INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

ASUD od jara do podzimu 2010


Přehled činnosti


O některých činnostech podrobněji

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Soutěží, v nichž mohou mladí lidé prokázat své schopnosti, udělat víc, než se od nich ve škole čeká, v posledních dvaceti letech přibývá. Organizátoři soutěží hledají podporu na MŠMT, u vědeckých ústavů i jednotlivých příznivců vědy a kultury. Zatím ale nejstarší - už 32 let existující - je Středoškolská odborná činnost určená studentům všech středních škol.

V současné době mohou studenti zadat své práce do 18 oborů: matematika a statistika, fyzika, chemie, biologie, geologie a geografie, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, ochrana a tvorba životního prostředí, strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový desing, elektrotechnika, elektronika, telekomunikace, stavebnictví, architektura a desing interiérů, tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, ekonomika a řízení, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, teorie kultury, umění a umělecké tvorby, historie, filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, informatika. Do roku 1989 byly všechny humanitní obory spojeny do jedné komise.

Matematika a přírodní vědy se dělily o ostatní položky. Souviselo to jistě s obavou tehdejšího režimu, aby studenti více nepronikali do záhad historie a hlavně - nedej bože - aby bádali a hledali vysvětlení pro skutečnosti 20. století. Zásluhou ASUDu přidělilo MŠMT dějepisu samostatný obor, který se vyčlenil z filozofie, teorie kultury a dalších humanitních a společenskovědních disciplin.

V jednotlivých porotách jsou zastoupeni vědci příslušných oborů, vědeckých ústavů, učitelé středních a vysokých škol. Spolupráce porotců v tomto složení zajišťuje pohled odborný, zároveň je také vyjádřena určitá kontinuita mezi středním a vysokoškolským vzděláváním. Za více než tři desetiletí se potvrdila správnost takového rozhodnutí.

V oboru historie 16 už téměř desetiletí pracuje komise ve složení: předseda - Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc, učitel VŠ, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra historie. Členové poroty: PhDr. Eliška Kunstová, učitelka SŠ, Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, Mgr. Jiří Mihola, PhD., učitel VŠ, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, katedra historie, PhDr. Jiří Kalferst, archeolog, Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Celostátní přehlídka je pro vybranou školu a město velikým závazkem a především obrovskou prací všech, kteří se na organizaci podílejí. Nikoli každé město či škola má podmínky zajistit ubytování ještě před koncem školního roku pro více než 300 studentů a kolem 90 porotců; dále musí být škola velmi dobře technicky vybavena, aby uspokojila potřeby porot a soutěžících při obhajobách. Ze svých mnohaletých zkušeností vím, že úspěch je zaručen hlavně schopnostmi a ochotou ředitele a jeho kantorů na příslušné škole. Na těch závisí organizace, přátelské ovzduší a vstřícnost pro všechny zúčastněné. Z mnoha důvodů tedy každý rok přijíždějí "zvědové" ze škol, kde příští SOČ bude (2011 - Sezimovo Ústí, 2012 - Kutná Hora). Porovnávají úspěchy právě probíhající vrcholné soutěže s tím, co sami mohou nabídnout, ozvláštnit nebo udělat zcela jinak.

Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim vzorně zajistila letošní 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Pan ředitel Ing. František Mihulka sám skvělý organizátor, srdečný a milý člověk, má ve svém sboru vskutku obdivuhodné lidi. Měli jsme možnost poznat osobně jen několik z nich, ale v pohotovosti byla velká většina pracovníků školy. Všichni nám vyšli v našich požadavcích vstříc a podle mého názoru udělali mnohem více, než byla jejich povinnost.

Předložené studentské práce prošly již sítem soutěžních kol na školách, v okresech a krajích, tudíž jsme měli co dělat již s vítězi. Okruh zájmů středoškoláků je široký, ale po přeřazení prací z kultury a umění zůstanou v oboru 16 studie zejména z politických dějin. I v letošním výběru jsme zaznamenali zájem o regionální dějiny, jsou pro autora z hlediska zdrojů studia nejbližší, mnohdy i s výrazným vztahem k danému místu či osobě, a to je potěšitelné. Porota stojí mnohdy před těžkým úkolem; dát přednost původnosti tématu před vskutku odborným zpracováním, zápalu a znalostem při obhajobě nebo kvalitě výtvarné podoby atd. Všechny klady studenta společně rozebíráme a dobíráme se stanoveného pořadí od 1. do 16.

Letos zvítězila Šárka Navrátilová z Vyškova s prací Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti. Kvalitou zpracování, osobním zájmem a schopností vystupovat a argumentovat přesvědčila všechny členy poroty o svém umístění. Společně s ní jsme prožívali osudy dnes již neexistující stavby, která stejně jako významní lidé má své osudy. Druhé místo a zároveň Cenu ASUD (Asociace učitelů dějepisu) získal Ladislav Futtera z Gymnázia v Mladé Boleslavi. Výjimečná práce - 140 let vlečkové dopravy do cukrovaru Dobrovice (1870-2010) - se vymyká běžné středoškolské studentské práci po všech stránkách: množstvím původních zdrojů, noblesním jazykem při zpracování tématu i osobním zaujetím studenta při prezentaci. Studie byla ohodnocena i Cenou dopravního vydavatelství Wolf. Zajímavá byla i následující témata - Poválečná situace v Postoloprtech, Experimentální pálení dřevěného uhlí v jámách, Historie Josefovy Hutě a jejího okolí, Jaromír Šavrda - svědomí Ostravy, František Seidel vězněn Gestapem a další.

Pro zúčastněné studenty i nás porotce byly uplynulé dny v Chrudimi velkým zážitkem.

Eliška Kunstová

K DVACETILETÍ NAŠICH ČINNOSTÍ

V letošním roce jsme si připomněli, že od počátků našich dějepisných aktivit uplynulo už dvacet let. Na počátku bylo OF učitelů dějepisu, pak pět let učitelského odboru Historického klubu, který se v roce 1995 zaregistroval jako samostatné občanské sdružení - ASUD. Událo se mnoho, co by nemělo být zcela zaneseno historickým prachem. Proto se výbor rozhodl věnovat dvanáctý sborník připomenutí některých událostí, činností i osobností, které nás provázely.

Sborník zařazený do skupiny HISTORICKÝCH INSPIRACÍ má v názvu Palackého myšlenku o významu písemného zaznamenání toho, co by zapomenuto být nemělo - Co není zapsáno, jako by nebylo... To, že po činnostech, které nemají nějaký viditelný nebo hmatatelný výsledek, zbude jen málo nebo nic, nás vybídlo k pokusu o sepsání vzpomínek na to, čemu jsme se minulých dvacet let věnovali v našem učitelském sdružení.

Dvacet let je poměrně dlouhá doba. Snažili jsme se ji podle svých možností využít doplňováním a prohloubením našeho vzdělání, prosazováním nové době odpovídajících podmínek pro místo dějepisu na školách, navázáním mezinárodní spolupráce s kolegy z mnoha zemí, shromažďováním a publikováním zkušeností z výuky desítek učitelů - členů ASUD i v autorské práci při přípravě nových pomůcek. Na této cestě jsme zažili mnoho radosti i uspokojení z toho, co se podařilo, ale dočkali jsme se i mnoha zklamání.

Za největší hodnotu považuji to, že se podařilo vytvořit přátelské seskupení určité části učitelů, kteří považují za samozřejmé nespokojit se s tím, co umějí, ale získávat nové podněty pro svou práci i pro svůj život; rádi se setkávali a prožili tak nesčíslně nevšedních setkání s historií i nejrůznějšími památkami. Ke světlým stránkám těch dvou dekád patří také to, že učitelé získali na desítkách přednášek, seminářů i pracovních setkání pomoc a sympatie mnoha našich nejlepších historiků i vynikajících odborníků jiných zaměření.

Publikace si neklade vysoké cíle. Pamětníkům může oživit vše pěkné, co prožili, další čtenáře může seznámit s počátky snažení části učitelů dějepisu a historiků o důstojné místo historického vzdělání na základních a středních školách v nových podmínkách demokratické společnosti S pomocí dokumentů a vzpomínek tak sborník připomíná dvě desetiletí dění, které "nezapsáno - jako by nebylo".

Helena Mandelová

P.S. Sborník je před dokončením, měl by být členům zaslán s IL 36 v únoru 2011.


METODICKÝ SBORNÍK k moderním a současným dějinám

Jak jsme informovali čtenáře v minulém čísle IL a zároveň prováděli výzvu na akcích konané ASUD, proběhlo v průběhu letních prázdnin soustředění sil, rozumějme sběr příspěvků kolegyní a kolegů k výuce moderních a současných dějin od roku 1914. V tuto chvíli mohou oba redaktoři říci, že materiálů přišlo přijatelné množství, a tak se již rozeběhly redakční práce a v průběhu 1. pololetí školního roku 2010/2011 předem oznámený sborník vyjde!

Všem, kteří poslali příspěvky, děkujeme!!!

Lída Bursíková a Pavel Martinovský

PŘEDNÁŠKY V RUDNÉ - UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Výbor ASUD byl požádán paní Ivanou Šimkovou, ředitelkou Domova seniorů Rudná o přednášky z oboru historie pro Univerzitu volného času. Z pověření výboru převzala tuto úlohu Eliška Kunstová. Dohoda mezi přednášející a Domovem seniorů byla uzavřena na dobu dvou semestrů; první od 1.9.2009 do 31.1.12010 a druhý od 1.2.2010 do 31.5.2010. Přednášky se uskutečnily vždy první čtvrtek v měsíci.

Pro posluchače vytvořila přednášející materiály (vždy na 6 stranách A4), jejichž obsah korespondoval s prezentovanou látkou. Mezi přihlášenými zájemci byli nejen senioři Domova důchodců, ale i obyvatelé Rudné a okolí; převažovaly starší ročníky. Tomu byla přizpůsobena i metoda přednášek. Kromě výkladu a práce s předloženými materiály si lektorka připravila větší množství obrazového materiálu, který byl promítán na plátno a na němž byl názorně vyložen např. rodokmen, plány, stavby, obrazy atd.

Obsahem přednášek prvního semestru byly dějiny Prahy od nejstarších dob do 20. století včetně. Pro druhý semestr byla navržena témata: Slavní návštěvníci Prahy, Karel a Josef Čapkové a Napoleon v Evropě. Posluchači byli vděčni, pozornost a aktivita výjimečná, pro kantora krásné prostředí.

Další období přednášek přebírá předseda ASUD Pavel Martinovský.

Eliška Kunstová

back