INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 41

ASUD A MINISTERSTVO

V prvním pololetí roku 2014 spočívala spolupráce ve dvou nosných projektech:


Vážení přátelé,

v rámci dotačního programu MŠMT čj. MSMT-22412-9/2014 Vznik a využití výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století - 100. výročí začátku a ukončení první světové války s přesahem k zásadním důsledkům pro další vývoj českého státu získala Asociace učitelů dějepisu dotaci na projekt Metodický a didaktický sborník První světová válka.

Cílem projektu je podpořit výuku téma první světové války a s ní souvisejícího osudu českých (československých) legionářů, významu této dějinné události v rámci 20. století, vazby na existenci československého státu (nově pojímané české státnosti). Jako vedlejší, avšak ne zanedbatelný cíl, si projekt klade záměr podpořit rozvoj čtenářských gramotností v hodinách dějepisu a společenskovědních předmětů. Jedním z výstupů bude metodicko-didaktický sborník s příspěvky z praxe.

Dopředu se počítá s těmito základním tématy:

  • doba před válkou – česká společnost na přelomu 19. a 20. století
  • první světová válka
  • vznik a činnost čs. legií
  • osoba T. G. Masaryka – vznik čs. státu
  • doba poválečná
  • návrat legií do vlasti – odkaz legií

V případě dalších a zajímavých témat, která se budou dotýkat témat vyhlášení projektu, je možno náplň rozšířit.

Zohledněna budou hlediska morální, sociální i estetická. Cílem bude poukázat na demokratické a humanistické principy, z nichž vyšla základní idea Masarykova státu.
Bude kladen důraz na výběr příspěvků využívajících nejnovějších postupů a metod. Snahou bude využití mezipředmětových vztahů (především se společenskovědními obory, českým jazykem a literaturou). Sborník podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností. Snahou bude zapojit do výuky moderní média.
Obsahem budou jak krátké (motivační) úkoly, tak i dlouhodobější projekty, jednak pro práci v hodině, jednak pro samostatnou činnost.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, budou jednotlivé práce finančně odměněny v rozpětí 200 – 500 Kč za práci – dle rozsahu a kvality.
Sborník pak bude zdarma přístupný jak v tištěné, tak v digitální podobě (pdf) na stránkách RVP a ASUD.

Prosíme všechny, kteří mají zájem pomoci svým kolegyním a kolegům, kteří se rozhodnou podělit se s nimi o své nápady, vyzkoušené metody apod., aby zaslali své příspěvky v do 30. září 2014 na adresu ASUD.


back