INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

INFORMACE, LITERATURA, POMŮCKY


ASUD a SH

Zástupkyně Asociace Lada Boháčová pokračovala v účasti na schůzkách Sdružení historiků a přítomným členům tlumočila zájem ostatních členů o nabídku, totiž spoluúčast při přípravě Sjezdu historiků konaného příští rok 2011 v Ostravě.

Zástupcem za asociaci byl vybrán Pavel Martinovský, který se již sešel s Doc. PhDr. B. Gracovou CSc. a PhDr. D. Labischovou PhD. z Ostravské univerzity, aby se spolu stali garanty didaktické sekce. Větší podíl práce celkem pochopitelně spočinul na ostravských kolegyních, hlavním úkolem pro asociace bude získat na sjezd vyučující z praxe se zaměřením na kolegyně kolegy z Čech. Ne nadarmo považují leckteří čeští vyučující severní Moravu za jakýsi vzdálený kraj (ač se někteří místní vyučující pravidelně účastní seminářů ASUD v Národním muzeu), právě sjezd by měl být jakýmsi místem, kde by padly bariéry a vyučující z celé republiky by společně usedli ve tvořivých dílnách.

Pro didaktickou sekci se plánují čtyři bloky

  1. Empirické výzkumy podoby výuky dějepisu a výzkumy historického vědomí
  2. Učitelské zkušenosti a přístupy
  3. Zahraniční zkušenosti
  4. I opomíjená historická témata stojí za pozornost (jako například Genderová tematika a historie dětství, Politický extremismus a jeho dějinné reflexe atp.)

Jak je výše uvedeno, bylo by dobré, kdyby především v bloku b) vystoupilo co nejvíce pedagogů z praxe a (nebuďme skromní) geograficky napříč z celé republiky.

Což si můžete vyložit jako výzvu, zda právě Vy byste si na září příštího roku neměli v kalendáři zaškrtnout účast na Sjezdu historiků 2011.

Z další činnosti SH stojí za zmínku pravidelné semináře v Národním muzeu. V letošním školním roce pokračuje cyklus věnovaný československým prezidentům. Zájemci si mohou konkrétní informace vyhledat na stránkách muzea. Přednášky z daného cyklu by měly vyjít v knižní podobě.

S podklady od Lady Boháčové Pavel Martinovský

ASUD a další spolupráce

Moderní dějiny.cz

Redakci http://www.moderni-dejiny.cz blahopřejeme k prvnímu roku od spuštění portálu. Dovolujeme si připít na zdar a další činnost. S http://www.moderni-dejiny.cz/ pokračujme směle ve výuce moderních dějin a nikdy jinak!


ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ PRO UČITELE DĚJEPISU

Vážené kolegyně a kolegové,

Využívám prostoru, který mi poskytl Váš předseda pan Martinovský k prezentaci několika aktivit Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřených na učitelskou veřejnost.

Především Vám musím oznámit, že se již podařilo vydat dlouho slibované DVD věnované problematice roku 1989. DVD navazuje na prezentaci "Listopad a cesta k němu", která byla zveřejněna na webových stránkách ústavu. Ti, kteří si DVD objednali na poslední valné hromadě ASUDu ho obdrží v průběhu září. Ostatní mohou napsat na kontaktní adresu uvedenou u charakteristiky DVD.

Další aktivitou, kterou bych Vás rád oslovil jsou metodické semináře pořádané v rámci našeho pracoviště i v jednotlivých krajských městech ve spolupráci s NIDV. Pokusíme se pro Vás připravit nová témata a nové způsoby, jak uchopit problematiku soudobých dějin.

Konečně naprosto novým produktem, jehož vývoj teprve plánujeme je cyklus e-learningových kursů, které umožní zvýšení klasifikace bez nutnosti mnohdy složitých a organizačně náročných změn ve výuce. Samozřejmě, že i nadále platí, že veškeré naše aktivity a produkty jsou pro učitelskou veřejnost zdarma. Za sebe i za své kolegy Vám přeji v novém školním roce hodně sil a těším se na brzkou viděnou.

Jaroslav Pinkas
Vedoucí skupiny vzdělávání
Ústav pro studium totalitních režimů www.ustrcr.cz

Semináře pro učitele: podzim 2010

24. 9.: ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3: Jak vzpomínáme? Československo 1938 - 1989 ve školním dějepise.

Metodický seminář k výuce moderních dějin. Hlavním záměrem semináře je fenomén vzpomínkové kultury a jeho využití ve školním dějepisu. Školní dějepis není pouze transmutací a simplifikací historiografie, ale je sám o sobě svébytným fenoménem, který se formuje i z dalších ("mimovědeckých") zdrojů. Jedním z těchto "meziprostorů" je právě vzpomínková kultura, tedy laický způsob reprodukce minulosti, který není na produkci historiků příliš závislý. Především v posledních letech vystupuje stále silněji do popředí fenomén skrývání "politicky nekorektní" paměti, tedy takových vzpomínek a interpretací, které se vymykají oficiálnímu, mainstreamovými médii a státními institucemi protěžovanému pohledu. Seminář by se měl pokusit nejen kvantifikovat tuto skutečnost, ale pokusit se také o její interpretaci a zároveň nabídnout pedagogům strategie, které by jim umožnili se s tímto faktem vyrovnat. Kontaktní osoba: bara.kopecka@ustrcr.cz

Ve spolupráci s NIDV (Národní institut pro další vzdělávání, www.nidv.cz) bude tento seminář uspořádán v jednotlivých krajských městech: 8. 10.: Ostrava; 19. 11.: České Budějovice, Ústí nad Labem; 10. 12: Pardubice. Bližší informace na stránkách ÚSTR. Dále - 29. 10.: ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3: Migrace a emigrace

Hlavním cílem semináře je tematizace fenoménu migrací ve 2. polovině 20. století. Rádi bychom nabídli jinou perspektivu 20. století nahlédnutou skrze migrační procesy, interkulturní vztahy a odlišné kulturní identity. Téma migrací nahlížíme především v souvislostech sociálních a (multi)kulturních. Jedním z cílů seminářů je prolomení etnicky české perspektivy 20. století a nabídnutí alternativních perspektiv. Hlavní důraz bude kladen na osudy Romů ve 20. století.

Kontaktní osoba: bara.kopecka@ustrcr.cz

Jakub Pinkas

Pomůcky

DVD 1989: Listopad a cesta k němu

Toto DVD je druhé v rámci audiovizuální edice ÚSTR určené školám. Přináší komplexní pohled na situaci Československa v období pozdní normalizace, přestavby a pádu komunistického režimu

DVD je tvořeno sumou 95 klipů, které jsou organizovány do 7 kapitol, přičemž každá kapitola je ještě vnitřně členěna. Každý klip (většina v rozmezí 3 - 5 minut) lze užít jako samostatnou výukovou jednotku, ale je možné i několik klipů vzájemně konfrontovat. Doporučené kombinace i s metodickými návody jsou vždy poznamenány do jednotlivých metodických listů. Metodický list krom toho obsahuje identifikaci klipu, popis ukázky, společenský kontext, ke kterému se ukázka váže a možné otázky a další náměty na práci s klipem.

DVD umožňuje tematizaci problémů politického vývoje, otázek sociální reality, hospodářství, kulturních poměrů, ale i vztahů ekologie a ekonomie. Umožňuje tak celou řadu mezipředmětových přesahů. Jedním ze zásadních témat je také otázka analýzy významu mediálních obrazů a ikon, které se k sametové revoluci vážou. Umožňuje tak naplnit i průřezové téma mediální výchovy. DVD bylo vydáno v nákladu 2000 kusů a je určeno především pro základní a střední školy. DVD bude též zdarma distribuováno účastníkům seminářů a bude v nabídce ÚSTR pro další vzdělávací instituce. DVD objednávejte na e-mail: bara.kopecka@ustrcr.cz (v objednávce uvádějte adresu školy včetně PSČ).

Jaroslav Pinkas, ÚSTR

back