KE STÁTNÍM SVÁTKŮM, DĚJEPISU A VZTAHU K VLASTI

Vážená paní ministryně,

další, již 26. vzdělávací seminář členů ASUD se odehrává krátce po tom, co si občané připomněli několik státních svátků, a dává nám příležitost vyjádřit se k současným požadavkům na dějepisnou výuku a k jejím podmínkám. Období mezi 28. 9. a 17. 11. poskytlo opět také mnoho příležitostí k oprávněné kritice historických neznalostí českých žáků a studentů. Vztah k minulým dějům, úcta k velkým a příkladným osobnostem země a jejich činům se v rámci celé společnosti projevuje i ve způsobu oslav svátečních dní. Ty naše se velmi liší od samozřejmých zvyklostí a radostných aktivit v jiných státech s občany hrdými na své tradice, velké postavy svých dějin i přínos země lidstvu atd. Domníváme se, že uvedené nedostatky a odlišnosti jsou v přímé spojitosti s nedostatečnou pozorností, která je u nás věnována potřebám výuky dějepisu, i s prostorem, jenž je pro tento předmět vymezován (v současnosti spíše omezován).

Jaký význam přisuzuje Evropa výuce dějepisu, je patrné m.j. v Doporučení 2001/15 přijatém Výborem ministrů školství států EU 31. 10. 2001. Zdůrazňuje se v něm m.j. , že "výuka dějepisu by měla zaujmout rozhodující postavení ve vzdělávání odpovědných a aktivních občanů" ... měla by hrát roli "ve smíření, vzájemném uznávání, porozumění a důvěře mezi národy.." a "v prosazování základních hodnot, k nimž patří tolerance, lidská práva a demokracie..", a přispívat tak "ke splnění náročných úkolů, jež před nás klade 21. století.." atd. Evropské státy hledají optimální cesty, jak stanovených cílů dosáhnout, a pro školy a učitele připravují příznivé podmínky. Bohužel nikoliv u nás; tzv. "pomoc" je jen proklamativní a nedotýká se většiny škol.

Dějepis může své poslání plnit pouze za vhodných podmínek, jimiž jsou: kvalitní a po odborné i metodické stránce vzdělaní učitelé, na výuku přiměřený čas a moderní pomůcky. Na nedostatky v těchto oblastech jsme neúspěšně poukazovali mnohokrát, nyní opět v souvislosti s posledním dokumentem MŠMT.

Naše podmínky se nedají srovnat s pomocí učitelům, jakou státy poskytují našim kolegům z jiných zemí. Ani poslední, ve VÚP připravené a školám zaslané "Doporučení k výuce dějin 20. století", které jste podepsala 1. října, neznamená pomoc. Úkol byl zadán předchozím ministrem školství Liškou po tiskové konferenci Člověka v tísni a veřejně jím byl prezentován jako odpověď na kritiku výuky dějepisu ze strany školské komise KSČM. Úkol byl "splněn", avšak jde o dokument formální. V první části jsou obecné proklamace, s nimiž lze souhlasit, není tam však nic, co by učitelé již dlouho nevěděli. "Doporučení…" mimo jiné požaduje i DVPP - to však není pro všechny učitele zajištěno a státem garantováno - ani v nabídce, ani ve finančních prostředcích. V rozsáhlé Příloze je uveden výčet užívaných metod, desítek obecných brožur, titulů beletrie, seznam cca 30 portálů, kde lze objevit i historickou tematiku; doporučuje se využívat televizní programy, jichž jsou desítky nebo stovky, ale které se pro školní výuku bez náročné úpravy nehodí.

V diskusi k "Doporučení.." jsme před prázdninami předali MŠMT i některé náměty k řešení, které by pro dějepis představovaly skutečnou pomoc. Kromě zvýšení časové dotace na všech druzích škol jde o: - důkladné odborné a metodické vzdělání učitelů na VŠ a v DVPP - jako je tomu v zahraničí - garantované státem; pokládáme za chybu, že to u nás takto není

  • potřebné pomůcky, např. soubory didakticky zpracovaných dokumentů a odborné syntézy s výsledky současného bádání o dějinách Evropy, ČSR a ČR v podobě publikací od předních autorů z ÚSD, HÚ AV nebo ÚSTR, zaměřené na potřeby všeobecně vzdělávacích škol (současná literární produkce a pořady nebo články v rámci publicistiky jsou velmi různé úrovně, přinášejí mnohdy i nekvalitní nebo tendenční příspěvky a je vyloučeno, aby je učitelé sledovali a odborně hodnotili)
  • kompendia z odborné literatury vydané v posledních letech
  • pomůcky pro moderní technické prostředky, např. cykly didakticky zpracovaných dokumentárních filmů v přiměřeném rozsahu, délce a náročnosti, připravené k vybraným tématům
  • nové vydání sborníku z konference o evropské integraci (MŠMT-Phare-ASUD) z r. 1996

Znovu chceme zdůraznit výchovný vliv dějepisné výuky na formování hodnotového systému, občanského vědomí, charakteru i etických zásad atd. - k tomu nestačí sdělení, pouhé předání informace. K utváření pozitivního vztahu mladých lidí k příkladným činům, jednání i osobnostem našich i obecných dějin je nezbytný dostatečný časový prostor. Toho je zapotřebí k proniknutí k uvedeným událostem, porozumění a pochopení jejich příčin i důsledků; tak je možné orientovat mladé lidi ke skutečným hodnotám. K tomu v žádném případě nemůže postačit časový prostor daný dějepisu v současných dokumentech RVP ZV ani RVP G i SOŠ (připomínáme doporučení veřejného slyšení v Senátu v říjnu 2000).

Proto navrhujeme
  • nové zpracování pojetí, obsahu a koncepce dějepisu ve spolupráci historiků a učitelů (dnes je patrný i nesoulad mezi stránkou hesel RVP, formulacemi katalogových požadavků Cermatu a především společností očekávanými a požadovanými výstupy; dějiny ČSR, ČSSR a ČR v RVP G chybějí, objevují se jen v rámci obecných dějin; současný návrh tzv. alternativního programu pro gymnázia považujeme dokonce za dokument poškozující výuku dějepisu na gymnáziích)
  • zajištění kvalitního státem garantovaného a všem přístupného dalšího vzdělávání učitelů dějepisu
  • v rámci finančních prostředků EU vypsání grantů, jejichž výstupem by byly odborné studie a didakticky zpracované soubory moderních pomůcek (CD, DVD, ICT) na úrovni nejlepších dokumentárních filmů ze státních archivů, soubory tištěných nebo výtvarných dokumentů; volba témat by měla být v souladu se základními cíli výchovy a s konkrétními návrhy odborníků společnými pro všechny školy, v dokumentech garantovaných státem, jejichž vznik považujeme za nezbytný; postrádáme také metodický časopis, jaký je pomocí výuce v jiných zemích.
Ke konkrétní aktuální situaci:

Víme, že ze státních prostředků jsou statisícové nebo milionové sumy vynakládány na tiskoviny, portály nebo jinou tzv. "pomoc školám", které pro školní práci nemají žádný nebo jen minimální význam. Řešením není ani vydávání různých brožur nebo CD některými institucemi nebo organizacemi, neboť je získá jen malá část škol, nemívají vhodné metodické zpracování, ale hlavně nebývají po odborné stránce připraveny na současné úrovni historického poznání. Naproti tomu kvalitní zdroje poučení, pramenů a podkladů, připravené jako pomůcky pro výuku v tištěné nebo elektronické podobě a zveřejňující praktické zkušeností a metodické podněty, jaké učitelé všech škol potřebují, žádnou podporu ze strany státu nemají (příkladem jsou metodické sborníky edice Inspirace ASUD, nové portály Moderní dějiny PANTu a České dějiny Silcomu)

Na pravidelném vzdělávacím semináři ASUD pořádaném v Národním muzeu dne 28.11.2009 se učitelé seznámili se zmíněnými portály Moderních dějin a Českých dějin. Reakce na předvedené materiály byla velmi nadšená, protože to je přesně to, co je pro zdárnou výuku tak potřebné! O to větší bylo zklamání, že tyto tvořivé a podnětné iniciativy, které jsou zcela unikátní, nemají ani morální ani finanční podporu MŠMT. (Jsou připravovány ze soukromých zdrojů, jeden z nich za předpokladu tisíců hodin nehonorované práce ve volném čase, druhý s vysokou investicí nevratných finančních prostředků.) Oba by kvalitu výuky národních dějin a dějin 20. století na všech školách pomohly výrazně zvýšit. Zasloužily by si mimořádnou podporu např. v podobě dotace, grantu apod. Takové problémy by bylo třeba řešit.

Na závěr chceme uvést, že v našem školství pracuje nemálo učitelů, kteří plnění úkolů a poslání dějepisné výuky věnují mimořádné množství času i energie - jak tvorbě pomůcek pro svou výuku, tak i svému vzdělávání o prázdninách, o sobotách a nedělích, někdy i za vlastní finanční prostředky. Patříme mezi ně, avšak podmínky jsou stále nepříznivější. Chybí konkrétní pomoc školám ze strany MŠMT - v zajištění času, pomůcek, dalšího vzdělávání i financí. Výsledky dějepisné výuky jsou neuspokojivé a nikoho to nemrzí více než nás samotné. Naše dvacetiletá zkušenost a snahy o nápravu vlastními silami nás vede k závěru, že bez pomoci státu k nápravě dojít nemůže.

V lednu t. r. jsme se s našimi problémy obrátili na tehdejšího ministra školství O. Lišku, dostali jsme odpověď náměstka Kitzbergera s přehledem činnosti různých komisí a ústavů MŠMT. Považujeme za nutné, oslovit i Vás, nejen proto, že jste zmíněné "Doporučení" zaslala školám. Vzhledem k jiným naléhavým problémům, které MŠMT řeší, asi není pravděpodobné, že byste se nyní mohla blíže věnovat problematice dějepisu. Nicméně, pokud by k tomu došlo, členové výboru i další členové ASUD rádi doplní tento dopis o další informace.

Dopis projednali a všemi hlasy schválili učitelé dějepisu ze všech regionů ČR -
účastníci 26. vzdělávacího semináře ASUD v NM 28. 11. 2009

back