INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 38

CO SE STALO
aneb
NÁŠ PODZIM A PROSINEC 2011

Přehled činnosti
K některým činnostem podrobněji


LETOŠNÍ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo již 33. ročník Středoškolské odborné činnosti v 18 soutěžních oborech. Na letošní Celostátní přehlídku vítězných prací z krajských soutěží se sjeli porotci a studenti do jižních Čech. Garantem soutěže je Národní institut dětí a mládeže MŠMT, který spolupracoval s Vyšší odbornou školou, Střední školou a Centrem odborné přípravy v Sezimově Ústí.

Zásluhu na kvalitní přípravě i průběhu Celostátního setkání v roce 2011 mají předseda Ústřední poroty SOČ Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., tajemnice Ing. Miroslava Fatková a předseda Ústřední komise PaedDr. Milan Škrabal. Zodpovědného úkolu organizačního zajištění - ubytování, stravování, odborné učebny, program atd. pro 89 porotců a 261 studentů - se s úspěchem zhostil ředitel školy Ing. František Kamlach se svým pedagogickým sborem a všemi pracovníky školy.

Eliška Kunstová
[ Zobraz/skryj celý článek ]

SETKÁNÍ MINISTERSKÉ SKUPINY PRO VÝUKU DĚJEPISU V TELČI 19. až 21. ŘÍJNA 2011

Tři dny jednání, které vedle sebe svedlo zástupce z mnoha organizací - vedle členů ASUD zástupce Ústavu pro studia totalitních režimů, Ústavu soudobých dějin AV ČR, PANTu, zástupců univerzit z Prahy (filozofické i pedagogické), Ústí nad Labem a Ostravy, tak několik praktikujících pedagogů ze střední a základních škol celé republiky. Euroclio zastupovala Eva Zajícová.

Pro mne osobně bylo povzbuzující to, že u většiny bodů jednání došlo k maximální shodě a níže uvedené body ve zkratce potvrzují nejen základní body jednání, ale i nosné myšlenky drtivé většiny lidí z praxe. Otázkou je, do jaké míry bude MŠMT schopno reagovat na podněty, které tak pracovnice ministerstva získali přímo "od zdroje".

Poradní skupina nadnesla v průběhu setkání několik důležitých "palčivých bodů" dnešního stavu výuky dějepisu na základních a středních školách.

Jednalo se o nutnosti jednání podoby státní maturity z dějepisu. Účastníci jednání se shodli na tom, že podoba státní maturity zásadně ovlivňuje podobu výuky. Tato teze též zazněla také na posledním sjezdu historiků z úst polských kolegů. Je třeba především odstranit chybovost (která je přítomna i ve stávající podobě), ale také podobu otázek. Je žádoucí aby testové úkoly nebyly zaměřeny pouze na faktografické znalosti, ale rozvíjely také analytické schopnosti a dovednosti.

Probíhající průzkumy zaměřené na výuku dějepisu by měly být, alespoň symbolicky, podpořeny ze strany MŠMT, aby se zvýšila pozornost učitelů i ředitelů vůči těmto projektům. Míra a forma podpory by se mohla projednávat případ od případu (např. formou doporučujícího dopisu).

Poradní skupina doporučuje integraci vzdělávacích materiálů k dějepisu na webu. Je třeba zřídit rozcestník, který by informoval vyučující o všech dostupných materiálech. Je otázkou, zda jako platforma může posloužit stávající web www.rvp.cz, nebo by MŠMT zřídilo nový.

Poradní skupina doporučuje MŠMT iniciovat jednání s ministerstvem kultury ČR v otázce autorských práv pro školní praxi. Bylo by žádoucí vytvořit meziresortní skupinu, která by navrhla lepší využití materiálů v gesci veřejnoprávních institucí pro vzdělávací účely (ČT, ČRo, NFA, atd.). Cílem této iniciativy by mělo být snadnější využití především ikonografických materiálů pro vzdělávací projekty.

V otázce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků konstatuje poradní skupina nutnost zkvalitnění akreditačního řízení. V souvislostech s DVPP je nutno vytvořit kariérní řád, který by učitele vedl k většímu zájmu o další vzdělávání. Tím pádem by došlo i ke zkvalitnění výuky.

Pracovní skupina doporučuje stanovení normativu pro podobu nových učebnic společenských věd ("standard učebnic"). Tento normativ by měl stanovit žádoucí strukturu učebnic, garantovat podíl analytické části a dalších komponent podle evropských standardů (německé, francouzské a polské učebnice).

Pracovní skupina projednávala také standardy testování v pátých a v devátých třídách. Skupina konstatovala, že stávající podoba indikátorů je nevyhovující. Koncept testování by měl projít širší odbornou debatou a teprve poté by se měly konkretizovat indikátory a modelové otázky. Bylo dohodnuto, že členové skupiny se zapojí individuálně do debaty probíhající na webu www.rvp.cz.

Tyto body nejsou oficiálním prohlášení, vznikly v obecné rovině po diskuzi s kolegyněmi a kolegy. Nicméně vystihují podstatu jednání.

Pavel Martinovský

ZAHÁJENÍ DALŠÍHO ROČNÍKU PŘÍBĚHŮ BEZPRÁVÍ

Podrobnější informace o průběhu i nominovaných z kina Lucerna si můžete přečíst na stránkách www.jedensvetnaskolach.cz, popřípadě na některém z odkazů.

Ráda bych se věnovala dvěma událostem z vyhlašování. Tou první je křest knihy Naše totalita, jedná se o další publikaci vydanou Člověkem v tísni, která je věnována demaskování "zlaté totality" 70. a 80. let. Publikace předčí předchozí díla, a proto ji vřele doporučuji. Již jen náhled do jednotlivých, přehledně uspořádaných kapitol, navozuje představu, jak knihu vyučující využije v hodinách moderních dějin. K dostání je přes internet.

Oceňuji originalitu autorů programu i tím, že přípitek se konal "decákem" zelené - sice z plastu, ale s víčkem s portrétem "Gusty".

A právě o Gustavu Husákovi je druhou událostí - promítnutí dokumentu Hej Gusto, který byl o dvou mladých studentech, kteří zparodovali text české Mše vánoční od J. J. Ryby. Což si odpykali ve vězení. Domnívám se, že uvedený dvacetiminutový dokument by podtrhl absurditu doby a jistě by byl vítaným zpestřením výuky. Na dotaz u organizátorů jsem se však dozvěděla, že film natočila organizace Film & pro Českou televizi a na DVD neexistuje. Což je škoda.

Dalšímu ročníku Příběhů bezpráví držme palce!

Ludmila Bursíková

SCHŮZKA S VÝBOREM KLUBU AUTORŮ LITERATURY FAKTU

Na den 16. listopadu 2011 jsme pro výbor ASUD dostali pozvánku, abychom se sešli s výborem Klubu autorů literatury faktu (KALF) na půdě Senátu ČR. ASUD zastupovali Helena Mandelová a Pavel Martinovský.

Po prohlídce reprezentativních prostorů Valdštejnského paláce a sněmovny proběhlo samotné setkání. Nejprve nechám hovořit hostitele - první dva odstavce jsem převzal ze stránek: www.kalf.cz.

Na půdě Senátu Parlamentu České republiky došlo na základě pozvání senátora Petra Šilara k vzájemnému setkání členů Klubu autorů literatury faktu, Vojenského historického ústavu, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce spisovatelů, Asociace učitelů dějepisu, ředitelství mezinárodní výstavy Svět knihy a spolupracujících měst s autory literatury faktu, jimiž jsou Letohrad, Jaroměř a Chlumec nad Cidlinou.

Ve všestranně bohaté diskusi se hovořilo o nezbytně nutné součinnosti zájmových organizací a institucí odhodlaných spolupracovat na knižních, vydavatelských a osvětových aktivitách se společensky prospěšnou a vlasteneckou tématikou. Nelze se smířit s rozhodnutím o zvýšení DPH, které bude uvaleno na celou knižní tvorbu. Dojde k omezení vydávání naší literatury, k ohrožení existence mnoha malých, ale významných nakladatelství, například v našich regionech, kniha se v mnoha případech stane cenově nedostupným zbožím zvláštní povahy pro naši veřejnost a zejména mladé lidi.

Autoři si také postěžovali na fakt, že se příliš neprodává a tím pádem ani nečte jejich revue Přísně tajné!, které vydává Pražská vydavatelská společnost (podobně jako časopis pro kutily Praktik, nebo pro pejskaře Pes - přítel člověka).

Příčinou je možná i to, že se před skutečnými hodnotami dává přednost povrchnostem. Současný čtenář více než kvalitním textům věnuje pozornost spíše textům, které útočí, provokují, či dokonce šokují. Jednou z možností, jak těmto nešvarům čelit, je vychovávat si nejen mladé čtenáře, ale i autory.

V diskusi se objevilo několik zajímavých názorů, zástupce ČSBS poznamenal, že mu situace ve společnosti připomíná třicátá léta dvacátého století. Zástupci ASUD se dostali do polemiky s ředitelem VHÚ, do jaké míry a jak kvalitně se učí dějiny 20. století.

Setkání ukázalo, že výuka dějepisu, historická polemika, ale i čtenářská gramotnost vůbec - nejsou mnoha jedincům i institucím lhostejné.

Pavel Martinovský

SPOLUPRÁCE S ASOCIACÍ NOSITELŮ LEGIONÁŘSKÝCH TRADIC - ANLET

Dne 24. listopadu 2011 se v hotelu Duo konal slavnostní podzimní společenský večer, na kterém byli vyhlášeni nositelé a nositelky ocenění ceny Český patriot, což je ocenění, které ANLET od roku 2008 uděluje za opravdový přínos pro stát a vlast, za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky - viz www.ceskypatriot.cz. Na slavnostní večer dostali pozvání i členové výboru ASUD.

V letošním roce byl mezi oceněnými Vladimír Šupl - jeden ze zakladatelů projektu mapování vojenských pietních míst. Jedná se o databázi, kterou mohou využívat i učitelé v rámci výuky moderních dějin - viz Spolek pro vojenská pietní místa: www.vets.cz.

Asociace zároveň slavnostně zahájila putovní výstavu pod názvem Někomu život, někomu smrt, která je součástí komplexního vzdělávacího projektu k 70. výročí operace Anthropoid. Na 24 samostatně stojících panelech typu roll-up vám výstava představí nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné mobilizace v září 1938 a podepsání Mnichovské dohody, přes plánování likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, až do oduznání Mnichovské dohody Spojenci a pomsty nacistů za smrt Heydricha. Výstava je ideální pro práci se žáky, základem každého panelu je několik kvalitních dobových fotografií a krátký text.

K výstavě byla vydána publikace, která však má svou platnost i samostatně (využívá stejného materiálu). Výbor ASUD publikaci v hodnotě 100 Kč nejen doporučuje, ale navíc v době vydání Informačních listů budou členové výboru ASUD zpracovávat metodické listy, aby bylo možno publikaci lépe využít ve výuce. Informace k výstavě i publikaci naleznete na stránkách ANLETu www.anlet.cz. Výstava bude v roce 2012 nabídnuta do různých koutů naší země. Pro tento rok již projevila zájem radnice Prahy 8 - vystavena bude na Libeňském zámečku.

Na závěr akce proběhla netradiční módní přehlídka - dívky oblečené do teplého oblečení prezentovaly módní zimní doplňky v národních barvách. Inu jak konferenciérka na závěr pronesla: Buďme hrdi na to, že jsme Češi.

Pavel Martinovský

(Další články najdete v rubrice Vzdělávání a Klub historiků)


back