INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

M Š M T - V Ú P


UČEBNICE S "DOLOŽKOU" A BEZ "DOLOŽKY".

Při jednání s novou ředitelkou odboru 23 dr. J. Tichou jsme hovořily o obtížích souvisejících s pravidly pro udělování tzv. doložek, která stanovilo MŠMT. Protože se stále objevují problémy nebo obtíže, pracuje se na zpřesnění nebo zkvalitnění těchto směrnic a jsou vítány názory, těch, kdo mají s praktickou stránkou této oblasti zkušenosti. Své podněty k tomuto problému jsme zaslali odpovědným pracovníkům MŠMTv prosinci.

Vzhledem k nedostatku místa v tomto IL, pro zájemce o způsob zařazování učebnic do seznamu učebnic schválených, případně tento náš návrh s dopisem příslušnému odboru MŠMT připojíme příště.


PÁTÝ SEMINÁŘ MŠMT K DĚJEPISU V TELČI - LISTOPAD 2006

Tento seminář měl téma "Terminologie" a konal se opět ve vzdělávacím středisku MŠMT v Telči v polovině listopadu 2006. Účastnilo se 12 historiků, didaktiků a pedagogů jiných oborů z vysokých škol, 11 pracovníků MŠMT, jeho ústavů a inspekce, 2 pracovníci muzeí, 1 učitelka pilotní školy a 4 zástupci učitelských asociací (SVOD, AŘG, ASUD). ASUD zastupoval člen Pracovní skupiny MŠMT Libor Šmejda a za výbor dále Helena Mandelová. Článek o průběhu jednání na jiném místě. Zde uvádíme výstup ze semináře - materiál, který byl po jednání ve skupinách chválen jako doporučení pro zlepšení výuky. Obsahuje bod týkající se tématu a další závěry, které jeho rámec překračují a vyplynuly z diskuse.

Závěrečná doporučení

Návrh výstupu k dopracování byl koncem listopadu organizátorkou semináře Mgr. Holické účastníkům zaslán k vyjádření s dotazem na případné zkvalitnění práce Pracovní skupiny pro dějepis, event. její reorganizaci. K tomu jsme zaslali své stanovisko:

Vážená paní magistro,

děkujeme za zaslání materiálů s doporučeními z Telče V a i o další činnosti Pracovní skupiny pro výuku dějepisu, úvaze o její případné reorganizaci.

K Vaší žádosti o připomínky k programu Pracovní skupiny:
jestliže by činnost skupiny měla mít konkrétní výstupy a výuce pomoci, reorganizace by dle našeho mínění byla zapotřebí (rozdělení), směrovat činnost ke skutečně dělnému zaměření; ty, co tam nechodí nebo se tam jen sejdou pohovořit a zatím za dva roky ničím konkrétním k práci skupiny a celkově i výuce dějepisu nepřispěli, vyřadit. Posílit složení směrem k členům, jimž na výsledcích opravdu záleží, jako je pan Zouhar. Uvítali bychom další aktivní učitele, také druhého zástupce ASUD. Má-li se realizovat posílení didaktiky a metodiky a zpracovat pro učitele závěry seminářů v Telči, bylo by vhodné promyslet a zadat konkrétní úkoly (návrhy třeba i jako "domácí úkol"). Stačí 1x Telč a 1x schůzka v Praze?

Za výbor Helena Mandelová

Z odpovědi Mgr. Holické

Děkuji za konkrétní připomínky, osobně si také pana Zouhara velmi vážím. Co se týká četnosti, setkání se mají podle Statutu uskutečňovat jedenkrát ročně, jinak podle potřeby. Je tedy možné, aby kterýkoliv člen navrhl předsedkyni jednání ke konkrétnímu účelu. Domnívám se, že toto obecné uspořádání asi zatím vyhovuje.

S pozdravem Naďa Holická

SBORNÍK HISTORIE A ŠKOLA III ZE SEMINÁŘE V ROCE 2004

Na semináři v Telči byl představen sborník, v němž jsou referáty a závěry diskuse ze semináře v roce 2004, který byl věnován koncepci výuky dějepisu a občanské nauky. Sborník uspořádal Z. Beneš. Obsahuje devět referátů. Nejpodnětnější je příspěvek O formování evropského modelu školní historické výuky polského didaktika Jerzy Centkowského. Vystoupili i tři čeští didaktici a byly zde představeny dva projekty (Muzeum a škola a Tváří v tvář historii).

V průběhu přípravy sborníku bylo editorem přislíbeno, že do něho bude začleněn i referát výboru ASUD přednesený na semináři v září 2003, který byl ze sborníku z toho roku vyřazen. Nedošlo však k tomu ani tentokrát. Cenzurní zásah byl pracovníky ministerstva zdůvodněn nejprve tím, že není dostatek místa (sborník má 114 stran), pak tím, že obsah referátu již není aktuální, nakonec bylo několikrát uvedeno, že tento příspěvek vůbec nebyl v Telči přednesen.

Vzhledem k tomu, že tento náš příspěvek s názvem Glosy ke školnímu dějepisu z hlediska učitelů zastupovaných výborem ASUD, zaměřený na problémy našeho předmětu, hlavně k RVP ZV dějepisu byl v IL pro členy ASUD zveřejněn již před více než třemi lety, rozhodli jsme se umožnit zájemcům, zejména novým členům ASUD, aby posoudili, zda opravdu jeho obsah již ztratil platnost.

[ Glosy jsou stále vystaveny na naší internetové stránce. ]

DOTACE NEBO GRANTY OBČANSKÝM SDRUŽENÍM VE ŠKOLSTVÍ? NEBO NIC?

Od roku 1996 dostávala naše asociace ze státních prostředků na svou činnost (administrativu, provoz a tisk metodických publikací pro učitele) finanční dotaci. V roce 2003 byla naše žádost o další dotaci zamítnuta. Na náš dotaz na zdůvodnění a vytčení nedostatků naší činnosti jsme obdrželi jediné sdělení, že dotace není nároková, je pouze v kompetenci úředníků, komu ji přidělí a nic se žadateli nemusí vysvětlovat. Dokonce se ani nezveřejňuje, jak byly tyto peníze (ve výši 50 - 300 tis. Kč na rok) jednotlivými asociacemi využity.

V listopadu 2005 byla vydána směrnice, že na dotaci mají nárok jen asociace působící na MŠ a 1. stupni. Ostatní si mají podat žádost o peníze z prostředků ESF (termín byl do konce listopadu). Minimální částka, o kterou je možné na nějaký projekt požádat, je 500 tis. Kč. To nebylo možné zvládnout.

O zpracování projektu jsme se pokusili v roce 2006. Termín podání žádosti byl stanoven na 16. říjen. Předali jsme ji 13. října. V listopadu jsme dostali zamítavou odpověď, v níž se psalo, že jsme nedodrželi termín. Ten byl totiž   9. října změněn na 10. října, což bylo ten den zveřejněno na webové stránce MŠMT !!  To jsme samozřejmě nevěděli. Takže jsme opět bez podpory.

Připravovaný sborník však přesto vydáme - na vytištění jsme dostali grant od vedení Nadace Preciosy. Publikaci Náměty ke tvorbě ŠVP dějepisu II tak budou moci členové jako každoročně získat zdarma a budeme ji moci nabídnout i dalším školám. Pro rok 2007 se pokusíme zpracovat projekt a podat žádost o grant z prostředků ESF.


back