ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


TVOŘIVOST A KREATIVITA VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
Seminář Rady Evropy v Gentu (Belgie) 10. / 15. XI. 1998

Tématem semináře bylo dodržování a uplatňování "Mezinárodní úmluvy o lidských právech a právech dítěte" a organizace vzdělávacího procesu takovým způsobem, aby se ve škole vychovával jedinec ne pouze encyklopedicky vzdělaný, ale mladý člověk tvořivě uplatňující nabyté vědomosti, schopný pozitivně prosazovat svoji individualitu a zároveň se zapojit do týmové práce jako rovnocenný partner. Dále seminář představil řadu konkrétních projektů a pracovních postupů, jak tvořivě uplatňovat ve vzdělávacím procesu, zvláště pak v předmětech estetické, dramatické, literární výchovy, výuky jazyků, občanské výchovy a historie. Program semináře byl rozdělen do dvou částí. Teoretická část obsahovala řadu přednášek doplněnou diskusními semináři, kde účastníci z jednotlivých zemí seznámili se situací v oblasti dodržování práv dítěte ve své zemi. Praktická část sestávala z řady pracovních dílen a prezentace některých úspěšných projektů aplikovaných na vlámských školách.

Z teoretického bloku mne nejvíce zaujalo vystoupení paní Lieve Cartisse z univerzity v Gentu na téma dodržování "Úmluvy o právech dítěte" především v oblasti práva dítěte vyjádřit svůj názor a své potřeby ve vzdělání a dále problematika ochrany dítěte před negativními jevy ve společnosti.

Vystoupení pana Jan van Gilse se soustředilo na způsoby a pedagogické postupy při naplňování obsahu "Mezinárodní úmluvy o právech dítěte" v každodenní praxi. Byly vymezeny okruhy ochrany dítěte, jeho vzdělávacích potřeb a možností aktivní spoluúčasti dítěte ve vzdělávacím procesu i v jeho rovnoprávném začlenění do společnosti.

Pracovní dílny zahrnovaly metody aktivní komunikace mezi učitelem a žákem, jednoduché a časově nenáročné techniky, které umožňují pedagogům budovat pozitivní vzájemné vztahy a tvůrčí atmosféru ve třídě, hry, relaxační techniky, vytváření prostoru pro vyjádření individuality žáka.

Velmi zajímavý projekt představila paní Bey Meyer ze Švýcarska. jedná se o mezinárodní projekt v oblasti dramatické výchovu, jehož se účastní studenti několika zemí Evropy včetně České republiky. Tématem je osud dětí žijících v židovském ghettu a koncentračním táboře Terezín v době druhé světové války. Studenti se seznámili s množstvím historického materiálu, uměleckých děl vytvořených dětmi i dospělými umělci internovanými v Terezíně. Prostřednictvím těchto zachovaných materiálů se seznámili nejen s konkrétním historickým obdobím, ale také zažili proces vcítění se do životní situace dětí a mladých lidí v určitého historického období a učí je lépe formulovat vlastní názor na toto období, lépe chápat chování člověka v náročných životních situacích, hledat vhodné způsoby, jak čestně přežít jako člověk i v těžké situaci ohrožení života.

Zajímavé projekty představily rovněž gentské školy. Jedním z nich bylo "Umělecké centrum", při kterém bylo zřízeno studentské divadlo. Zde mají studenti možnost trávit svůj volný čas při přípravě vlastních divadelních představení, video projektech, hudebních projektech ve spolupráci s profesionálními umělci. Účast v těchto aktivitách je zcela dobrovolná a otevřená pro všechny zájemce.

Městská gentská škola, která získala dvouletý grant na projekt "Flying Colours", představila různé formy práce s dětmi přicházejících z multikulturního prostředí imigrantů žijících v Gentu. Pomocí tance, hudby, výtvarného umění, dále za účasti rodičů dětí se nenásilně včleňují do nového, často značně odlišného společensko-kulturního prostředí.

Seminář a celý doprovodný program přinesl řadu námětů pro vlastní učitelskou praxi, pro praktické semináře, které organizují pro učitele našeho okresu v Centru pro další vzdělávání učitelů.

Možnost setkání s učiteli a dalšími odborníky v oblasti vzdělávání z řady evropských zemí mně umožnila porovnat vzdělávací systémy a možnosti dalšího vzdělávání i pro učitele, dále jsem se seznámila s dalšími formami práce v oblasti vzdělávací i s možnostmi smysluplného vyplnění volného času dětí a mládeže. Získané informace a zkušenosti aktivně využívám ve svých seminářích pro učitele a v konzultační činnosti pro ředitele a výchovné poradce základních škol v našem okrese.

Helena Štajglová, Třebíč

Zpět na rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed