HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


1. - 10. října 1987 - Donauenschingen
EVROPA A ÚSTAVA USA

Účastníci semináře přijeli z Rakouska, Belgie, Dánska, Francie, NSR, Finska, Islandu, Irska, Itálie, Norska, Portugalska, Švédska , Velké Británie a USA. Přednášeli především lektoři z USA.

Zpráva CCC - CE obsahuje v úvodu podrobný rozbor a zdůvodnění, proč by měli žáci a studenti z evropských zemí vědět o vzniku a myšlenkách americké ústavy a také se zabývá překážkami, které jsou způsobeny velmi rozličnými školskými i státními systémy Evropy. Zamýšlí se nad možnostmi, které seminář vyučování nabídne a zaměřuje se na tři základní otázky: motivaci, materiály a rozmanitost.

Na vydaném materiálu je mimořádně cenný výsledek práce šesti pracovních skupin, které se zabývaly konkrétními tématy, možnostmi zpracování vyučovacích hodin nebo programů:

1.téma: Ústava USA jako živý dokument

Skupina I se zabývala cíli tématu ( Co znamená ústava, Je psaná ústava potřebná? atd.), náměty k diskusím se žáky a navrhla prameny pro práci ve škole možné materiály, které by bylo vhodné připravit

Skupina II diskutovala o příčinách studia ústavy USA, o tom, co z jejího obsahu by se mělo užít, co by ve studiu mohlo pomoci, jaké metody by mohly být užity, jakým výzvám budou učitelé čelit v učení o ústavě USA. Hledala příležitosti k začlenění tématu, navrhla materiály a metody usnadňující vyučování. Zajímavá je část se 17 body cílů, jejichž splnění by mohlo být pro studenty přínosem. Následují prameny, vyučovací materiály a vhodné texty z časopisů.

2. téma: Evropské vlivy na americkou ústavu

Skupina III - zpracovala cíle tématu, zejména pochopit, jak evropské myšlenky ovlivnily ústavu USA a diskutovat o právech člověka a vlivu státní moci na ně ap. V obsahu navrhla studovat Římskou republiku, Magnu chartu, Slavnou revoluci, díla J. Locka a osvícenců a ústavu USA. Zajímavé jsou návrhy na možnosti studentských aktivit a samostatných úkolů. Uzavírá přehledem pramenů a vhodné literatury i dalších vyučovacích prostředků a názorem, že není nutné navrhovat přesný postup a podrobnosti, ale možnosti, z nichž si učitelé mohou vybrat.

Skupina IV - zkoumala, jak se může do tématu začlenit vliv evropských imigrantů na šíření práv zaručených Spojenými státy prostřednictvím evropského Nejvyššího soudního dvora ve 20. století. Studenti mohou prostřednictvím článků z amerického tisku zkoumat i to, jak imigranti očekávali změny v Evropě po roce 1848. I zde jsou navrženy možné úkoly, zkoumání a postupy a uveden soupis pramenů k práci (dokumenty, literatura).

3.téma: Vliv americké ústavy na evropské ústavy

Skupina V - navrhla témata (občanská práva, rovnost - práva mužů a žen, síla symbolů, federalismus, presidenta parlamentní demokracie, měnící se ústavy) a pak samostatné úkoly k nim: úkoly pro studenty s vyučivací strategií v podobě tabulek.

Skupina VI - uvádí nejprve širší cíle studia: srovnávat ústavu USA a ostatní ústavy i způsoby vlády, posilovat utváření představy o demokraci a lidských právech v různých ústavních systémech a pak dílčí cíle (občanská práva a svobody, práva trestaných osob, řešení v různých zemích - volba postupů, zlepšování nebo obměňování ústav, federalismus, oddělení moci), které doplňuje náměty konkrétních úkolů pro žáky nebo studenty, návrhy metod a pramenů.

Celý sborník je zakončen podrobnou bibliografií a přehledem pramenů (dokumetů).

Tento materiál by mohl být pro mnoho učitelů cennou ispirací.


Zpět na rejstřík
back

Následující
Vpřed