INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

NA AGOŘE


Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými poleis - mírová jednání, spojenectví i války. Také naše agora poskytuje již čtvrtým rokem prostor pro různá vystoupení jako podnět pro naši práci ve výuce, zamyšlení o jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly. I dnešní příspěvky třeba někoho z vás dovedou k rozhodnutí, že přispěje do této rubriky. Těm, kteří to již nezištně učinili, upřímně děkujeme.


Na konci školního roku dorazila na adresu výboru velká obálka, jež obsahovala zajímavou knihu. Na zadních deskách bylo možno číst doporučení několika organizací, s nimiž ASUD v minulých letech spolupracoval a nadále i spolupracuje. Bylo jasné, že se nejedná jen o obyčejnou knihu...

L. Navara, J. Albrecht: Abeceda komunismu

Host, Brno 2010

Kniha o 234 stranách obsahuje celkem 26 abecedně seřazených hesel, která se snaží popsat nejtypičtější znaky komunistického režimu. Všechna hesla mají totožnou strukturu: úvodní písmeno a motivační odstavec, text k problematice s postranními hesly, vložené fotografie. V závěru hesla je medailonek osoby, které se heslo týká, širší historické shrnutí k tématu a přesnější vysvětlení s názvem "mýty a realita".

Průměrná délka hesla je 9 stránek. Členění hesel je přehledné, výstižné, s konkrétními údaji. V závěru knihy je abecední rejstřík usnadňující orientaci v textu a DVD s výběrem pěti dokumentů s osobami o kterých je zde pojednáváno, vždy v délce 11 - 12 minut. Ukázky jsou názorné, vhodné pro promítání ve výuce v celku i po částech.

Autorům se poměrně dobře podařilo mapovat a popisovat konkrétní lidské osudy na širším pozadí doby, přesně pojmenovávat jednotlivé zločiny i jejich pachatele.

Kniha je vhodná pro využití ve výuce dějepisu, výchovy k občanství, ZSV - na základních i středních školách, pro různé formy a metody práce. Záleží jen na nápaditosti a kreativitě učitelů, jakým způsobem se nabízené publikace chopí, zda bude číst ukázky, napíše přípravu na celou hodinu/y k tématu, pověří žáky vypracováním referátu či vytvoří pracovní listy pro samostatnou práci žáků.

Kniha je nesporným přínosem a dobrou pomůckou k problematice dějin 2. poloviny 20. století.

Mgr. Libor Šmejda
Několik praktických ukázek práce s knihou Abeceda komunismu

Pro svou první ukázku jsem chtěl získat text Ústavy 1960. Chvíli hledání na netu a pak se ukázala nesmírně jednoduchá cesta, jak už to tak bývá... Ústava je snadno dostupná, je celá zveřejněna na stránkách http://cs.wikisource.org, komentář na stránkách wikipedie.

Vybral jsem si následující články, avšak je na vůli vyučujícího, jaké jiné si vybere. Tento text rozdal jsem žákům:
100/1960 Sb., Ústavní zákon ze dne 11. července 1960
Ústava Československé socialistické republiky

Hlava druhá - Práva a povinnosti občanů

Čl.28 (1) V souladu se zájmy pracujícího lidu je všem občanům zaručena svoboda projevu ve všech oborech života společnosti, zejména také svoboda slova a tisku. Těchto svobod občané užívají ja k v zájmu rozvoje své osobnosti a svého tvůrčího úsilí, ta k k uplatňování své aktivní účasti na správě státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země. K témuž cíli se zaručuje svoboda shromažďovací a svoboda pouličních průvodů a manifestací.
(2) Tyto svobody jsou zajištěny tím, že se pracujícím a jejich organizacím dávají k dispozici vydavatelství a tiskové podniky, veřejné budovy, sály, prostranství, jakož i rozhlas, televize a jiné prostředky.

Čl.30 (1) Nedotknutelnost osoby je zaručena. Nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč v případech zákonem stanovených a na podkladě rozhodnutí soudu nebo prokurátora.
(2) Tresty lze ukládat jen na základě zákona.

A nyní přichází možnost porovnat skutečné naplňování práv občanů, jak si ho představovala Komunistická strana Československa. Kniha Abeceda komunismu nabízí celou škálu lidských osudů, kdy se občané chovali v rámci výše uvedených článků ústavy, tedy nepřekročili zákon, přesto byli stíháni, šikanováni, vězněni atp.

Příklad Jiřího Gruntoráda (s. 161 - 167), který může v rámci mezipředmětových vztahů posloužit i v hodinách literatury:
Téma: Samizdat. Tvrdí se, že samizdat byl záležitostí malého okruhu "učenců".
Úkoly pro žáky
Pro šikovné studenty, na semináře další otázky, odpovědi se však musí hledat jinde než v knize: Mnoho dalších informací o Libri prohibiti získají vyučující i žáci na http://libpro.cts.cuni.cz/
K výše uvedenému výňatku může být dobré i použít ukázku z Abecedy komunismu o šikaně Františka Hejnala (s. 168 - 173):
Velmi zdařilou ukázkou, jak stát pomáhal občanům je příběh Slávy Volného (s. 138 - 143).
Žáci velmi lehce naleznou příklady šikanování.
dále:
Vůbec na osudech celých rodin se nejlépe dokládá zrůdnost režimu, takovým příkladem je i ukázka Wonka (s. 196 - 205)

Kniha může i pobavit, k odlehčení vyučovací hodiny by mohl sloužit příklad, jak se podařilo emigrovat Vladimíru Křížovi - využil australského knížectví Hutt River (s. 46 - 52). Tato zdánlivě bezstarostná jízda pak ostře kontrastuje s dalším osudem za hranicemi. A ještě více se snaho Jiřího Runkase (s. 216 - 228).

S problematikou útěku přes hranice pak souvisí zdařilá série publikací Luďka Navary Příběhy Železné opony 1 a 2, respektive Nové příběhy Železné opony (vydal též Host, knihy jsou k dostání buď na www stránkách nakladatelství, nebo si účastníci podzimního semináře v NM mohou knihy zakoupit v knihkupectví Luxor, kde po předložení učitelské karty ITIC získají slevu). Během letních prázdnin 2010 také vyšel film, který mapuje otázku přechodu hranic - Železné opony, emigrace, ale také osudy rozdělených rodin, pronásledování režimem atp., avšak z pohledu rozděleného Berlína a Němců obecně - Pád Berlínské zdi (Loopfilm pro ZDF; Hollywood Classic Entertainment 2010).

Cizí voják

Vyučující napíše na tabuli sousloví CIZÍ VOJÁK.

Žáci říkají (píší) asociace, jaké je napadají.

Asociace srovnají do dvou skupin (kladné, záporné), což se nemusí podařit a tento krok vyvolá další diskusi. Záleží jen na volném čase, kolik jim bude poskytnuto prostoru.

Vyučující předloží příklad textu Abecedy komunismu Normalizace (str. 127 - 137). V osudu loutkoherců Lenky Fialové, Emila Hauptmana a dalších je ukázáno, jak mohli lidé v období normalizace využívat svobody slova A hlavně, jak sousloví "cizí voják" - v určitou dobu řečené na určitém místě mohlo zásadně změnit osud mladých lidí. Žáci porovnají význam slov "cizí voják", jak je vidí dnes a jak je viděli vrstevníci v období normalizace.

Rázem se nabízí další krok - co je normální, ať již na "cizím vojákovi", tak na reakci společnosti a režimu na vyřčení slov; co je to normalizace, jak ji chápat.

Pro srovnání chápání "cizího vojáka" mohou posloužit i záběry z osmašedesátého, vyučujícím dostupné nejsnáze na multimediální učební pomůcce Obrazy z českých dějin 1914 - 2004 (SdaP AČR), nebo 1968 zmařené naděje (ÚSTR), obě pomůcky v minulých letech zdarma distribuovány na české školy. Dále se samozřejmě nabízí celá škála knižních titulů s fotografiemi jako Soudruh Agresor a další.

Součástí publikace je také vložené DVD s několika rozhovory a komentáři. Krátká stopáž jednotlivých ukázek je vhodná do hodin. Jako příklad si dovolím uvést ukázku s Vratislavem Brabencem, k níž uvádím několik návodných otázek a úkolů:

Ukázky připravil P. Martinovský

NASAVRKY

Kelti ve zdejším kraji vystavěli velké hradiště a na zdejším zámku se můžete navštívit expozici Po stopách Keltů - takto to zní suše, ale v době Lugnasadu celý prostor ožil a člověk se mohl v duchu ocitnout uprostřed oslav hojnosti a úrody.

Kelti měli několik svátků, některé známe dobře keltský Samhain (oslava příchodu nového roku) připadá na dnešní Dušičky, Beltain zase připadá na noc z 30. dubna na 1. května, Lughnasad (1.srpen) je oslavou léta, hojnosti a úrody na počest boha slunce Lugha. Vždy byl doprovázen bujarými slavnosti. V naši zemi i dnes je tento svátek oblíben, během tohoto období se na řadě míst (např. Plumlov, na Vyšehradě, Veveří) koná hudební festival keltské hudby tj. bretaňské, irské a skotské. Hrají se skladby z těchto zemí, ale mnoho skupin hledá vlastní cestu, nechává se inspirovat tímto prostředím.

Letos jsem se vydala do Nasavrk, kde se tato akce koná už po čtvrté. Nejen hudbu tu bylo možné najít, pod hradem jste mohli vidět Kelty v dobových oděvech, ukazovali návštěvníkům řemesla, děti si mohly samy vyzkoušet výrobu řadu předmětů, nechybělo ani pečení chlebových placek, procházka s průvodcem po hradišti ve Hradišti (tak se doopravdy jmenuje blízká obec), ukázka bojového umění Keltů, Římanů i Germánů, přednášky, možnost naučit se irské tance s skupinou Ryngle a nechyběli ani keltští kněží - druidové.

Občanské sdružení Boii udělalo kus práce pro oživení této doby. Přijely i ostatní historické skupiny z Čech, ale i ze Slovenska a Německa.

Těžiště svátku bylo ve večerních koncertech v pátek a v sobotu (30.-31.července), objevili se zde známé i méně známé skupiny - Asonance, Spirituál kvintet, Bran, Shannon a Jauvajs. Pokud máte zájem, nenechte si příští ročník ujít.

Lída Bursíková

XXVII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ 10. - 11. DUBNA 2010

Vyhodnocení dotazníků - názory na ŠVP a učebnic dějepisu - výbor ASUD děkuje všem 49 ochotným kolegům, kteří vyplněný dotazník k výše zmíněným okruhům odevzdali.

Vyhodnocení dotazníků nebylo jednoduché, protože ne všechny otázky byly zodpovězeny každým z respondentů, některé odpovědi byly košatější. Pro přehlednost jsem výsledky dotazníku rozdělila do těchto bodů:

 1. Vyjádření k činnosti ASUD, výstavka k 15. výročí asociace Příprava sálu
 2. Anketa zjišťující změny ve výuce po zavedení RVP/ŠVP na základních a středních školách
 3. Úloha učebnic dějepisu a jejich výběr, vyjádření k atlasu vytvořeného členkami ASUD PaeDr. Helenou Mandelovou, PhDr. Eliškou Kunstovou a kol. (Kartografie)
ad 1) Činnost a aktivity ASUD, 15.výročí organizace Výstavka k 15. výročí Asociace učitelů dějepisu - kromě krásných povzbuzujících slov se výboru asociace dostalo ujištění, že Informační listy i Metodické sborníky jsou pro členskou základnu přínosné - jak jinak by mohly získat tolik jedniček (36 ze 49 odpovědí)! Stejně kladně je hodnocena snaha získávat pro členy doprovodné materiály pro výuku (35x1). Ukázalo se, že značná část kolegů postrádá kvalitní spolupráci s MŠMT a Sdružením historiků, ne zcela úplná spokojenost panuje s internetovými stránkami a dostatkem informací k činnosti Euroclio. Kladná hodnocení výbor ASUD potěšily, kritické připomínky vedou k zamyšlení a nasměrování úsilí správným směrem.
ad 2) RVP/ŠVP Součástí poměrně obsáhlého dotazníku byla anketa týkající se ŠVP, jejíž hodnocení je poměrně stručné - většina respondentů se shodla v tom, že program nic nového nepřinesl, někteří dokonce poukazují na zhoršení podmínek pro výuku a finanční situace. Vlastní výuku nezměnil nikdo, pokud změny jsou, tak jen částečné. Mírný optimismus přináší zvýšení časového prostoru pro novodobé dějiny ve 13 odpovědích, ale oproti 29 beze změny je to málo. Celkové hodnocení ŠVP ovšem rozdělilo členy ASUD na dvě poloviny - 20 považuje zavedení ŠVP za přínos a 22 nikoli.
ad 3) Úloha učebnic dějepisu a jejich výběr, vyjádření k atlasu vytvořeného členkami ASUD PaeDr. Helenou Mandelovou, PdDr. Eliškou Kunstovou a kol. (Kartografie) V čem ale panuje (oproti výše uvedeným statistikám) mezi přítomnými členy většinová shoda jsou odpovědi na otázky týkající se učebních pomůcek. Jako první uvádím názor, že by se na výběru faktografie pro výuku měli podílet zejména historici a didaktici ve spolupráci s učiteli. Vzhledem k tomu, že učebnice je považována za základní pomůcku (34 ze 43 hlasů), je dobře, že je z čeho vybírat. Nelze říci, že by některé učebnici byla dávána přednost - opakovaně jsou zmiňována nakladatelství Dialog, SPN, Scientia, Fraus, Fragment. Vyučující jsou převážně s učebnicemi spokojeni, i když pár kolegů nemůže změnu knih kvůli nedostatku financí provést. Pro ASUD je lichotivé, že skoro všichni, kteří se k atlasu Kartografie vyjádřili (19 respondentů), s atlasem pracují rádi a považují ho za přínosnou pomůcku. Pouze 3 respondenti ho považují za nevyhovující, někteří připojili i své návrhy na vylepšení - zjednodušení, grafické úpravě (autorky tyto návrhy obdržely). Závěrem ještě jednou díky všem, kteří vyjádřili své názory a po přečtení výsledků ankety se mohou dočíst, jak smýšlejí ostatní. Je jen škoda, že jsme nemohli vyhodnotit odpovědí více, celkový obraz by byl plastičtější.
Lada Boháčová

HISTORIÁDA

Letos se Historiáda gymnázií konala ve středočeském městě Nymburce 15. - 16. dubna. Ujalo se jí zdejší gymnázium v čele s p. Helenou Hantonovou a p. Renátou Trtílkovou. Samozřejmě díky Ivanu Bauerovi a jeho přátelům jsme nemohli odpočívat, vše plynulo v příjemné atmosféře a soutěžení bylo plné napínavých chvil. Studenti se po plnění protokolů seznámili s lázeňským městem Poděbrady. Večer nás čekalo překvapení v podobě skvělého varhanního koncertu v kostele sv. Jiljí, kde hrál sedmnáctiletý student gymnázia. Soutěžící byli zvědavi, jaké jsou výsledky, a tak často spěchali k hlavní nástěnce. V pátek probíhala hra po Nymburce. Nikomu nevadily tradiční polní podmínky - spalo se v tělocvičně na karimatkách ve spacácích. Ani studené a mokré počasí nepokazilo soupeření 16 družstev z celé republiky.

Pro doprovázející profesory byl připraven speciální program - v sobotu jsme navštívili Loučeň - zámek i zdejší raritu v zahradě tj. bludiště a labyrinty. Pokud neznáte rozdíl a máte nová zajímavá místa, vřele doporučuji toto místo si prohlédnout. Odpoledne jsme absolvovali (doopravdy zde je měkké i, neboť jsme měli ve skupině i muže) důkladnou prohlídku Nymburka s návštěvou zajímavých míst - varhany v kostele sv. Jiljí, základy sladovny, muzeum s expozicí B.Hrabala aj. Druhý den nás čekala přednáška opětně s Pavlem Fojtíkem o Bohumilu Hrabalovi

Díky finančním příspěvkům i věcným darům sponzorů jsme dostali mnoho dárků, občerstvení i na závěr vítězové věcné dary. Letos si odvezli dary i učitelé pro školu. Všem děkujeme za napínavé chvilky, příjemnou atmosféru i za nové poznatky.

Lída Bursíková
Výsledky
 1. Gymnázium Opatov
 2. Gymnázium a Cír. škola Hradec Králové
 3. Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín
 4. Gymnázium Teplice
 5. Gymnázium a Jaz. škola Zlín
 6. Gymnázium Kutná Hora
 7. Základní škola Strakonice
 8. Gymnázium Šumperk
 9. Gymnázium Jiřího z Poděbrad
 10. Gymnázium Nymburk
 11. Mendelovo gymnázium Opava
 12. Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/Lab.
 13. Biskupské gymnázium Žďár n/Sáz.
 14. Gymnázium Blovice
 15. Gymnázium Thomase Manna Praha 8
 16. SSOUI Ústí nad Labem

ROZHOVOR

V kapitole Vzdělávání jste si mohli přečíst, že v uplynulém ročníku vzdělávacího cyklu Inspirace ze všech přednášejících nejvíce svým projevem zaujal přednášející František Bártík.

Pro účastníky je přednášejícím většinou někdo, kdo přijede, řekne, co ví, poukáže na další témata, fakta, publikace apod. I když si většina účastníků píše poznámky, přednášející se většinou po skončení zmizí (výjimku tvoří následné sezení s některými účastníky, se kterým souhlasil p. Chadima, který na podzim 2009 přednášel o církvích a sektách) a o něm samotném se nic nedozvíme. Abychom některé přednášející lépe poznali, neboť za odbornými fakty se přeci jen skrývá člověk se svými osudy, rozhodli jsme se k netradičnímu kroku, který by na stránkách IL mohl mít pokračovatele, totiž přednášejícího vyzpovídat.


Mgr. František Bártík,
narozen v Příbrami 1976, absolvoval ústeckou Pedagogickou fakultu UJEP, obor český jazyk - dějepis
dnes pracuje jako historik moderních dějin v Hornickém muzeum Příbram Památník Vojna.

Vážený pane kolego, projevil jste velmi hluboké znalosti k tématice, o nichž svědčí mj. vydané práce. Jak jste se ke látce - problematice TNP a uranu dostal? Co bylo Vaším stimulem, že jste si řekl - ano, budu se věnovat TNP?

Naše moderní dějiny mne začaly zajímat již na vysoké škole. Obhajoval jsem diplomovou práci na téma "Uranové tábory v Československu ze zaměřením na tábor Vojna". Při zpracovávání práce jsem tenkrát spolupracoval s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Rok po absolvování VŠ, během něhož jsem působil jako učitel na ZŠ, se naskytla možnost práce na ÚDV v oddělení dokumentace. Sedm let jsem pod hlavičkou ÚDV zpracovával zejména problematiku uranového vězeňství. Po zrušení dokumentace na ÚDV jsem začal pracovat na Památníku Vojna, pobočce Hornického muzea Příbram, kde pracuji dosud.

Uranová problematika je sama o sobě velmi zajímavá - existuje mnoho interpretací respektive názorů na těžbu uranové rudy v bývalém Československu. Jednou z nejzajímavějších je i nasazení nesvobodných pracovních sil v této oblasti. Stále je v této problematice co objevovat. A dle mého názoru bude ještě trvat delší dobu, než bude existovat (bude-li to kdy vůbec možné) objektivní pohled na tuto problematiku. A k tomu co bylo stimulem práce o TNP - Byla to neznalost typů uranových táborů.

Každý ví, že existovaly vězeňské tábory při uranových dolech a že v nich byli vězni, ale málokdo ví, že existovaly tábory nucené práce, ve kterých se nacházeli tzv. chovanci, což nebyli žádní vězni. Takže jsem se při své práci setkával s tím že např. na Jáchymovsku byly zřízeny pro potřebu Jáchymovských dolů tábory nucené práce - následoval jejich výčet, který ale nezahrnoval skutečné tábory nucené práce, ale vězeňská zařízení. Napsal jsem tedy studii čistě o táborech nucené práce s tím, aby ten, kdo si ji přečte, měl základní informace o tom, co to tábory nucené práce byly.

Kromě témat TNP a práce v táborech, respektive i samotnému uranu, máte ještě jiné téma, kterému se věnujete?

Problematika těžby uranu je nesmírně obsáhlá, proto jiné téma momentálně nezpracovávám. Může se to zdát divné, ale např. nikdo zatím nespočítal, kolik nesvobodných pracovních sil na uranových pracovištích respektive táborech zemřelo. Chybí přehled útěků... Velice zajímavé a ošemetné je téma produkce uranové rudy v době normalizace, kdy v tomto průmyslu bylo evidováno mnoho spolupracovníků státní bezpečnosti. Co se týče publikační činnosti, tak momentálně dělám na dvou publikacích. Jedna má zmapovat zemřelé nesvobodné pracovní síly v uranových oblastech a druhá bude obsahovat vzpomínky chovance TNP s tím, že budou konfrontovány s archivními prameny.

Jinak řečeno, mimo samotných vzpomínek bude v knize zpracován dostupný materiál týkající se inkriminovaných TNP. Bude tedy moci dojít ke srovnání vzpomínek a toho, co se nám v archivech dochovalo. Musím říci, že mám velkou radost z toho, že vzpomínky pamětníka a archivní prameny se navzájem doplňují a více méně se nikde nerozcházejí, což je ale bohužel spíše ojedinělý případ týkající se vzpomínek pamětníků a konfrontací s archivy.

Jaké máte zkušenosti s přednášením pro učitele? Liší se skupina učitelů nějakým specifickým způsobem od skupin jinak zaměřených posluchačů, popř. od dětských (žákovských) skupin?

Samozřejmě, že učitelé dějepisu jako skupina posluchačů se liší od ostatních - je to dáno tím, že mají vystudovanou historii, zajímají se o ni a v porovnání s ostatními vědí o této problematice více. Někdy dochází i k názorovým střetům, kterým se samozřejmě nebráním a naopak je vítám. Děti jsou velmi specifická skupina a je hned poznat, zda učitel tuto problematiku probíral či nikoliv. Obecně mám tu zkušenost, že když už je toto období probíráno, tak s tím, že učitel u dětí podnítil jejich zájem.

K táborům: Jak jste s pokojen se stavem expozice? Napadá Vás nějaké vylepšení?

Odpovím, že nikdy nebude člověk spokojen se stavem expozice, vždy je co vylepšovat, doplňovat, zpřesňovat... Obecně vzato je to problém, který se odráží i ve společnosti. Zejména problematika 50. let je na tolik složitá, že i společnost má na různé činy různé názory. Asi nejznámější je problém a diskuse kolem skupiny bratrů Mašínů. Tak je pravda, že já jsem expozici III. odboje na Památníku Vojna nevytvářel. Nastoupil jsem,když už byla hotová a samozřejmě k ní nějaké výhrady mám, ale domnívám se, že je to tak v pořádku. Vylepšeních mne napadá mnoho, v historicky dohledné době bych rád do expozice začlenil seznam zemřelých nesvobodných sil, které zahynuly v uranových oblastech, případně tuto problematiku rozšířil o nějaký expoziční panel.

Co od expozice - od prohlídky očekáváte, respektive - jaký podle Vás může mít prohlídka dopad na současného teenagera, co mu může říci, čím ho osloví?

To je velmi složité - nemusí mu to říci nic a naopak to jeho obzory muže rozšířit. Jde o to, zda se o této době doma mluví, zda např. někdo z rodiny byl perzekuován, dalším faktorem je škola, zda toto období je probíráno či nikoliv. Jsou školy, které k nám jezdí s tím, že toto období nestihnou probrat, že jsou rády, když stihnout "osvobodit". Návštěvou Památníku tak suplují nejnovější dějiny.

Je zvykem poslední doby, že se novináři ptají zpovídaných celebrit (k nimž vzhledem k výsledkům Vaší práce tak trochu patříte - alespoň pro okruh absolventů 9. ročníku Inspirace) na nějakou veselou historku ze školy, z natáčení a podobně. Samotné téma Vaší práce svou náplní spíše mrazí a nahání tak trochu hrůzu. Přesto si dovolím otázku: Máte nějakou veselou historku z lágru?

Máte pravdu, doba, kterou zpracovávám, moc k smíchu není. Takže veselé příhody opravdu nemám - a když tak je to spíše černý humor.

Děkuji za rozhovor
Ptal se PM

PRÁCE S LITERATUROU SCI-FI

Zajímavý příspěvek jsem dostali ze severozápadních Čech. Jak sám autor uvádí, ukázku využil v hodinách společenských věd (obdoby občanské výchovy - výchovy k občanství ). Po přečtení ukázky si dost dobře dokážeme představit , že by ukázka mohla být použita v hodinách dějepisu, například v deváté třídě během opakování dějin druhé poloviny 20. století, nebo na hodinách českého jazyka při probírání slohového útvaru úvaha.

SOLÁRNÍ STANICE

Všiml jsem si, že pokud mí žáci čtou nějaké knihy, jedná se výlučně o dva žánry. Fantasy a sci-fi. Rozhodl jsem se, že na několika hodinách společenských věd použiji ukázek z knih daného zaměření. Jelikož jsem zároveň učitel dějepisu, snažil jsem se, abychom využili též tuto vědní disciplinu. Uvedenou ukázku jsme si vyzkoušeli v 9. třídě při probírání látky globální problémy lidstva.
Použité pomůcky:

Andreas ESCHBACH: Solární stanice

Na předchozí hodině (týden dopředu) jsem vyzval žáky, aby na další hodinu donesli ukázky z tisku, nebo stáhnuté z internetu, v nichž půjde o nějaký světový konflikt, lokální spor válku, revoluci apod. týkající se posledních dní, maximálně měsíců.

Pověsil jsem na tabuli velkou nástěnnou mapu světa. Vyzval jsem je, aby si mapu pořádně prohlédli. Pak jsem se ptal, otázky se ale mohou lišit podle odpovědí.

Které území vás hned upoutá? Odpovídali, že Afrika, ptal jsem se proč a žáci říkali, protože leží uprostřed mapy. Ptal jsem se, jaké další území se nachází uprostřed mapy a žáci si všimli, že Evropa. Tak jsem se zeptal, proč je mapa takto nakreslena. Netušili. Zeptal jsem se, jestli by se něco stalo, kdyby uprostřed mapy ležela například Amerika. Někteří pronesli, že to není možné, tak jsem se ptal proč. Vlastně ani nedokázali argumentovat. Spíše se shodli na tom, že to tak je. Co to znamená - že to tak je? Jedná se o zvyk. Aha! Čí zvyk? Náš. Učí se podle stejných map děti v Americe? To nikdo nevěděl. Někteří řekli, že se to pokusí zjistit - nebo tam mají uprostřed mapy Ameriku? Lze tak mapu překreslit?

Pověsil jsem vedle první mapy druhou (použil jsem starší a novější obecnou mapu) tak, aby na sebe navazovaly (což zcela přesně nelze), ale i tak se dostaví kýžený efekt. Na okraje jsem připevnil balicí papír tak, aby se zakryly zdvojené kontinenty a uprostřed byla Amerika.

Co tomu říkáte teď? zeptal jsem se žáků. někteří nevěřícně zírali a tvrdili, že to tak nejde. Proč? zeptal jsem se dál. Stále trvali na tom, že se to tak prostě nekreslí.

Rozdal jsem první ukázku a než ji žáci přečetli, znovu jsem upravil mapy a balicí papír tak, aby odpovídal čtenému zobrazení.

Ti bystřejší vše pochopili hned, když jsme si problém začali vysvětlovat, pochopili to i ti ostatní. Svět opravdu může vypadat jinak a najednou se před námi modrala obrovská plocha Tichého oceánu.

Nechal jsem na tabuli takto uvedené zobrazení světa a zeptal se, kdyby žáci měli barevně vyznačit nejdůležitější centra moderního technického světa, kde by je zakreslili. Postupně byla jmenována Evropa, dále severní Amerika, především USA a na konec asijská Čína a Japonsko. Vznikl zajímavý pás států, který rozdělovalo obrovské Rusko.

Zeptal jsem se, které státy by žáci označili jako naopak nechudší a nejzaostalejší. Většinou označili africké státy, některé asijské, pár jedinců dokonce státy - ostrovy Tichomoří, dále pár států z Karibiku a Jižní Ameriky.

Pokynul jsem žákům, aby obě skupiny porovnali... Přišli na rozdělení sever - jih.

Rozdal jsem dějepisné atlasy a dal pokyn, aby zkusili najít nějaký konflikt, který by rozdělení světa na sever a jih dokázal. Většinu konfliktů, které žáci hlásili se týkaly skončené studené války, tedy sporu východ - západ. Několik konfliktů se týkalo náboženství, ale sever - jih? To zatím ne.

A co jejich ukázky, které si přinesly? Tam už to bylo zajímavější, někdo si přinesl zprávu spojenou se zamyšlením o tom, jak v Africe dochází voda a jestli by Evropská unie neměla pomoci.

Rozdal jsem druhou ukázku.

Když si ji žáci přečetli, zeptal jsem se, jestli by k příkladům sporů uvedeným v ukázce našli v atlase, nebo ve svých donesených zprávách našli argument pro souhlas s možným budoucím vývojem. Rozpoutala se vlna odporu, že to není možné, že se jedná o sci-fi. Avšak postupně někteří, kteří si znovu četli ukázku i své texty, došli k názorům, že by se možná..., no třeba..., kdyby... Těch "sympatizantů" s německým beletristou přibývalo stále více.

Na konec byla nejvíce diskutovatelnými tématy dvě: osud (zaostalost) USA a kolaps EU, ale tomu jsme již věnovali jiné hodiny.

A ještě jedna myšlenka k diskusi, na kterou mne přivedli žáci - pokud se svět zobrazí s Tichým oceánem uprostřed, maličká Evropa se ocitne na úplném okraji mapy...

Jaroslav Santner


Pro Evropana netradičně pojatým mapám světa se na jedné z přednášek v rámci cyklu Inspirace věnoval Michal Romancov. Poukazoval na fakt, že pro nás suchozemce ze středu Evropy se jako největším možným způsobem dopravy jeví doprava po silnici. Pokud ale posunul mapu a středem světa se stal Tichý oceán, viděli všichni přítomní na přednášce tu sílu a obrovskou plochu moří i oceánů - tudy vedou ty největší světové dopravní tepny. S tímto faktem by se v uvedené hodině mohlo také pracovat.
(pozn. PM)

back