INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 28

NOVÝ ROK - NOVÁ VLÁDA - NOVÉ ÚVAHY - NOVÉ NADĚJE

Bývá naším zvykem popřát vám s počátkem školního a kalendářního roku vše dobré, pokud to lze. Neboť učitelské povolání by nebylo možno vykonávat, kdyby každý dobrý a zodpovědný učitel nechoval naději, že jeho práce bude žákům a studentům ku prospěchu - k rozvoji jejich poznání i osobnosti. Někdy je třeba povznést se nad momentální nepříjemnosti nebo obtíže, pokusit se je překonávat a snažit se, aby náš předmět byl pro žactvo zajímavý a obohacující, takže k tomu přejeme hodně sil.

V tomto roce pokračuje plnění pokynů nové reformy, především sepisování školních vzdělávacích programů, které - jak jsme vypozorovali - byly většinou uloženy jako úkol vyučujícím nebo předmětovým komisím. Jen málokde přispívají k proklamovanému smyslu, totiž zlepšení výuky, harmonickým vztahům a spolupráci v rámci celého sboru. Tam, kde se to daří, je to spíše zásluhou osobností ředitelů jako nezbytné podmínky k vytvoření příznivé atmosféry, zaujetí a společným radostným aktivitám školy. Jsou, nebo byly takové školy. Takže přání i k takovému řediteli, sboru a kolegům.

Jak se bude dále odehrávat oficiální politika, zatím není jasné. V politickém programu zelených, kteří ministryni Danu Kuchtovou do čela školství delegovali, je uvedeno mj.

Zelení podporují rozmanitost škol a výchovně vzdělávacích programů …, usilují o zavádění nových výukových metod směřujících k výchově k samostatnosti a tvořivosti a podporují, aby stát všestranně rozvíjel programy, které zvýrazní individuální přístup k dětem podle jejich schopností, včetně programů reformní a alternativní pedagogiky.

Nezbytnou podmínkou pro naplnění těchto cílů a zlepšení stavu českého školství je vytvoření odpovídajícího materiálního zázemí pro učitele, zlepšením platových podmínek počínaje, snížením úvazků a počtu žáků ve třídě konče.

V rozhovoru pro Právo 23. ledna odpověděla nová ministryně na několik otázek, např. o českém školství "v některých oblastech jsme dokonce velmi dobří..." na otázku o koncepci "zeleného školství" uvedla "v rámcových vzdělávacích programech existuje tzv. průřezové téma - environmentální výchova ... Učitel může k teorii přidat i poučení, vydat se s dětmi např. na skládku odpadu. Společně zjistí, co se s odpadky děje po odhození do popelnice a kam se vozí. Pak může následovat hodina, během níž se debatuje o třídění odpadu...", na otázku o přijímacím řízení "...Chtěla bych odbourat přijímací zkoušky na střední školy..." a o maturitách "...nejsou ještě zcela připraveny ... nevím, zda dva roky na jejich zavedení ... budou stačit."

S dalšími konkrétními opatřeními a zásahy se budeme postupně seznamovat a můžeme doufat, že budou jen ku prospěchu našich žáků a škol - i v dějepise. Přejme nové ministryni dobré podmínky pro její práci a ten nejlepší výběr spolupracovníků.

Také ovšem můžeme přemýšlet o některých velmi zasvěcených slovech, která poukazují na řadu závažných problémů a nedostatků, tak jak je obsahují např. referáty prorektora UK doc. S. Štecha a pedagoga MFF UK doc. J. Bečváře, které pro jejich podnětnost zveřejňujeme v rubrice "Přečetli jsme si".

Výbor ASUD

back