INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

Z činnosti výboru ASUD
na podzim a v zimě 2006/7


Říjen:
Vydání a expedice IL 27 - Dokončení přípravných prací na DVD - Podzimní jednodenní 11. historická exkurze - Zhodnocení průběhu a výsledků Sjezdu historiků - Konzultace o nové pomůcce CD M. Levaye z Ostravy (ukázky) - Příprava 19. vzdělávacího semináře v NM - Práce na 10. sborníku ŠVP II - Příprava grantu z prostředků ESF a jeho podání - Příprava 6. ročníku Inspirace - Spolupráce se sdružením Důvěra překonává hranice
Listopad:
19. vzdělávací seminář v NM - Práce na 10. sborníku ŠVP II - Zahájení 6. ročníku Inspirace D (1. seminář - redaktor L. Dvořák) - Zpracování dotazníku pro Euroclio na další konferenci - Účast delegátů na 5. semináři MŠMT v Telči - Zpracování připomínek k dějepisu RVP gymnázii pro VÚP - Příprava a podání žádosti o akreditaci na tři vzdělávací cykly na MŠMT - Otevřený dopis občanům Starých hradů za záchranu zámku - Připomínky k závěrům z Telče pro MŠMT???
Prosinec:
Zpracování připomínek a námětů k řízení o udělování doložek pro MŠMT - Práce na 10. sborníku ŠVP II - Příprava IL 28 - 2. seminář Inspirace D (doc. J. Klíma) - Účast na akcích Muzea JAK - Informace o stanovisku ASUD k D RVP gymnázií pro výbor Sdružení historiků - zpracování dotazníků ze semináře v NM - Sepsání příspěvku o činnosti ASUD na DVD České dějiny
Leden:
Příprava a vytištění IL 28 - Práce na 10.sborníku ŠVP II - Příprava dubnového semináře - 3. seminář Inspirace D (dr. Rokoský) - Jednání o zajištění účasti delegáta ASUD na konferenci Euroclio ve Slovinsku

K NĚKTERÝM ČINNOSTEM PODROBNĚJI


ŘÍJEN: ČLENOVÉ ASUD PROVÁZEJÍ ZAHRANIČNÍ UČITELE PRAHOU

Již podruhé se členové výboru ASUD, Eliška Kunstová a Jan Kvirenc, podíleli na zajištění programu mezinárodní akce pro učitele organizované sdružením "Důvěra překonává hranice". Tato mezinárodní organizace, řízená německou stranou, má spolupracovníky v řadě zemí střední Evropy - kromě Německa jde o Českou republiku, Polsko, Rakousko, Itálii a Slovinsko. Právě odtud přijely na začátku října na zhruba týdenní pobyt tři desítky učitelů různých typů škol a také různých aprobací. Ve svých zemích zajišťují různé vzdělávací a výchovné programy, organizují školy v přírodě a rovněž zahraniční zájezdy. A právě návštěva Prahy a středních Čech (jeden den byl pro ně zajištěn zájezd do Kutné Hory a dalších míst) je má připravit na to, aby sem mohli přivézt své dětské svěřence.

Akce se uskutečnila prvně ve stejném termínu v roce 2005, za českou stranu ji opět organizoval Mgr. Vít Šolle. Letos přijeli jako lektoři svých nových kolegů i někteří loňští účastníci. Ubytováni jsou ve Vinoři, kde je k dispozici i přednáškový sál a prostory pro pracovní dílny. Jednacím jazykem celé akce je němčina, zčásti angličtina (tlumočníci na všechny akce jsou zajištěni).

Procházka Prahou, kterou zajišťuje ASUD, jim má přiblížit historii města i Čech a má jim pomoci zpracovat výukové programy pro děti a studenty. Loňští účastnící tak kupř. připravili pod vedením kolegyně Ludmily Bursíkové, taktéž členky výboru ASUD, pracovní listy, podle nichž prováděli své kolegy. Prohlídka je má zorientovat i v samotném městě; doporučená místa, muzea, galerie v různých částech Prahy mohou navštívit v rámci svého volného dne.

Čtyřhodinový program letos - v neděli 8. října - vedl dvě skupiny účastníků po Pohořelci, Strahově, Hradčanech, Pražském hradě a částech Malé Strany, součástí procházky byla i návštěva některých hradních objektů (Chrám sv. Víta, Zlatá ulička, zahrady). Účastníci obdrželi obrazové materiály připravené oběma našimi lektory, výklad byl doprovázen dalším názorným materiálem. Nejednalo se jen o běžnou prohlídku, klíčovým tématem je hledání styčných bodů v historii a kultuře zúčastněných národů.

Akce dopadla ke spokojenosti všech zainteresovaných, členy výboru nevyjímaje. I pro ně je to zajímavá zkušenost, jak poznatky českých dějin výstižně ve zkratce přetlumočit kolegům z jiných zemí. Jan Kvirenc


LISTOPAD: DELEGÁTI VÝBORU NA SEMINÁŘI MŠMT V TELČI

Dvoudenní seminář, jehož součástí bylo rovněž zasedání Pracovní skupiny pro výuku dějepisu MŠMT se konal ve dnech 13.- 14. listopadu, opět ve vzdělávacím středisku ministerstva školství v Telči. Úvodní referát přednesl již tradičně prof. Z. Beneš, který se zabýval problematikou terminologie dějepisu v kontextu RVP a nových pojmů a struktur, které přináší. Upozornil také na zahraniční zkušenosti, které dokazují neúspěchy v integraci předmětů na poli humanitních disciplín.

Zajímavé poznámky na okraj pedagogické reformy přinesl Mgr. T. Janík z Centra pedagogického výzkumu PedF MU Brno. Odpolední část byla zahájena jednáním účastníků semináře ve třech pracovních skupinách. Zástupci ASUD navštívili workshop kolegy V. Ulvra zaměřený na terminologii v praxi při tvorbě ŠVP. Poté následoval blok aktuálních informací pracovníků MŠMT o grantových schématech ESF a OPRLZ, o doporučeních ke změně stylu, obsahu i forem práce Pracovní skupiny (návrhy ASUD přinášíme na jiném místě), o nové maturitní zkoušce a metodickém portálu VÚP. Mgr. M. Schuster z Muzea romské kultury v Brně se ve svém vystoupení vyjádřil k nedostatečné pozornosti škol romské problematice.

Na jednání zmíněné Pracovní skupiny k výuce dějepisu poděkovala ředitelka odboru 23 PaedDr. Jiřina Tichá členům za dosavadní práci a tajemnice Pracovní skupiny Mgr. N. Holická se pokusila sumarizovat přijaté návrhy na změny, které byly často velmi protichůdné. Žádné závěry směrem k změně stylu a zefektivnění práce nebo složení skupiny, kterou náměstek Műllner před dvěma lety jmenoval jako poradní orgán k rozhodnutím ministerstva o výuce dějepisu, zřejmě ani později nebyly přijaty (viz dále).

Druhý den v dopolední části programu vystoupila prof. M. Lenderová s velmi zajímavým referátem věnovaným historii gender. Na ni pak navázal doc. Štěpánek z MU Brno a . Na závěr dopoledního bloku vystoupila V. Křenková se zkušenostmi z projektu "Brána muzea otevřená", který se dlouhodobě realizuje na zámku Vrchotovy Janovice. Poté byly již připravovány závěrečné teze a doporučení, pod tradiční redakcí prof. Beneše. (Další informace a materiály v rubrice MŠMT.) Libor Šmejda


PROSINEC: NOVÉ AKREDITACE PRO ASUD

Vzdělávací akce pro učitele mohou pořádat instituce, školy, asociace nebo firmy, které k této činnosti od MŠMT získají jednak oprávnění v podobě akreditace své instituce, jednak akreditaci konkrétních vzdělávacích projektů. Protože naše dosavadní akreditační dokumenty ztratily platnost na podzim a další "dojde" na jaře, požádali jsme o udělení oprávnění na další období pro tři projekty. Obsáhlé formuláře žádostí zpracovali E. Gladkovová, J. Kvirenc a H. Mandelová.

V prosinci jsme obdrželi Rozhodnutí o udělení akreditace na tři vzdělávací programy: Nové pohledy na vývoj české státnosti - 3. část, vzdělávací cyklus Inspirace pro výuku dějin 20. století a tvorbu ŠVP a Regionální dějiny se zaměřením na dějiny kultury, jejich odborné a didaktické začlenění do výuky dějepisu.

Platnost akreditace se stanoví do 18. 12. 2009. Jsme rádi, že v naší vzdělávací činnosti můžeme v dalších třech letech pokračovat, setkávat se s vámi i s vynikajícími historiky a dalšími lektory, kteří nás provázejí historií i zajímavými místy, kde se její události odehrávaly. Věříme, že tyto akce - přednášky, semináře a exkurze obohatí školní výuku dějepisu v maximální míře.


back