INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 41

SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM HISTORIKŮ A DALŠÍMI ORGANIZACEMI


SDRUŽENÍ HISTORIKŮ

Schůzek výboru Sdružení historiků se jako čestný host pravidelně účastní Lada Boháčová. Dle jejich zpráv a zápisů ze schůzí, které výbor získává, je možno konstatovat, že činnost Sdružení historiků pokračuje v rámci svých tradičních sfér - publikační činnost, přednášková činnost, sjezdy historiků atd.


ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÝCH VĚD

V sobotu 31. května 2014 jsem se zúčastnila zahajovací schůzky Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Toto setkání proběhlo v Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze 4. Myšlenka na vznik této organizace zrála delší dobu, hlavním impulsem bylo setkání hlavních iniciátorů v Telči na podzim roku 2013.

Hlavním představitelem občankářů, jak si sami zkráceně říkají, je Michal Řezáč, který byl také zvolen předsedou. Celodenní program byl velmi bohatý, učitelé, kteří se sjeli z celé republiky, se nejdříve neformálně seznámili, poté mohli absolvovat některý z workshopů zaměřený na praktické využití ve výuce.

Měla jsem čest představit naši Asociaci učitelů dějepisu a ve svém příspěvku jsem zdůraznila, že budeme rádi s občankáři spolupracovat, vždyť mnoho učitelů dějepisu vyučuje také společenské vědy.

Občankáři mají internetovou stránku a stránku na facebooku https://www.facebook.com/obcankari a další zajímavou aktivitou je klip Občankářů na HITHITU, jehož cílem je Asociaci představit, ale také získat pro ni finanční podporu.

Martina Jurčeková

DOPIS OD OBČANKÁŘŮ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás pozdravil se začátkem nového školního roku a představil vám nově vzniklou Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd. Optikou historie je její čtyřměsíční existence v podstatě zanedbatelná, každopádně věříme, že její budoucí význam nebude garantován jen délkou její existence, ale především tím, co se jí podaří v budoucnosti dosáhnout.

Důvodů, které nás vedly k jejímu založení, bylo přirozeně hned několik - zvyšování nároků na náš předmět v oblasti dosahovaných kompetencí žáků, které ruku v ruce doprovází snižování hodinových dotací, kolísání úrovně připravenosti absolventů VŠ pro jejich praxi ve školách, neexistující komunikace mezi učiteli našeho předmětu na různých typech škol, potýkání se se slabou metodologickou podporou v některých výukových oblastech atp. Za nejzásadnější důvod však shledáváme především snižování občanského (sebe)vědomí a schopnosti orientovat se v současném společenském dění u žáků všech typů škol. Důvodem posledním, nikoliv však co do významu, je skutečnost, že žádná podobná instituce, která by vystupovala za učitele občanské výchovy a společenských věd a formulovala jejich cíle, v podsední době aktivně nepůsobila.

Vy z vás, kdo jste zažili jako žáci nebo studenti občanskou výchovu před 25 a více lety, víte, že prošla na rozdíl od jiných předmětů hlubokou obsahovou proměnou. Asi nejvýraznějším rysem oproti ostatním předmětům je důraz na reflexi současného společenského dění. Proto se od občanské výchovy v dnešní době očekává, že bude žáky připravovat na život v 21. století a současně vést k dodržování morálních a právních hodnot. Problém, se kterým se však často setkáváme, je, že se tak v mnoha případech ani vzdáleně neděje. Na základy práva, finanční gramotnost, získání politické orientace, porozumění vlastní osobnosti, médiím a mezinárodní situaci máme na řadě škol prostor jednu hodinu týdně, protože důraz je kladen na jiné předměty. A k tomu nejdůležitějšímu, abychom žáky naučili schopnosti se v budoucnu aktivně zapojit do dění ve veřejném prostoru, často sami nemáme i dostatek vlastních zkušeností.

Jak je asi patrné, naše nově vzniklá Asociace nesměřuje k akademickým horizontům a metodologickému teoretizování. Zaměřujeme se především na podporu učitelů, protože prestiž našeho oboru zvýšíme jedině tak, že najdeme cestu pro jejich další profesní rozvoj a otevřenou spolupráci. Přirozeně, že obojí by si měli učitelé hledat především sami, ale vy, členové ASUDu, jste přímým důkazem toho, že s podporou profesní instituce je to bezesporu jednodušší. Pro uvedené cíle chceme využívat všechny dostupné cesty moderní komunikace, přičemž stěžejní je pro nás příprava vlastního metodického a informační portálu www.obcankari.cz. Rádi bychom ho ještě v září představili veřejnosti, veškeré souhrnné informace o Asociaci do té doby najdete na digifoliu (digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8119), a novinky na facebookových stránkách www.facebook.com/obcankari.

Těšíme se na budoucí spolupráci a věříme, že konečně i my, učitelé občanské výchovy, přispějeme svou hřivnou k dalšímu rozvoji humanitního vzdělávání.

PhDr. Michal Řezáč, předseda Asociace, jsme@obcankari.cz

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

Tisková zpráva ke spuštění webové stránky: 1. světová válka a vznik Československa
Stránky na podporu výuky k tématu
1914-1918.npmk.cz

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského spustilo ve čtvrtek 21. 8. 2014 webovou stránku 1914-1918.npmk.cz.

Tento web vzniká po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho cílem je především podpořit kvalitní výuku k výročí 1. světové války a poukázat na hlavní historické momenty a osobnosti, které sehrály významnou roli v letech 1914-1918 včetně vzniku Československé republiky.

Web je rozdělen na tři tematické sekce: 1. světová válka, československé legie a vznik Československa. Nenahrazuje učebnice dějepisu, ale nabízí řadu doplňujících informací i podkladů z bohatého knižního fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského a sbírek muzea.

Snahou je mj. přiblížit uživatelům webu každodenní život žáků a škol v období 1. světové války a vzniku Československa, napomoci utvořit představu o tom, co lidé tenkrát prožívali a jak válku vnímali. Jsou zde zpracovány rešerše publikací a článků k tématu školství za 1. světové války a k tématu 1. světové války, zveřejněny ukázky ze školních výročních zpráv a vysvědčení, vybrané písně národní, lidové a vlastenecké, ukázky starých školních obrazů, ukázky dobových dokumentů a osobních příběhů legionářů a další zajímavosti.

Web bude průběžně doplňován a rozšiřován a je otevřen zpětné vazbě a spolupráci se školami, žáky a širokou občanskou veřejností.

Kontakt pro média:

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea, tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz

Mgr. Zuzana Švastová, vedoucí oddělení IT a projektů, tel. 775 649 324 , 221 966 404, svastova@npmk.czback