HISTORIE VE ŠKOLE Z EVROPSKÉ PERSPEKTIVY

Dějepisné semináře Rady Evropy
podle materiálů, které jsme získali z Council for Cultural Cooperation


9. - 13. prosince 1991 - Bruggy, Belgie
VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU V NOVÉ EVROPĚ

Hlavní body semináře korespondovaly s problémy, které učitelé otevírají na každém semináři Rady Evropy. Proto lze shrnout obecné otázky týkající se vyučování historii do tří základních bodů:

  1. Identifikovat hlavní problémy s příležitostmi vyučování dějepisu na středních školách
  2. Vytvořit praktické návrhy, které by mohli praktikovat učitelé dějepisu, asociace a RE
  3. Zaměřit se na zajímavé projekty s evropským rozměrem

Vzhledem k názvu semináře byla otevřena i diskuse, jak si vlastně Evropu představujeme a co pro nás znamená. V nejrozličnějším pojmenovávání Evropy se objevily i tyto definice Evropy:
1/ stále se rozvíjející civilizace, 2/ multikulturní společnost, 3/ Evropa jako divadlo konfliktů a nedorozumění

Další diskusí účastníci ukázali na aktuální problémy soudobého vyučování dějepisu. Otázky typu

  1. Je nutné mobilizovat mladé lidi v Evropě k vyučování dějepisu?
  2. Je nutné používat metody výuky, které by korespondovaly se sociálními změnami ve společnosti?
  3. Je nutné otevřít prostor pro vyučování „evropského“ dějepisu?
  4. Jak je možné zařadit do výuky nové moderní technologie?
ukazovaly na nové problémy, které se vlivem změn ve společnosti ukazují jako velmi aktuální. Je třeba znovu si připomenout, že žijeme v moderní době, kde jeden technický pokrok předbíhá další, obyvatelstvo migruje a v posledních desetiletích v mnoha západoevrospých státech žije množství minoritních skupin. Zároveň však žijeme stále v Evropě a chceme-li udržet krok se světem, je nutné neustále podporovat myšlenku „Sjednocení Evropy“ a tím i ideu evropanství. Takto své myšlenky formulovali účastníci semináře, kteří zároveň vyzdvihli nutnost rozvíjení nových mezinárodních projektů s evropskou ideou jakými byly např.: „Projekt One World 92“ /pro studenty od 8 - 15 let/. Projekt, který se snaží zachytit postupnou devastaci životního prostředí v Evropě v historickém kontextu, je „Projekt vývoje lokální a regionální demokracie“; jeho základem se stávají historické výpovědi rodinných příslušníků a sousedů.

Rejstřík
back
Předchozí
Zpět
Následující
Vpřed