HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


16. - 21. května 1988 - Donaueschingen
VYUČOVÁNÍ O FRANCOUZSKÉ REVOLUCI NA EVROPSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Účastníci z dvanácti západoevropských zemí, jimž přednášeli většinou lektoři z Francie, diskutovali pak v šesti skupinách a řešili konkrétní úkoly. Materiál zpracoval S. Audoin-Rouzeau z univerzit v Paříži a Clermontu.

V první polovině jsou uvedena východiska tématu - složitá problematika a různé přístupy k událostem revoluce a jejím jednotlivým osobnostem a událostem prezentované různými francouzskými historiky i jejich evropskými kolegy. Předpokládají se tedy i různé způsoby prezentace v každé zemi, které se projevily i u různých účastníků semináře. Důležitá je proto nabídka různých interpretací. Další část se jmenuje Celkové vnímání Francouzské revoluce a naznačuje, že cílem bylo spíše dávat přednost pozitivním prvkům před vojenskými nebo náboženskými konflikty. V části Shoda pohledů se pozornost zaměřila na základní dokument, který obohatil evropskou společnost, Deklaraci práv a svobod občanů. Seminář se nepokusil o popis standartní chronologie období 1789-99 ani vymezení konce revoluce pojímaného v různých zemích různě, což účastníci akceptovali. Také naznačili možnosti dalšího pokračování semináře.

Druhá polovina je věnována výsledkům práce skupin:

První zkoumala místo Francouzské revoluce v osnovách různých zemí a tím, co by měly podle názoru členů obsahovat.

Druhá skupina se zabývala tím, v kterých třídách (v kterém věku) se žáci o Francouzské revoluci učí a o kterých jejích obdobích, kolik času je jí věnováno, jaké jsou cíle a období, které se učí nejpodrobněji a odkaz Francouzské revoluce ve srovnání s národními dějinami (s uvedením podrobného popisu situace); uzavřela zobecněním a návrhy možností další práce.

Třetí skupina řešila otázky: V jaké míře a zeměpisných souvislostech je začleněno učení o Revoluci? Z jakého úhlu je Francouzská revoluce prezentována v různých zemích? Jak se revoluční myšlenky projevily v různých zemích po Revoluci?


Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed