ČLENOVÉ ASUD NA ZAHRANIČNÍCH SEMINÁŘÍCH


HOLANDSKO OČIMA UČITELE
Den Haag 8.- 13. VI. 1999

Organizátor: Vzdělávací centrum na podporu demokracie, Holandské evropské hnutí

Ve dnech 8. - 13.6.1999 jsem měla možnost zúčastnit se semináře, který volně navazoval na jednosemestrální seminář EUROPAED; bylo na něj pozváno několik odborníků zastupujících české školství, a to jak z řad učitelů, tak i ředitelů škol a zástupců různých školských zařízení. Po celou dobu semináře nás provázel ing. Hynek Opolecký, koordinátor projektů Centra na podporu demokracie.

Program semináře byl sestaven tak, aby se česká školská veřejnost měla možnost seznámit s holandským školstvím po stránce teoretické i praktické. První den byl věnován přednáškám. Zahajovací se týkala institutu CITO, který vypracovává celonárodní testy pro prakticky veškeré typy škol. Tyto testy používá více než 80% holandských škol a mají své místo v holandském školském systému. Druhá přednáška byla věnována seznámení s holandským systémem školství. Je zajímavé, že podle typu školy se řídí i vzdělání učitele. Například zatímco pro učitele 1. stupně je určen tříletý program Institutu vzdělání, učitel střední školy musí dosáhnout vzdělání univerzitního.

Druhý den byl věnován návštěvě Institutu FONTYS, který vzdělává učitele různých typů škol a ta jak pregraduálně, tak i postgraduálně. Zde jsem měla možnost setkat se s paní Isolde Baum, která zde pracuje jako vedoucí kabinetu vzdělávání pro předmět historie. Dostalo se mi do rukou velké množství informací o tom, jak se dějepis v Holandsku vyučuje. Povinný dějepis se učí ve věku od deseti do patnácti let. Na některých typech středních škol, kam žáci přecházejí, se dějepis vyučuje, na některých nikoliv.

80% všech holandských škol využívá učebnice SPOREN (k dispozici u výboru ASUD nebo na každoroční výstavce učebnic na seminářích v NM a valných hromadách). I v Holandsku ovšem existuje volný trh a záleží na škole, které učebnice si vybere.

Učebnice SPOREN tvoří základ výuky v hodinách - výkladové články jsou krátké, jsou zde písemné i obrazové nebo grafické dokumenty, kterým odpovídá stejný počet úkolů. Každá kapitola je uvozena časovou přímkou a mapkou. Kapitoly jsou rozděleny na povinné a dobrovolné a záleží na učiteli, pro jaké množství a jaké typy úkolů se rozhodne. Pokud se objeví problémy se zvládnutím učebního plánu, je možné zbylé učivo přesunout do dalšího roku. děti jsou také zcela běžně nuceny pracovat s učebnicemi doma a jsou jim zadávány různé domácí úkoly. Ke každému dílu učebnice přísluší také řada diapozitivů, které odpovídají obrázkům v učebnicích. K učebnicím jsou vydávány také videokazety, ale problémem je jejich cena.

S dějepisem děti začínají v tzv. grammar school (obdoba naší základní školy 1. stupně), kde se ovšem učitelé setkávají se stejným problémem jako u nás: učitel na 1. stupni učí všechny předměty, dějepisu je určeno pouze 16 hodin ročně, takže má-li učitel zájem dějepis vyučovat, je velmi omezen. Dalším problémem je multikulturní společnost a s ní spojená jazyková bariéra. Důsledkem je, že děti přicházejí na 2. stupeň ZŠ a na střední školy různě připravené a dějepisáři často musí začít znovu.

Další zajímavá návštěva patřila tzv. „ŠKOLE BUDOUCNOSTI“. Jde o školu vybavenou nejmodernějšími technologiemi a nabízející ukázkovou výuku s tímto vybavením v případě, že se je škola rozhodne zakoupit. V podstatě se nejedná o klasickou školu, protože slouží hlavně firmám, které si zde objednávají různé typy kurzů a školení. Tato škola je zatím vizí budoucnosti, ale je zajímavé vidět,jaké nám technika dává možnosti.

Poslední den našeho semináře byl určen návštěvě školy Montessori a muzea Amsterodamu. Škol typu Montessori je v Holandsku poměrně dost, ačkoliv zde nejde o běžný způsob vzdělávání. Školy tohoto typu jsou v zásadě privátní, ovšem se stejnou dotací jako školy státní. Výuka je zde značně odlišná, děti mají například své individuální učební plány, které si sestavují samy a které musí v určité době splnit. Tento systém je volen proto, aby se děti již od malička učily zodpovědnosti a plánování času.

Odpoledne bylo věnováno návštěvě muzea Amsterodamu a jeho vzdělávacímu centru. To tvoří čtyři lidé, kteří připravují různé vzdělávací programy pro žáky všech typů škol. Pro různě staré děti jsou připravovány pracovní listy, které společně s učitelem a průvodcem probírají po skončení programu. zajímavé je také používání různých předmětů jako hádanek. Děti předmět popisují, kladou otázky, diskutují a snaží se dopídit, na co se ten který předmět používal. Žákům škol i veřejnosti slouží také volně přístupná knihovna a studovna.

Celý seminář, který obsahoval množství zajímavých přednášek, exkurzí a dalších doprovodných akcí byl koncipován velmi prakticky a právě tato stránka informací je pro možnost využití ve vlastní praxi pro učitele velmi důležité.

Hana Marešová, Klasické gymnázium, Praha 4

Zpět na rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed