se setkala s mnoha zajímavými lidmi a několika zajímavými přednáškami.

Pokusila jsem se přeložit příspěvek Dale Banhama z Holbrook High School, Ipswich, již dříve uveřejněný v edici Thinking and Feeling; učební plán jednoho z dějepisných projektů - 1. světová válka v 9. ročníku.

Otázka zněla: Co by mohlo povalující se a netečné studenty 9. ročníku přivést k zájmu o historii? Autor se rozhodl pro dvanáct týdnů trvající badatelský experiment, kde společně se studenty krok za krokem budou zodpovídat základní otázky a hlavně sbírat, shánet, zařazovat a potom využívat historické dokumenty.

1. krok - Proč se učit o 1. světové válce?

Rychlé nastínění problémů války z pohledu světového, národního, regionálního a rodinného. A pak už poslat studenty k pomníkům, které jsou v okolí. Kolik lidí bojovalo a kdo se vrátil? Kolik lidí zde žilo (a jak) před válkou? Bojoval někdo z vašich předků? A na čí straně?

2. krok - Jaké pocity může vzbudit dokumentární film z r. 1916 (Bitva na Sommě) u dnešních lidí?

Upozornění ještě před filmem - soustřeďte se na to, které obrazy jsou spíše pozitivní a které negativní. Z popisu jednotlivých obrazů (veselí a odpočívající vojáci, němečtí zajatci) přejít k závěrům. Může pomoci osnova, modelové počátky vět..

3. krok - Do jaké míry může dokument realisticky zobrazit zkušenosti vojáků?

Po rychlém zahřívacím kole otázek týkajících se výhod a nevýhod sledování dokumentu jsou zadány úkoly. Cílem je porovnat různé zdroje informací a zjistit pozitiva a negativa při studiu pouze některých zdrojů. Ve skupinách studenti porovnávají onen dokumentární film a některý z následujících zdrojů:

 1. osobní materiály - dopisy, deníky, paměti, rozhovory s přeživšími... a otázka, zda vojáci pravdu zakrývali či upravovali, když psali domů
 2. veřejné materiály - noviny, státní projevy, oficiální vystoupení a otázka k roli médií v době 1. sv. války a dnes
 3. obrazové materiály - fotky, obrázky, plakáty, karikatury s otázkou, do jaké míry je pravda, že "kamera nikdy nelže"
 4. literární zdroje - básně, románové osnovy, hry. Jak se mohly básně psané vojáky měnit v průběhu války? Stačí porovnat optimistické básně z počátku války s díly z konce války
 5. sbírky písní z té doby - s cílem porovnat s básněmi.
 6. návštěvy památných míst - bitevní pole, hřbitovy, pomníky, muzea..leckam se dnes dá dostat pomocí internetu..

4. krok - Co konkrétního nám přinesla jednotlivá historická bádání?

Přerozdělené skupiny se navzájem podělí o získané poznatky, o výsledky své činnosti. Který ze zdrojů byl pro badatele nejpřínosnější? A proč?

Pak se badatelé změní v literáty a sepíší své postupy a výsledky se zřetelem, že píší pro budoucí deváťáky (jazykově, stylisticky...)

5. krok - Proč mužové nepřestali bojovat v tak mizerných podmínkách?

Častá otázka žáků. Oni si na ni odpovědět neumí. A učitelé odpovídají jen zřídka. A přitom řešením může být diskuse. Bylo to donucení, které muže přivedlo a udrželo ve válce?

Odpovědi na kartičkách, které má každá skupina,si žáci rozdělí na dvě hromádky. Důvody osobní (starch z hanby doma, trest...) a vyšší (branná povinnost, trest smrti, disciplinární řízení..)

Kartičky jsou zdrojem diskuse. Již zde lze upozornit, že hraje i použitý tón hlasu, zdůraznění a rychlost mluvy...(příprava na závěrečné veřejné vystoupení)

6. krok - K čemu jsme přes dokumenty došli?

Žáci se učí propojit vše dohromady. Připravují svou velkou závěrečnou řeč, na kterou jsou právem hrdi. Z použitých informací vytvořili svůj vlastní HISTORICKÝ DOKUMENT.

A pak jen domluvit scénář a slavná prezentace žákům pyšných na svá díla, může začít.

Eva Zajícová, ZŠ Pečky

Z NEWSLETTER - EUROCLIO
Několikrát do roka vydává sekretariát Euroclio informační bulletin, v němž uveřejňuje různá sdělení o činnosti této organizace, jeho členů i plánované aktivity. Podrobnosti lze pak nalézt na webové stránce Euroclio: www.eurocliohistory.org


"DISKUSNÍ FÓRUM"- ČESKÁ STRÁNKA NA MEZINÁRODNÍM WEBU

Vážené kolegyně a vážení kolegové - členky a členové ASUDu.

Když Vám v předchozím čísle IL - 23 byla nabídnuta webová adresa na diskusní fórum, které pro nás zřídil, jako českou a slovenskou podsekci velkého a bohatého mezinárodního diskusního fóra, kolega Dalibor Svoboda ve Švédsku, byl jsem velmi rád a ve skrytu duše doufal, že se stane svobodnou tribunou nejrůznější palety názorů našich učitelů - nejen dějepisu. Po několika měsících jeho existence musím smutně konstatovat, že k tomu bohužel nedošlo.

Diskusních příspěvků i námětů je žalostně málo, reakcí na ně nepatrně a návštěvnost je nízká. K diskusi samozřejmě dochází i u nás, na stránkách tisku i odborných časopisů, ale tato výměna názorů je mnohdy roztříštěná i zdlouhavá. Nepodceňujme sami sebe - své schopnosti korektně si vyměňovat i nepříjemné názory, i své dovednosti práce s počítačem. Nevymlouvejme se na čas i na technické potíže! Kdo, než my a kdy, než teď má o vnitřní proměně našeho školství začít diskutovat a kdo jiný, než my ji buď bude, nebo nebude ve své každodenní práci provádět.

Libor Šmejda
PS: odkaz na diskusní web je stále umístěn i na internetové stránce naší asociace:
http://educationforum.ipbhost.com/index.php?s=be1553b3faba1b4feacace7d48e30e 99&showforum=125

back